26.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivSöödakäitlejad peavad tagama söödaohutuse

Söödakäitlejad peavad tagama söödaohutuse

2006. aasta 1. jaanuarist jõustus Euroopa Liidu söödahügieeni määrus, mis kehtestab nõuded sööda käitlemisele – sööda tootmisele, töötlemisele ja turustamisele (seal hulgas ka pakendamisele, ladustamisele, veole ja impordile EÜ välistest riikidest).

Tulenevalt määrusest peavad söödakäitlejad* täitma söödahügieeni nõudeid alates 1. jaanuarist 2006.a. Neil lasub kohustus vältida ohte ja kõrvaldada ohud, mis võivad kahjustada söödaohutust mis-tahes selle käitlemise etapil. Toodetud, pakendatud, ladustatud ja transporditud söödad peavad olema kaitstud saastumise ja riknemise eest.

Nõuete eesmärk on tagada:

 • söödaohutus alates sööda esmatootmisest (teravilja, heina, silo jne tootmine) kuni toidu tootmiseks peetavate loomade söötmiseni.
 • sööda jälgitavus igas sööda käitlemise etapis tootjast lõppkasutajani, mis tähendab, et kõik isikud, kellele määrus laieneb, peavad arvestust ostetud ja müüdud söötade kohta.
 • tegevusest teavitamine – Euroopa Liidu liikmesriikidelt on nõutud, et järelevalve tagamiseks peab sööda käitleja teavitama oma tegevusest Taimetoodangu Inspektsiooni 30. juuniks 2006.a. Teavitama peavad kõik söödakäitlejad, kellele määrus laieneb.

Määrusest tulenevad lisa 1 nõuded laienevad kõikidele isikutele, kes tegelevad:

 • heina, silo, teravilja jt söödamaterjalide tootmisega oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse saamiseks (kasvatatakse loomi piima, liha ja munade tootmise eesmärgil);
 • teravilja kuivatamise, jahvatamise, muljumise või erinevate söödamaterjalide segamisega oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse saamiseks (kasvatatakse loomi piima, liha ja munade tootmise eesmärgil);
 • segasööda tootmisega, kasutades täiendsööta, või lubatud loomset proteiini oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse saamiseks (kasvatatakse loomi piima, liha ja munade tootmise eesmärgil);
 • oma toodetud kuivatamata teravilja, silo või heina müügiga;

Loetletud isikud peavad täitma lisa 1 nõudeid, mis tähendab eelkõige, et sööda veoks kasutatavad veokid peavad olema enne sööda vedu korralikult puhastatud (kui on veetud enne väetist, puhitud teravilja või muud söödale ohtlikku ainet). Ladustamisalad peavad olema enne uue sööda ladustamist puhtad ning tuleb vältida sööda riknemist ilmastikuolude tagajärjel. Sööda tootmisruumid ja seadmed peavad olema puhtad. Kui peetakse mäletsejalisi ja mittemäletsejalisi ühes ettevõttes, siis loomset proteiini sisaldavat sööta mittemäletsejalistele peab ladustama ja tootma eraldi ruumides mäletsejaliste söödast. Sööda jälgitavuse tagamiseks peab pidama arvestust iga sisseostetud sööda, tema päritolu ja koguse kohta ning välja müüdud sööda sihtkoha ja koguse kohta.

Määrusest tulenevad lisa 2 nõuded laienevad kõikidele isikutele, kes tegelevad:

 • jahvatamisteenuse või kuivatamisteenuse pakkumisega ja rapsikoogi-, õlleraba- või muu söödamaterjali tootmisega;
 • töödeldud söödamaterjalide (kuivatatud teravilja, teravilja saaduste jne) müümisega;
 • sööda ladustamise- ja veoteenuse osutamisega;
 • segasööda (täissööt, mineraalsööt, täiendsööt) tootmisega turustamise eesmärgil.

Loetletud isikud peavad täitma lisa 2 kehtestatud nõudeid ehitistele, vahenditele, töötajatele, tootmisele, kvaliteedikontrollile, ladustamisele, veole, arvepidamisele ja kaebuste ja sööda ringlusest kõrvaldamisele. Ettevõttel tuleb täita üldiseid hügieeni nõudeid ning teostada toiminguid (jahvatamine, kuivatamine jne.) ettevõtja poolt eelnevalt kirjalikult koostatud juhendite ja korra kohaselt.

Lisa II täitjad peavad rakendama lisaks ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) süsteemi. HACCP süsteemi rakendamiseks on talunikel ja põllumajandusettevõtetel aega kuni 1. jaanuarini 2008. Selle süsteemi eesmärgiks on, et põllumajandusettevõte määratleks kindlaks ohud, mis võivad esineda tema poolt teostatud söödakäitlemise etappides ja mida tuleb tal vältida, kõrvaldada või vähendada vastuvõetava tasemeni, et tagada sööda ohutu käitlemine toiduahelas. Täpsemad nõuded kehtestatakse põllumajandusministri määrusega, kus arvestatakse nõuete kehtestamisel ettevõtete suuruse ja tegevustega. Söödamaterjalide tootjatele ja töötlejatele kehtestatakse vähem kohustusi kui söödalisandi ja eelsegu tootjatele.

Määrusest tulenevad lisa 3 nõuded laienevad kõikidele isikutele, kes tegelevad:

 • turustamisotstarbeliste loomade söötmisega.

Lisa III on toodud head loomasöötmistavad.

Määruse nõudeid ei pea täitma isikud, kes:

 • toodavad ja söödavad sööta loomadele, kellelt saadud saadused (liha, piim, muna) tarbitakse ära oma pere poolt;
 • toodavad sööta koduloomadele, keda ei tarvitata toiduks;
 • söödavad loomi, keda ei peeta toidu tootmise eesmärgil (karusloom jt.);
 • müüvad oma tarbeks peetavate loomade söötmisest üle jäänud sööda väikesed kogused kohalikele põllumajandustootjatele;
 • tegelevad lemmikloomatoidu jaemüügiga.

Tegevusest teavitamine

Isikud, kellele laienevad söödahügieeni nõuded, peavad esitama hiljemalt 30. juuniks 2006 a. Taimetoodangu Inspektsioonile andmed ettevõtte tegevuse kohta. Andmete esitamiseks tuleb täita Taimetoodangu Inspektsiooni koduleheküljel (www.plant.agri.ee – valida SÖÖDAD ja edasi DOKUMENDIVORMID ja sealt “ETTEVÕTTE TEGEVUSEST TEATAMISE AVALDUS”) olev ettevõtte tegevusest teatamise avaldus, mis tuleb saata aadressil:

Söötade osakond
Taimetoodangu Inspektsioon
Teaduse 2
Saku 75501 Harjumaa

Avaldusi on võimalik saada ka Taietoodangu Inspektsiooni maakondlikest büroodest. Info telefonil 671 2613 ja 671 2649.

Isikud, kes on oma tegevusest teavitanud Taimetoodangu Inspektsiooni 2002. aastal, peavad andma täiendavat informatsiooni ja uuesti oma tegevusest teavitama.

Peale 30. juunit 2006 ei või nimetatud ettevõtted, kellele nõuded rakenduvad, ilma registreerimata tegutseda.

Taimetoodangu Inspektsioon

Kes on söödakäitleja?

* – Söödakäitleja on kasumit taotlev füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb sööda tootmise, segamise, töötlemise, ladustamise, veo, turustamisega või impordiga, kaasa arvatud iga isik, kes tegeleb loomade söötmisega.

Loetumad