Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

933

15. märtsil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Ülenurme alevikus Vahtra 14a kahe korteriga elamu projekteerimiseks ning Villa tn 22 krundi detailplaneeringuga määratud ehitustingimuste muutmiseks.

Väljastada ehitusload Ülenurme alevikus Villa tn 36 maasoojuspuuraukude rajamiseks, Laane külas Puraviku 12, Räni alevikus Sipelga tn 8, Õssu külas Pihla tn 7 ja Raanitsa külas Lohuääre maaüksusele üksikelamute püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Lehe tn 30 üksikelamule, Soinaste külas Jaagu tn 4 üksikelamule, Mäeküla külas Argo maaüksusel asuvale üksikelamule ning Tõrvandi alevikus Aasa tn 13 üksikelamule.

Seoses pinnase sulamise tõttu teekatte seisundi halvenemisega keelata Kambja vallas alates 15. märtsist 2019 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine kohaliku omavalitsuse teedel ja lepingu alusel avalikuks kasutamiseks antud erateedel. (Nimekiri avaldada valla kodulehel.)

Määrata Laane külas asuvate Näki tee 20 ja Näki tee 22 katastriüksuste osas läbi viidava maakorraldustoimingu (piiride muutmine) käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Laane külas asuvate Loojangu tn 9 ja Loojangu tn 11 katastriüksuste osas läbi viidava maakorraldustoimingu (piiride muutmine) käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Sulu külas asuva Tiigi katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa.

Anda nõusolek Soinaste külas asuva Ülevälja tänava lõik 1 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Määrata Külitse alevikus asuva Arroli tn 2 katastriüksuse sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 452 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse määramiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse jäägist isiku võlanõustamise teenuse eest.

Tasuda isiku matusega seotud kulud arve alusel.

Kinnitada „Tegevuskava teenistujate terviseriski vähendamiseks ja vältimiseks“.

Määrata kaks sporditoetust kogusummas 263,34 eurot.

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping üheks aastaks.

Sõlmida vara tasuta kasutamise leping MTÜga Tõrvandi Päästeselts Kambja alevikus Männi 2a asuva kinnistu kasutamiseks tähtajaga 01.04.2019 kuni 31.03.2029 vabatahtliku päästetegevuse arendamisega seonduvateks tegevusteks.

21. märtsil otsustati

Väljastada ehitusload Reola külas Vilja tee 10 maaüksusele olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ning Külitse alevikus Kullerkupu tn 26 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Lasteaia tn 1 maaüksusel rekonstrueeritud lasteaiale, Paruni tn 58 maaüksusel püstitatud üksikelamule, Räni alevikus Lehe tn 27 maaüksusel püstitatud üksikelamule, Soinaste külas Mesiheina 11 maaüksusel püstitatud üksikelamule ning Tõrvandi alevikus Aasa tn 16 maaüksusel püstitatud üksikelamule.

Saata arvamused Haage tee 29 Külitse alevikus projekteerimistingimuste taotluse kohta taotlejale seisukohavõtuks.

Määrata Paali külas asuva Ede-Laksi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Paali külas asuva Peetri katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Pangodi külas asuva Kulli katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Kinnitada projekti „Vana-Kuuste küla Naritse kinnistu veesüsteemi rekonstrueerimine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 1670,75 eurot ja maksta Marek Palusoole välja saadaolev osa toetusest summas 170,75 eurot.

Seada isikule hooldus ning määrata tema hooldajale hooldajatoetus.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 270 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse määramiseks.

Lõpetada kahe isiku hooldus.

Tasuda esitatud arvete alusel Tartu Turvakodule isikule osutatava turvakoduteenuse eest.

Kinnitada Kambja valla kriisikomisjon uues koosseisus. Komisjoni esimees on Aivar Aleksejev (vallavanem), komisjoni aseesimees Toomas Arumägi, komisjoni liikmed on Ivar Tedrema, Ülo Plakso, Jüri Nõmm, Kristel Altsaar, Igor Galjutin, Arne Peda.

Sõlmida isikuga eluruumi üürileping üheks aastaks.

Sõlmida äriruumi üürileping Tiina Kalmusega Tõrvandi alevikus Papli 6 II korrusel, äriruumi suurus 13 m2 perioodiks 01.03.2019-31.12.2024 ning tunnistada kehtetuks Kambja Vallavalitsuse 14.02.2019 korraldus nr 937 „Äriruumi üürilepingu sõlmimine”.

28. märtsil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Raanitsa külas Kaldamäe elamu projekteerimiseks ning Külitse alevikus Haage tee 57a elamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Kodijärve külas Metsaääre maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Räni alevikus Riia 215 hotelli ümberehitamiseks korterelamuks, Tõrvandi alevikus Saialille 10, 12, 13, 15, 17 ja 19 paarismajade püstitamiseks ning Tartu-Maaritsa ja rajatava Reola 110/10 kV alajaama vahelise kahe 110 kV õhuliini rajamiseks.

Väljastada kasutusload Uhti külas Männiaru maaüksusel asuvale üksikelamule ja Põdra tee 21 asuvale üksikelamule ning Soinaste külas Käokeele 3 asuvale üksikelamule ja Mesiheina tn 6 asuvale üksikelamule.

Anda nõusolek Ülenurme alevikus asuva Kaasiku tänav kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle Kambja valla munitsipaalomandisse vormistatavale Nõlva tee lõik 2 maaüksusele 0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks ning teenindamiseks.

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle Kambja valla munitsipaalomandisse vormistatavale Sulbi–Järve–Sultsi tee lõik 2 maaüksusele 0,4 kV maakaabelliini paigaldamiseks ning teenindamiseks.

Seada kolmele isikule hooldus ning määrata nende hooldajatele hooldajatoetus.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse jäägist MTÜle Lepituse Instituut perelepitusalase baaskoolituse eest 540 eurot.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest hipoteraapia teenuse eest.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 6 isikule kogusummas 385 eurot.

Anda Reklaamtreiler OÜle nõusolek reklaami paigaldamiseks asukohaga Soinaste küla, Kanarbiku 1 perioodiks 01.04.-30.09.2019.

Paigaldada Õssu külas Pihla teele liiklusohutuse tagamise eesmärgil kaks liikluskünnist.

Muuta SAga Aarike Hooldekeskus 16.12.2005 sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingu punkti 6.1.

4. aprillil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Tõrvandi alevikus Aia tn 27 krundi ehitustingimuste täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Lemmatsi külas Ute tn 1c üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Andruse tn 4 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Odra tn 7 üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Paruni 47 üksikelamu püstitamiseks ning Räni alevikus Saarekese tänava rajamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Lao tee 2 asuvale laohoonele ja Karikakra 2 asuvale üksikelamule, Uhti külas Põdra tee 31 asuvale üksikelamule ning Soinaste külas Salu tn 5 asuvale üksikelamule.

Muuta katastriüksuste koha-aadresside korrastamise eesmärgil Soinaste külas asuva katastriüksuse Pesapaiga tn 1a lähiaadress, uus lähiaadress Pesapaiga tn 5.

Määrata Lemmatsi külas asuva Kannistiku tee 65 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 6 isikule kogusummas 1580 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus küttetoetuse saamiseks.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest Tuuli Tallid OÜle hipoteraapia teenuse eest kuni 360 euro ulatuses vastavalt esitatud arvetele.

Jätta rahuldamata taotlus isiku üldhooldusteenuse eest tasumise toetamiseks.

Määrata kaks toetust sporditegevuse toetamiseks kogusummas 213 eurot.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineOtsin Ülenurme AG templiga postkaarti-saadetist
JärgmineLaululinnu lasteaed rakendab J. Käisi põhimõtteid