Vallavalitsuse istungilt 25.05.2023

174
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ning haldusküsimused. Määrati toetusi huviharidusele ja mittetulundusühendustele.

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Antud projekteerimistingimused

 • Ränirahnu tee (tee nr 9490162) ümberehitusprojekti koostamiseks
 • Külitse alevikus 22194 Külitse Järve teele tänavavalgustuse rajamiseks ehitusprojekti koostamiseks
 • Raanitsa külas Tiigikalda kinnistul abihoone püstitamiseks
 • Räni alevikus asuvale Ränirahnu tee 4 maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks
 • Soinaste külas asuva Haru 6 krundile üksikelamu ja abihoone püstitamiseks ja kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (katusekalde muutmine)
 • Räni alevikus asuvale Kivimetsa tee 8 maaüksusele abihoone projekteerimiseks
 • Külitse alevikus asuvale Olevi tee 4 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala suurendamine kuni 10% ulatuses)
 • Soinaste külas asuvale Jaagupi maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks
 • Soinaste külas asuvale Mati maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks
 • Soinaste külas asuvale Sooberi maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks

Antud ehitusload

 • Külitse alevik Terra vkt 22 üksikelamu püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Tennisehalli maaüksusele Tõrvandi kooli püstitamiseks

Anti kasutusluba Külitse alevikus Kiigemäe tee 2 kinnistule püstitatud kauplusehoonele.
Kiideti heaks hajaasustuse 2022 programmi raames esitatud projekti „Kanalisatsioonisüsteemid“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4478,28 eurot.

Maaküsimused

Nõustumine sundvalduse seadmisega

 • Elektrilevi OÜ kasuks Ülenurme alevikus asuvatele Silmapiiri tänav J1, Koolitee lõik 3 ja Tartu mnt 5 katastriüksused
 • Elektrilevi OÜ kasuks Ülenurme alevikus asuvale Silmapiiri 1 katastriüksus
 • AS Emajõe Veevärk kasuks Kambja alevikus asuvatele Puiestee 6, Puiestee 8a, Põllu 3 ja Põllu tänava katastriüksused
 • Enefit Connect OÜ kasuks Pangodi külas asuvatele Käpa teelõik 1, Käpa teelõik 2 ja Käpa teelõik 3 katastriüksused

Anti ostueesõigusega erastamiseks H. M.-le Pühi külas katastriüksus tunnusega 28301:001:0984 ja üldpindalaga 41,93 ha. Määrati katastriüksuse 28301:001:0973 koha-aadress Tartu maakond, Kambja vald, Pühi küla, Kütimäe ja sihtotstarve maatulundusmaa.
Nõustuti Lemmatsi külas asuva Kunnuse katastriüksuse 94901:005:1076 jagamisega kaheks eraldi maaüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Lemmatsi külas asuva Kannistiku alajaama teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 123 m2, määrati katastriüksuse koha-aadressiks Tartu maakond, Kambja vald, Lemmatsi küla, Kannistiku tee 53 ja sihtotstarbeks tootmismaa 100 %. Nõustuti eelnimetatud katastriüksuse riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil katastriüksusel asuva ehitise omaniku Elektrilevi OÜ kasuks tähtajaga 40 aastat.
Avalikustamisele suunati korralduse eelnõu „Liikluspinnale kohanime määramine“ (Pärnasalu tänav).

Sotsiaalküsimused

Sotsiaaltoetusi määrati seitsmele isikule.
Varajase Kaasamise Keskus OÜ-le tasutakse raske puudega lapsele osutatud tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse eest alates 01.04.2023.
Riigieelarvest tasutakse eraldatud suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise rahalistest vahenditest ProVida Kliinik OÜle laste laagris osalemise kulu 25.—29.06.2023 kogusummas 1890 eurot.
Alates 08.05.2023 tasutakse igakuiselt isiku hooldamise eest SA Hooldekodu Härmalõng Kastre Kodus kohatasu maksumusest puudujääv osa ja muud isiklike vajadustega seotud kulud.
Lõpetati hooldajatoetuse maksmine hooldajale hooldatava surma tõttu 17.04.2023.
Seati isiku üle hooldus ja määrati tema hooldajale hooldajatoetus.
Anti kaks volitust eestkostja ülesannete täitmiseks.
Anti nõusolek valla eestkostetava ekspertiisikulude tasumiseks valla eelarvelistest vahenditest summas 3500 eurot. Kui ekspertiisitulemustest selgub, et isik ei saanud aru ostu-müügitehingu sisust, siis tehing tühistatakse.

Huviharidus ja mittetulundusühenduste toetamine

Määrati huvihariduse toetus.

Mittetulundusühendustele toetuste määramine

 • 2023. aasta I poolaastal MTÜle Võimlemisklubi Ülenurme summas 6660 eurot
 • 2023. aasta vallaeelarvest Haaslava Meeskoor MTÜle tegevustoetust summas 8600 eurot
 • Discgolf Events MTÜ projektile „Kambja Discgolfi Karikas 2023“ summas 1800 eurot

Hankeküsimused

Kiideti heaks lepingu sõlmimine (18.05.2023) OÜga Tarindiprof ostumenetluse „Poldri tn rekonstrueerimise (teede osa) omanikujärelevalve“ tulemuse alusel maksumusega 4845 eurot.
Tellitakse ostumenetluse „Kambja, Kesk 8 II korruse ümberehituse projekteerimine“ tööde teostamine AD Projekt OÜlt kogumaksumusega 4440 eurot koos käibemaksuga. Lepingu täitmise eest vastutab vallavaraspetsialist Ragnar Veemaa.
Kiideti heaks lepingu sõlmimine Kojak OÜga ostumenetluse „Tõrvandi põhikooli ehituse omanikujärelevalve“ maksumusega 17 485 eurot.

Haldusküsimused

Öeldi üles kaks eluruumi üürilepingut.
Lubati Kuuste Meesselts MTÜl korraldada 03.06.2023 kl 10—21 avalik üritus „Kambja valla perepäev“ vastavalt taotlusele. Anti luba MTÜ-le Kuuste Meesselts ajutiseks liikluse sulgemiseks Vana-Kuuste külas asuva Kooli tee (tee nr 2820165) lõigu 0–0,46 km avaliku ürituse toimumise ajaks.
Avalikustamisele suunati korralduse eelnõu „Ühissõidukipeatuste nimede määramine“ (Kullerkupu, Sipe tee, Palumäe ja Väike-Kodijärve).

Oleg Luigele anti sõidukikaart sõiduki Opel Astra (riiklik registreerimismärk 987KYJ) kasutamiseks taksoveol.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineAjutiselt suletakse Tõrvandi postipunkt
JärgmineKülitse uus pakiautomaat ootab pakke saatma