13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVolikogu viies koosseis pidas viimaseid istungeid

Volikogu viies koosseis pidas viimaseid istungeid

Kambja vallavolikogu viienda koosseisu viimased istungid toimusid 25. augustil ja 22. septembril 2005.

Kambja põhikooli põhimääruse muutmine

Volikogu tegi mõningaid muudatusi Kambja põhikooli põhimääruses (kinnitatud vallavolikogu 17. juuni 1999. aasta määrusega nr 9).

Uue hoone valmimise tõttu fikseeriti põhimääruses kooli uus aadress – Kesk 12 Kambjas. Põhimäärusest jäeti välja säte, et koolil on oma raamatukogu (uude koolihoonesse kolinud külaraamatukogu pakub laias valikus lugemisvara ka õpilastele).

Kambja kooli põhimäärust täiendati osaga, mis puudutab põhimääruse vastu võtmist ja muutmist.

Kambja külaraamatukogu põhimääruse muutmine

Uutesse ruumidesse kolimisega kaasnesid muudatused Kambja külaraamatukogu töökorralduses, mistõttu volikogu pidi korrigeerima raamatukogu põhikirja (kinnitatud määrusega nr 16 25. septembril 1997).

Kambja külaraamatukogu teenindab Kambja, Kammeri ja Pangodi piirkonna elanikke ja mujalt saabunuid ning tagab raamatukoguteeninduse Kambja põhikoolis. Raamatukogu koosseisu kuulub avalik internetipunkt (tegutses senini vallamajas). Internetipunkti kasutamise korra kinnitab raamatukogu juhataja.

Raamatukogu uus aadress on Kesk 12 Kambjas.

Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine

Et senini vallamajas asunud avalik internetipunkt tegutseb alates septembrist Kambja raamatukogu koosseisus ja ruumides, muutis volikogu vallavalitsuse ettepanekul vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu.

Volikogu otsustas jätta vallavalitsuse koosseisust välja internetipunkti administraatori 0,5 ametikohta (töötaja koondati) ja administraator-andmesisestaja ametikoha (töötaja jätkab tööd raamatukogu koosseisus).

Õpilaste koolilõuna kulude katmine

Vallavalitsuse ettepanekul võttis volikogu vastu otsuse nr 160: „Katta Kambja valla koolide nende õpilaste koolilõuna kulud, kelle koolilõuna kulusid ei kaeta riigieelarve vahenditest, vallaeelarve sotsiaaltoetuste rahadest.“

Maakeeli öeldes tegi volikogu otsuse, et kõik Kambja, Kuuste ja Unipiha koolide õpilased saavad tasuta koolitoitu.

Otsus jõustus käesoleva aasta 1. septembril ning kehtib 30. detsembrini 2005.

Vallavanem Ivar Tedrema mainis, et riiki juhtiv valitsuskoalitsioon on lubanud kõigile põhikooliõpilastele tasuta koolilõuna alates 2006. aastast. Praegu võimaldab riik tasuta lõunatoitu 1. kuni 4. klassi õpilastele.

Vallavara valdaja kinnitamine

Volikogu kinnitas Kambjas Kesk 12 asuva koolihoone valdajaks Kambja põhikooli.

Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Volikogu kinnitas Ivaste külas asuva Tuule maaüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Pangodi külas asuva Pedasmäe 9 kinnistu (registriosa 9816) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

*Pedasmäe 9 kü – elamumaa;

*Pedasmäe 9A kü – elamumaa.

Ülenurme valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Volikogu otsustas kooskõlastada Ülenurme valla üldplaneeringu.

Kambja vallavolikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine

Vallasekretär Reet Kiuru tegi volikogule ettepaneku Kambja vallavolikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamiseks.

Volikogu otsustas nimetada 1. jaoskonnakomisjoni järgmises koosseisus: Marita Suits (esimees), Airike Feirik, Valve Keskpalu, Esta Kivimaa, Raimond Käsi, Peeter Ruuge, Kuido Leib, Eha Paade, Gerli Kähr. Komisjoni asendusliikmed: Ellen Soodla (esimene asendusliige), Sirje Hurt (teine asendusliige).

Volikogu otsustas nimetada 2. jaoskonnakomisjoni järgmises koosseisus: Edda Lints (esimees), Eha Alliksaar, Ivar Siimo, Kaido Mark, Heli Nemvalts, Anne Palumets. Komisjoni asendusliikmed: Tiiu Sumberg (esimene asendusliige), Liidia Piir (teine asendusliige).

Keskerakond oli ainus erakond, kes kasutas valimiseaduses antud võimalust esitada jaoskonnakomisjoni liikmeks oma kandidaat (Gerli Kähr).

Kinnisvara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine

Volikogu otsustas kinnitada Vana-Kuuste külas asuva hoonestatud Vahtra kinnistu (registriosa 32111) teistkordse enampakkumise tulemused ja müüa kinnistu Urmas Kaseorgile (elukoht Vana-Kuuste küla) hinnaga 351000 krooni.

Kui volikogu Vahtra kinnistu aprillis esimest korda oksjonile pani, seati alghinnaks 700 000 kr, kuid selle hinnaga müük ebaõnnestus. Teistkordse enampakkumise alghinnaks määrati 350 000 kr.

Volikogu kinnitas Pühi külas asuva Kiisa ridaelamu 2 korteri 3 korteriomandi (registriosa 29151) enampakkumise tulemused ja müüa korteriomand Taivo Prantsile (elukoht Pulli küla) hinnaga viiskümmend üks tuhat 51 000 kr.

Kambja valla üldplaneeringu algatamine

Vallavolikogu otsustas algatada Kambja valla üldplaneeringu. Vallavanema sõnutsi näeb seadusandlus ette, et aastaks 2007 on kõigil omavalitsustel üldplaneering.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava

Vallavalitsus poolt volikogule arutamiseks esitatud Kambja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava, tutvustas majandusnõunik Enno Soodla.

Praegustel vallavolinikel on paar nädalat aega, et esitada arengukavasse omapoolseid ettepanekuid. Arengukava kinnitamine jääb aga juba uue vallavolikogu ülesandeks.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava terviktekst on avaldatud Kambja valla koduleheküljel.

Kambja valla 2005. aasta eelarve muutmine

Volikogu kinnitas Kambja valla 2005. aasta eelarve muudatused summas 1 miljon 487 000 krooni.

Lisaraha eraldati valimiste korraldamiseks (35700 kr), vallateede korrashoiuks (90000 kr), õpilaste bussiliinide käigushoidmiseks (56480 kr), lasteaias uute töötajate palkamiseks ja palgatõusuks (122000 kr) jne.

Eelarvest kanti läbi ka „kaasavara“ (1 miljon 80000 krooni), mille riik eraldas Aarike hooldekeskusele.

Toivo Ärtis

Loetumad