Vallavalitsuse istungilt 01.06.2023

199
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, haldus- ning hankeküsimused. Määrati huvihariduse toetusi.

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Tutvuti Liivamäe detailplaneeringule esitatud arvamuste ja ettepanekutega ning kujundati vallavalitsuse seisukohad.
Anti ehitusluba Ülenurme alevikus Kalda maaüksusele Porijõe paadisilla püstitamiseks.
Võeti vastu Soinaste külas asuvate Kiire 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksuste detailplaneering, korraldades detailplaneeringu avalik väljapaneku 01.–14.07.2023.

Maaküsimused

Nõustumine sundvalduse seadmisega

  • Enefit Connect OÜ kasuks Lemmatsi külas asuvatele Kotka tee, Kannistiku tee 47a, Lepalaane tänava lõik 1, Mäelille tänava, Loigu tee, Kannistiku tee 51, Kannistiku tee 49, Lillevälja tee ja Lepalaane tänava lõik 2 katastriüksustele
  • Enefit Connect OÜ kasuks Lemmatsi külas asuvale Kannistiku tee 53 katastriüksusele
  • Enefit Connect OÜ kasuks Lemmatsi külas asuvatele Kannistiku tee (28301:001:0933), Kannistiku tee (94901:005:0992), Kannistiku tee (94901:005:0993) ja Lillemäe tänava katastriüksustele
  • Elektrilevi OÜ kasuks Tõrvandi alevikus ja Reola külas asuvatele Uuetoa sissesõit ja Lennu 42 katastriüksustele
  • Elektrilevi OÜ kasuks Lepiku külas asuvale Kikerpilli-Kuivakuru tee lõik 3 katastriüksusele
  • Elektrilevi OÜ kasuks Räni alevikus asuvale Maarjatähe tänava katastriüksusele

Määrati Ülenurme alevikus Sõiduki GÜ 65 asuva garaaži teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 53 m2 vastavalt teenindamiseks vajaliku maa määramise plaanil toodud piirides.

Haldusküsimused

Erakorraliselt otsustati üles öelda vara tasuta kasutamise leping nr 6-13/13 Tarmo Lillaga esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12.06.2023.
Anti nõusolek nelja üürilepingu sõlmimiseks asukohaga Reola külas Lennu 42 ja Ülenurme alevikus Pargi 7.

Sotsiaalküsimused

Otsustati maksta isikule tervisetoetust.

Huvihariduse toetuste määramine

Otsustati määrata ühekordne toetus õpilaste ekskursioonikulude katmiseks. Toetati edukate sportlaste võistlusreise.

Hankeküsimused

Korraldatakse riigihange „Linnavere filiaali köögitehnika soetamine“ eeldatava maksumusega 58 000 eurot (summa ilma käibemaksuta) avatud hankemenetlusena. Sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on hiljemalt 01.10.2023.
Tellitakse ostumenetluse „Kambja, Kesk 8, II korruse elektripaigaldise rekonstrueerimine“ (ja nõuetekohase dokumentatsiooni koostamine) tööde teostamine Elektrify OÜlt kogumaksumusega 6977,06 eurot koos käibemaksuga. Lepingu täitmise eest vastutab vallavaraspetsialist Ragnar Veemaa.
Tellitakse ostumenetluse „Puidust atraktsioonid ja laud varjualusega“ katusega piknikulauad koos paigaldusega Puukujurid OÜ-lt maksumusega koos käibemaksuga 1500 €/tk, kokku 5 pink-varjualust. Puidust atraktsioonide ehitamine ja paigaldamine Pangodi, Pikkjärve puhkealale tellida SPETS HS OÜ-lt, maksumusega koos käibemaksuga 13 080,00 eurot. Lepingu täitmise eest vastutab arendusjuht Kristi Kull.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineMuusikakooli õpilased olid edukad koolilaulu konkursil
Järgmine„Päevake“ trallitas Baltical