Kokkuvõte Kambja vallavalitsuse istungitest

958

18. oktoobril otsustati

Väljastada ehitusload Soinaste külas Jaagu tn 6 üksikelamu ning Ülenurme alevikus Villa tn 5 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Saialille tänava 5, 7, 9 ja 11 maaüksustel asuvate kahe korteriga elamutele, Lemmatsi külas Treiali maaüksusel asuvale üksikelamule ning Soinaste külas Käokeele 5 üksikelamule.

Väljastada projekteerimistingimused Kambja alevikus Aia tn 1a üksikelamu projekteerimiseks.

Anda nõusolek Unipiha tee, Unipiha algkool, Käpa tee, Kammeri kodu, Kammeri-Lutike tee T1 kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Määrata Täsvere külas asuva Oksilauri katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Ülenurme alevikus asuva Kivi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek OÜle Elektrilevi Kambja valla munitsipaalomandisse vormistatava Kose tee L3 teemaale maakaabelliini paigaldamiseks ning teenindamiseks.

Anda nõusolek OÜle Elektrilevi Kambja valla munitsipaalomandisse taotletava Väikenäki tee teemaale maa kaabelliini ning jaotus- ja liitumiskilbi paigaldamiseks ning teenindamiseks.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 15 isikule kogusummas 1975 eurot.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 18.10.2018-30.04.2019; 01.10.19-30.04.2020; 01.10.2020-30.04.2021; 01.10.2021-30.04.2022 Kodijärve külas Tooma kinnistu.

Kinnitada Kuuste kooli ja Kambja põhikooli hoolekogu koosseis.

25. oktoobril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Käpa AÜ 39 maaüksusele Pangodi külas üksikelamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Lemmatsi külas Kannistiku tee 15 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Vanapagana tn 23 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Kaval-Antsu tee 4 maaüksusele üksikelamule püstitamiseks ning Tõrvandi alevikus Aasta tn 13 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Kuslapuu tn 2 ridaelamule, Kanarbiku põik 6 üksikelamule ning Ülenurme alevikus Villa tn 42 üksikelamule.

Parandada ilmne ebatäpsus Kambja vallavalitsuse 11.10.2018 korralduses nr 656 „Kasutuslubade väljastamine“ ning tühistada korralduse punkt 1.6.

Määrata Tõrvandi alevikus asuvate Tara, Taraääre ja Aiaääre maaüksuste jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek Kambja alevikus asuva Näki tee lõik 4 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega OÜ Elektrilevi kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Võtta vastu korraldus õigusvastaselt võõrandatud ehitiste osalise tagastamise ja mittetagastamise kohta – Eeriko 7 talu.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 8 isikule kogusummas 910 eurot.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest OÜle Sverresson tugiisiku teenuse osutamise eest oktoobris 2018 vastavalt esitatud arvetele ning Tartu Maarja Tugikeskusele õpilaskodu teenuse eest.

Seada isikule hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus.

Sõlmida vara tasuta kasutamise leping OÜga Perearst Iisi Kriipsalu asukohaga Aia 2, Kambja alevik, tähtajaga 1.01.2019 kuni 31.12.2028 üldarstiabi tervishoiuteenuse ja koolitervishoiuteenuse osutamiseks ning tervishoiualase õppe- ja teadustöö tegemiseks.

Korraldada kirjalik enampakkumine sõiduauto Opel Zafira, reg nr 701 TDF võõrandamiseks.

Otsustati maksta ühekordset sporditoetust summas 197 eurot valda esindanud võrkpalli 45+ meeskonnale.

1. novembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Laane külas Näki tee 20 kontori ja tootmishoone laiendamise projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Mesiheina tn 8 üksikelamu püstitamiseks ja Jaagu tn 4 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Paruni 106 üksikelamule ning Õssu külas Viljandi mnt 73 asuvale lao- ja büroohoonele.

Võtta vastu Ülenurmes Pargi tn 2 maaüksuse detailplaneering ja viia läbi detailplaneeringu avalik väljapanek.

Anda luba OÜle Pindi Kinnisvara reklaami paigaldamiseks Soinaste külas Jaani maaüksusele perioodiks 22.10.–31.12.2018.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 9 isikule kogusummas 842 eurot.

Lõpetada hooldajatoetuse maksmine hooldatava surma tõttu.

Seada ühele isikule hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus.

Anda nõusolek narkotesti tegemiseks eestkostetavale.

Kooskõlastada valla haridusasutuste, raamatukogude ja Kambja spordihoone töötajate koosseisud.

Toimus arutelu Ülenurme gümnaasiumi lähiala liikluskorralduse üle.

Arutleti ASi Baltic Restaurants Estonia ettepaneku üle Soinaste lasteaia Laululind toidupäeva maksumuse tõstmiseks alates 01.12.2018. Otsustati nõustuda toidupäeva maksumuse tõstmisega ning sõlmida vastav lepingu muudatus.

8. novembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Laane külas Näki tee 41 elamu ja abihoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Laane külas Mustametsa tee 8 puurkaevu rajamiseks, Kavandu külas Luhasoo maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Pangodi külas Tiido maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Räni alevikus Lehe tn 11 ridaelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Kasevälja tee vee- ja kanalisatsioonitorustikule, Soinaste külas Mesiheina tn 13 üksikelamule ning Räni alevikus Kassisilma 26 sõidukite teenindushoonele.

Määrata Visnapuu külas asuvate Salu katastriüksuse ja Katariina katastriüksuse liitmise käigus tekkivale katastriüksusele lähiaadress ja sihtotstarve Salu, sihtotstarve 100% elamumaa.

Anda nõusolek Tõrvandi alevikus Tara, Taraääre ja Aiaääre detailplaneeringu realiseerimisel tekkinud registriosade III jakku kantud valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 16 isikule kogusummas 2440 eurot, jätta rahuldamata kahe isiku taotlused toetuse määramiseks.

Seada ühele isikule hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus.

Toetada isiku üldhooldusteenuse eest tasumist Kääpa hoolduskeskuses.

Tasuda OÜle Tartaline osutatud sotsiaaltranspordi teenuse eest.

Sõlmida kahe isikuga munitsipaaleluruumi üürilepingud.

Kinnitada Ülenurme Muusikakooli hoolekogu koosseisus Peep Puis (lastevanemate esindaja); Elar Ploomipuu (lastevanemate esindaja); Priit Pechter (lastevanemate esindaja); Imbi Luik (lastevanemate esindaja); Inge Päkk (õpetajate esindaja); Rahel Tamm (koolipidaja esindaja).

Toimus arutelu volikogule esitatavate eelnõude üle. Otsustati esitada 13.11.2018 volikogu istungile eelnõud vastavalt päevakorrale.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineSotsiaalkindlustusamet muutis abivahendi kaardi taotlemise lihtsamaks
JärgmineVallakodanike andmed on seadusega kaitstud