Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku tulemuste aruteludest

584

Kambja valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) avaliku väljapaneku tulemuste üldsusele suunatud arutelud toimusid 13.–15. detsember 2022 Kambja alevikus, Uhti külas ja Külitse alevikus. Arutelu toimumiskohtades käsitleti konkreetset kanti puudutavaid üldplaneeringu teemasid.

Kambja valla kandid

Valla ÜP ja KSH avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud algasid ülevaatega üldplaneeringu koostamise vajadusest, hetkel kehtivate üldplaneeringute tutvustusest ning uue üldplaneeringu koostamise põhimõtete selgitamisest. Peale ülevaate andmist tutvustati kantide põhiselt ÜP eskiisile ja KSH eelnõule saabunud ettepanekuid ning vallavalitsuse esialgseid seisukohti nende ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta. Sissejuhatava osa tutvustamise järel oli võimalus kõikidel kohalviibijatel küsida täpsustavaid küsimusi esitatud ettepanekute osas ning planeeringulahendusele esitada täiendavaid ettepanekuid.

13. detsembril toimus Kambja kultuurikeskuses avalik arutelu Kambja, Vana-Kuuste ja Pangodi kantide (endine Kambja valla territoorium) osas. Arutelul osales koos vallavalitsuse esindajatega kokku 14 inimest. Põhilised aruteluteemad puudutasid rohevõrgustiku koridori ning ehitustingimusi hajaasustuses.

14. detsembril toimus Reola kultuurimajas avalik arutelu Reola ja Ülenurme kantide osas. Arutelul osales koos vallavalitsuse esindajatega kokku 23 inimest. Käsitleti maakasutuse juhtfunktsioonide muutmist Tõrvandi alevikus, tiheasustusala ehitustingimusi ning kantide põhiseid ehitustingimusi hajaasustuses. Veel arutleti koostamisel oleva detailplaneeringu temaatikat Uhti külas ning teede seisukorda. Arutelul viibis ka Transpordiameti esindaja, kes selgitas Põlva maantee ristmiku ümberehitamisega kaasnevat.

15. detsembril toimus Aida peosaalis avalik arutelu Külitse ja Räni kantide osas. Arutelul osales koos vallavalitsuse esindajatega kokku 33 inimest. Arutelu põhilisemad teemad olid väärtusliku põllumaa kitsendus üldplaneeringus ning Transpordiameti Jõhvi-Tartu-Valga maantee projekt. Arutleti ka maakasutuse juhtfunktsioonide määramise ja määramata jätmisest, rohevõrgustikust ja Külitse vee- ja kanalisatsiooni projekteerimisest. Samuti tuli juttu kergliiklusteedest ja tuletõrje vee lahendusest Külitsel. Arutelul viibis ka Transpordiameti esindaja, kes selgitas Jõhvi-Tartu-Valga maantee projekti temaatikat.

Kokkuvõtvalt on vallavalitsusel heameel, et toimunud arutelud olid intensiivsed ja mitmekülgsed ning üldplaneeringu kõrval sai aruteludel käsitleda ka kohalviibijate poolt tõstatatud mitmeid teisi päevakajalisi teemasid.

Aruteludel esitati täiendavaid ettepanekuid, mille kohaselt muutuks üldplaneeringu eskiislahendus ja selle tulemusel otsustas Kambja Vallavalitsus täiendavalt üle vaadata esitatud ettepanekud ning teavitab arvamuse andjaid lõplike seisukohtadega hiljemalt 28.02.2023 e-kirja teel.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineToimuvad Kambja Valla Noortevolikogu valimised
JärgmineAvanes 2023. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor