Avanes 2024. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor

655
Hajaasustuse programm toetab hajaasustusega maapiirkonnas asuvaid majapidamisi. Foto: Marko Ojakivi

Hajaasustuse programmi käesoleva aasta taotlusvooru avamise tähtajaks on 1. veebruar 2024. a ning taotluste esitamise tähtajaks 1. aprill 2024. a.

Programmi raames toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Oma- ja kaasfinantseering peab katma vähemalt kolmandiku (33%) projekti kuludest.

Programmis osalemise tingimused:

  • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
  • projektil võib olla ka kaastaotleja(id); kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
  • taotluse esitamise päeval peab olema eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2025.

Taotluse koos kohustuslike lisadokumentidega saab esitada paberil vallamajja Ülenurme alevikus Pargi 2 ja teenuskeskusesse Kambja alevikus Kesk 2 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@kambja.ee.

Lisateave ja taotlusvormid leiab Kambja valla kodulehelt ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Lisainfo Kambja Vallavalitsuse maaspetsialistidelt: Arved Küngas, 5303 3725, arved.kungas@kambja.ee; Marge Einola, 5817 0211, marge.einola@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 04.01.2024
JärgmineKambja vald võtab tööle arendusspetsialisti