Laululinnu lasteaed rakendab J. Käisi põhimõtteid

1436
Ööbikute rühma lapsed õpivad mesilasroboti Bee-Boti abil metsloomade jälgi tundma. Foto: Eilika Manglus

Laululinnu lasteaia personal alustas septembris õpikogukonna projektiga „Professionaalse õpikogukonna käivitamine Johannes Käisi põhimõtete rakendamiseks ja ühtse oskusteabe loomiseks Laululinnu lasteaias: Soinastes ja Eerikal“. Õpikogukonna käivitamine aitas kaasa tänapäeva õpikäsituse mõtestamisele ja Johannes Käisi põhimõtete teadlikumale rakendamisele õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel ning mitmekesistas õpetamisviise. Lisaks aitas projekt kaasa kahe maja ühiste tegevuspõhimõtete tegelikule järgimisele praktikas ning ühise oskusteabe tekkimisele.

Õpikogukonnas moodustati kuus õpigruppi, kuhu kuulusid õpetajad, õpetaja abid ja tugispetsialistid. Iga õpigrupp valis oma teema, püstitas lähtuvalt sellest eesmärgid ja koostas tegevuskava. Teema valimisel lähtuti meie lasteaia eripäradest: muusika lõimimine, Eesti rahvapärandi väärtustamine, õuesõppe ja Johannes Käisi põhimõte rakendamine. Valitud teemad olid rahvajutud, muusika, liikumine, õuesõpe (kaks gruppi) ja digivahendid.

Lähtuvalt tegevuskavast tutvusid kõik õpigrupid teemat puudutava teooriaga (infot koguti internetist, trükistest), osalesid teemakohastel koolitustel ning käisid teistes lasteaedades kogemusi saamas. Seejärel rakendasid kõik õpigrupi liikmed uusi teadmisi ja kogemusi oma igapäevatöös lastega. Kogu projekti vältel toimus 3-4 õpigrupi koosolekut, kus analüüsiti juba tehtut ning arutleti, kuidas edasi minna.

28. märtsil toimus projekti lõpuseminar, kus õpigrupid andsid ülevaate oma tegevustest, ette tulnud riskidest, motivatsioonist, õppimisviisidest ja koostööst. Lõpetuseks tõi iga õpigrupi liige välja, mida ta projektis osaledes õppis. Projekti raames valmisid Laululinnu lasteaeda rahvajuttude ja vanade rahvamängude ning õuesõppe õpimapid, metoodiline materjal liikumistegevuste lõimimisest teiste ainevaldkondadega ja mitmekesistati võimalusi aastaringse regulaarse õuesõppe rakendamiseks (loodusrajad, õueköök). Õpetajad lõimivad igapäevategevustesse muusikat ning kasutavad aktiivsemalt digi- ja robootikavahendeid.

Õpikogukonna tegevus aitas kaasa lasteaia arengueesmärkide täitumisele.

TIINA TREES,
direktor;

TIINA HELISTE,
VIENO RJABOVA,
õppealajuhatajad

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineTule sportima!