Valla uus arengukava ootab ettepanekuid

614

Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020 kuni 2030 on avalikul väljapanekul 01. kuni 14. oktoobrini vallaveebis aadressil https://www.kambja.ee/arengukava. Ettepanekuid oodatakse 15. oktoobriks.

Vallavalitsus kutsus suvel üles koostama üheskoos uus ühine dokument ja läbi vaatama seniseid plaane.

Esmakordselt alustati arengukava koostamist täiesti uuele, varem kahest erinevast kohalikust omavalitsusest koosnenud omavalitsusüksusele. Juulikuus korraldati ideekorje, kus väljapakutud teemad olid järgmised:

 • Mis on Kambja vallas hästi?
 • Lahendamist vajavad probleemid?
 • Võimalused nende probleemide lahendamiseks?
 • Milline võiks olla olukord vallas aastal 2030?
 • Milliseid (kuidas) arengusuundi järgides selleni jõuda?

Mõttetalgutel vaadati üle ideekorje kokkuvõtted ning tehti vajalikud täiendused. Ideekorjes laekunud mõtete kokkuvõtetega on võimalik tutvuda vallaveebis aadressil https://www.kambja.ee/arengukava.

Ideekorje tulemusena on püstitatud vallale kaheksa väljakutset aastateks 2019-2030.

 1. Inimesekeskne, avatud ja läbipaistev, tasakaalustatud ja valda kui tervikut arvestav vallajuhtimine. Kambja vallavolikogu ja -valitsus lähtuvad oma töös avatud valitsemise põhimõtetest. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, tehes ulatuslikku koostööd kodanikega. Vallavalitsuses töötab asjatundlik meeskond, kes nõustab kodanikke erinevates eluvaldkondades.
 2. Vallas võimaldatakse igale lapsele tema arengut toetav kvaliteetne haridus, mis loob eeldused eneseteostuseks ja elukestvaks õppeks. Haridusvaldkonna väljakutseks vallas on õpivõimaluste pakkumine igas vanuses inimestele kogu elukaare jooksul. Eraldi tähelepanu tuleb pöörata hariduslike erivajadustega laste toetamisele ning huvitegevuse võimaluste pakkumisele.
 3. Vallas on aktiivselt toimivad ja mitmekülgseid võimalusi pakkuvad noortekeskused ja kodukohta hindavad noored.
 4. Vallas on aktiivsed ja sportlikud inimesed. Iga vallaelanik saab oma vajadustest, huvidest ja east lähtuvalt aktiivselt osaleda valla spordielus.
 5. Vallas elavad toimetulevad ja rahulolevad inimesed, kes väärtustavad tervislikke eluviise ja turvalist keskkonda.
 6. Valla mitmekesine kultuuri-, kogukonna- ja seltsitegevus hoiab rahvakultuuripärandit ja kodukoha traditsioone ning loob head võimalused erinevate vajaduste ja huvidega ning erinevas vanuses elanikele.
 7. Vald on hinnatud kui keskkonnasõbralik, hea infrastruktuuri, puhta loodusega mugav elurajoon Tartu linna lähedal.
 8. Vallas on korraldatud vajaduspõhine ühistransport. Praegu toimiv ühistranspordivõrk ei ole elanikele piisavalt mugav ning ei paku kõiki sobivaid ühendusi. Kambja valla väljakutse on luua Tartu linnaga ühistranspordisüsteem, mis vastaks inimeste tegelikele vajadustele ja liikumisharjumustele ning oleks kasutajasõbralik ning mugav.
Arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2030 avalik väljapanek

 


Samal teemal:

 

Kino maale
EelmineKaspri talu lugu jutustab maal elamise võimalikkusest
Järgmine„Mats von Kartohvel“ etendub Uhtil 8. oktoobril