Avanes 2023. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

753
Hajaasustuse programm toetab hajaasustusega maapiirkonnas asuvaid majapidamisi. Foto: Marko Ojakivi

1. veebruaril 2023 avanes uus hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtajaks on 3. aprill.

Toetatakse kodumajapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti maksimaalne toetus on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal saadud toetuse summa. Oma- ja kaasfinantseering peab katma vähemalt kolmandiku (33 %) projekti kuludest. Programmis osalemise tingimused:
* Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
* Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmel katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
* Taotlejal ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude osas võlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
* Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
* Taotluse esitamise päeval peab olema eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise kohta, kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2024.

Täpsemat infot saab Kambja valla maaspetsialistidelt: Arved Küngas (5303 3725, arved.kungas@kambja.ee) ja Marge Einola (5817 0211, marge.einola@kambja.ee).

Taotluse koos kohustuslike lisadokumentidega saab esitada paberil vallamajja (Ülenurme alevik, Pargi 2) ja teenuskeskusesse (Kambja alevik, Kesk 2) või digitaalselt allkirjastatuna meilile vald@kambja.ee.

Lisateave ja taotlusvormid leiate Kambja valla kodulehelt ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineÜldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku tulemuste aruteludest
JärgmineVaata järele: Ülenurme spordihoone avamine