Vallakodanike andmed on seadusega kaitstud

682

Austatud lugejad!

Vallalehe toimetaja palvel selgitan lugejatele, miks ei ole lehes enam vallakodanike sündide-surmade infot ja vallavalitsuse sünnipäevaõnnitlusi eakatele.

Alates 25. maist 2018 rakendatakse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Üldmääruse kohaselt on igasugune isikuandmetega seotud tegevus (ka kogumine, vaatamine, säilitamine, avaldamine) isikuandmete töötlemine, mis on lubatud vaid õigusliku aluse olemasolul. Isikuandmete töötlemise üldised alused vallavalitsuses tulenevad eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmisest. Selle üldmääruse artikkel 12 alusel töötleme isikuandmeid vaid meil lasuvate ülesannete täitmiseks ning seadusega lubatud ulatuses. Andmete avalikustamine peab olema kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, mille kohaselt on isikuandmete avalikustamine lubatud isiku enda nõusolekul või kui avalikustamine tuleneb mõnest seadusest. Sünni- ja surmaandmed ning sünnipäevade andmed on isikuandmed ja ükski õigusakt ei näe ette, et vallavalitsus peaks neid koguma ja veel vähem avalikustama. Seetõttu neid ajalehes enam ei avaldata.

Sama kord kehtib ka lasteaia järjekorra avalikustamisel, mida valla kodulehelt enam ei leia. Loodame järgmise aasta esimesel poolel leida lahenduse, kuidas lapsevanemal on võimalik saada teavet tema lapse kohast lasteaia järjekorras. Seni palume teabe saamiseks pöörduda sotsiaaltöö spetsialist Marge Maidla (endise Ülenurme valla piirkond) või lastekaitsespetsialist Kristiina Kolgi (endise Kambja valla piirkond) poole.

REET KIURU,
Kambja vallavalitsuse andmekaitsespetsialist

Kino maale
EelmineKokkuvõte Kambja vallavalitsuse istungitest
JärgmineVallavolikogu istungitelt