-10.2 C
Kambja
Reede, 08.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu oktoobriistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu oktoobriistungi otsustest

  

Põhiteemad Kambja vallavolikogu istungil 26. oktoobril 2006:

 • Algatati detailplaneeringuid
 • Vallavalitsuse ehitusnõuniku vastloodud ametikohal töötab Aivi Paumets
 • Ühissõidukipeatustele määrati uued kohanimed
 • Taotleti riigivara võõrandamist
 • Määrati katastriüksustele sihtotstarved
 • Täiendati valla arengukava
 • Uued algatused, uued võimalused
 • Lasteaed Kuustesse, sotsiaalkeskus Kambjasse

Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

Volikogu määras kolmele valla ühistranspordipeatusele uued kohanimed.

Reola Gaasi peatus paikneb Põlva-Reola tugimaanteel nr 61 Vana-Kuuste külas maantee 33,1 kilomeetril (endine Reola ja Reola rdtj peatus).

Mäeküla peatus paikneb Kambja-Rebase kõrvalmaanteel nr 22136 Mäekülas maantee 1,0 kilomeetril (endine Mäe peatus).

Kambja Apteeki peatus paikneb Kambja – Rebase kõrvalmaantee nr 22136 ja Männi tänava ristmikul Kambja alevikus (endine Apteegi peatus).

Eestis koostatakse ühistranspordipeatuste kohanimede andmebaasi. Eksitavaid ja korduvaid kohanimesid vajadusel täpsustatakse või muudetakse.

Detailplaneeringu algatamine

Riigikohus esitas 21. septembril 2006 a Kambja vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks Pangodi külas Riigikohtu koolituskeskuse kinnistul olemasolevate hoonete ümberehituseks koolituskeskuseks. Nimetatud kinnistu asub Pangodi maastikukaitsealal ja planeeringuga soovitakse muuta Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringut.

Volikogu otsustas algatada Pangodi külas Riigikohtu koolituskeskuse maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu.

Riigivara võõrandamise taotlemine

Volikogu otsustas taotleda Kodijärve külas asuva järgmise riigivara tasuta üleandmist Kambja valla munitsipaalomandisse:

 • Kodijärve hooldekodu kinnistu (kinnistusregistriosa nr 3473004, katastriüksus 28201:008:0030) pindalaga 5,86 ha (riigivara reg nr 01011466);
 • kinnistul asuvad järgmised hooned ja rajatised: kuur, pumbamaja, majandushoone (garaaž), hooldekodu hoone, kelder, saun, kaks mitmepereelamut, sõidutee.

Taotletakse ka Kodijärve hooldekodu käsutuses olevate sõiduautode (kaks Mitsubishi Lancerit ja Skoda Felicia) tasuta üleandmist Kambja valla omandisse.

Hooldekodu alustas kunagises Kodijärve mõisahoones tegevust 1995. aastal, kui maja senine peremees – haigla – tervishoiureformi kõigus suleti. „Sellele heas kohas asuvale hoonele on aastate jooksul nii mõnigi himuline pilku visanud,“ nentis vallavanem Ivar Tedrema. „Üks eelmistest valitsuskoalitsioonidest soovis hooldekodu kinni panna ja hoone maha müüa.“

Ivar Tedrema sõnul oleks praegusel heitlikul ajal hooldeasutuse tegevuse jätkamiseks kõige kindlam lahendus, kui Kodijärve hooldekodu kuuluks Kambja vallale. Seetõttu tehtigi riigiorganeile ettepanek anda Kodijärve hooldekodu varad munitsipaalomandisse.

Paari aasta eest munitsipaliseeris Kambja vald Aarike üldhooldekodu ja moodustas vallale kuuluva sihtasutuse Aarike Hooldekeskus.

Vallavalitsuse teenistujate koosseisu muutmine

Volikogu otsustas kaotada vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisust (kinnitatud Kambja vallavolikogu 17. detsembri 2002.a otsusega nr 19) alates 1. novembrist 2006 vallaarhitekti 0,2 koormusega ametikoha ja lisada ehitusnõuniku 0,5 koormusega ametikoha.

Muutmist vajas ka Kambja vallavolikogu määrus nr 10 (kinnitatud 15. detsembril 2005) „Vallavalitsuse teenistujate töötasustamine“. Määrusest jäeti välja vallaarhitekti (0,2 ametikohta) palk (2600 kr). Ehitusnõuniku (0,5 ametikohta) palgaks kinnitati 4500 krooni.

Kambja valla ehitusnõunikuna töötab Eesti Põllumajandusülikoolis erialase kõrghariduse omandanud Aivi Paumets.

Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Volikogu otsustas kinnitada Palumäe külas asuva Suntsi kinnistu (registriosa nr 512504, katastritunnus 28201:008: 0380) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Tagasuntsi kü pindalaga 3,62 ha – maatulundusmaa;
 • Männiku kü pindalaga 6,72 ha – maatulundusmaa;
 • Suntsi kü pindalaga 5,77 ha – maatulundusmaa;
 • Eessuntsi kü pindalaga 2,87 ha – maatulundusmaa;
 • Metsasuntsi kü pindalaga 7,83 ha – maatulundusmaa;
 • Kodijärve-Kroonu tee kü pindalaga 2912 m2 – transpordimaa.

Volikogu otsustas kinnitada Sulu külas asuva Metsa-Kiisa 2 kinnistu (registriosa nr 186520404) II maatüki katastritunnusega 28203:004:0356 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Metsa-Kiisa 2 kü pindalaga 10,15 ha – maatulundusmaa;
 • Metsa-Kiisa 3 kü pindalaga 3,00 ha – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Pühi külas asuva Otti 1 kinnistu (registriosa nr 112904, katastritunnus 28203:004:0304) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Otti 1 kü pindalaga 7,23 ha – maatulundusmaa;
 • Dolorese kü pindalaga 2,15 ha – maatulundusmaa;
 • Lemmo kü pindalaga 3,36 ha – maatulundusmaa;
 • Mauritsa kü pindalaga 10,84 ha – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Kullaga külas asuva Kiivitjärve kinnistu (registriosa nr 1039504, katastritunnus 28203: 003:0030) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Kiivitjärve kü pindalaga 7,75 ha – maatulundusmaa;
 • Laavi kü pindalaga 3,75 ha – maatulundusmaa;
 • Pangodi-Kullaga tee kü 2340 m2 – transpordimaa.

Volikogu otsustas kinnitada Vana-Kuuste külas asuva Vana-Kuuste kinnistu (registriosa nr 2852004, katastritunnus 28204:004:0097) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Vana-Kuuste kü pindalaga 44,17 ha – maatulundusmaa;
 • Loojangu kü pindalaga 3,40 ha – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Mäekülas asuva Torni kinnistu (registriosa nr 144304, katastritunnus 28203:005:0169) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Torni kü pindalaga 18895m2 – maatulundusmaa;
 • Argo kü pindalaga 4411 m2 – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada vaba põllumajandusmaa erastamisel moodustatud katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Lalli külas Kopra kü pindalaga 18,31 ha – maatulundusmaa;
 • Lalli külas Tammi kü pindalaga 5,07 ha – maatulundusmaa;
 • Lalli külas Niidu kü pindalaga 5,94 ha – maatulundusmaa.

Kambja valla arengukava aastateks 2004 – 2008“ täiendamine

Volikogu arutas läbi ja otsustas saata avalikule väljapanekule „Kambja valla arengukava aastateks 2004-2008“ osa 5 „Tegevuskava 2004-2008 täiendused ja muudatused:

 • tegevuse „Teede ja tänavate renoveerimine ja ehitamine“ 2007.a maksumus „821 000“ muuta maksumuseks „1500 000“;
 • tegevuse „Biotiikide renoveerimine“ Kammeri biotiik täitmise tähtajaks märkida „2005 – 2008“;
 • tegevuse „Hoonete remont“ Kambja lasteaia remondi tegevusteks märkida: „tulekahjusignalisatsiooni ja turvavalguse süsteemi väljaehitus, elektrisüsteemi ja fassaadi reno
  veerimine; 2007-2008; 1000 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid “;

 • tegevuse „Hoonete remont“ Kuuste kooli tegevusteks märkida: „lasteaiarühma ruumide väljaehitus, treppide remont, hüdroisolatsioonitööd, elektrisüsteemi renoveerimine, keldri renoveerimine, turvavalgusesüsteemi ehitus; 2007- 2008; 1200 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid“;
 • tegevusele „Hoonete remont“ Aarike Hooldekeskuse peahoone renoveerimine lisada „2007 – 2008, 2000 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid“;
 • tegevuses „Üldplaneering“ asendada aasta „2006“ aastaga „2007“;
 • tegevuse „Kambja järve saneerimine“ maksumus „3500 000“ muuta maksumuseks „6500 000“;
 • tegevuse „Küti järve äärde supluskoha ja tuletõrje veevõtukoha rajamine“ tähtaeg „2006“ muuta tähtajaks „2006 – 2007“;
 • lisada tegevus „Kuuste kooli parki laste mänguväljaku rajamine; 2007; 350 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid“;
 • lisada tegevus „Kambja sotsiaalkeskuse projekteerimine ja ehitamine; 2007 – 2008; 6500 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid“.

Arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 30. oktoober kuni 20. november vallamajas ja valla veebileheküljel.

Uued algatused, uued võimalused

Arengukava juurde kuuluva tegevuskava muutmise ja täpsustamise arutelu käigus tutvustas vallavanem Ivar Tedrema volinikele mitmeid uusi algatusi, mida vallavalitsus soovib ellu rakendada, et tõsta kodukandis nii avalike teenuste osutamise tingimusi kui nende kättesaadavust.

Vallavalitsus on heaks kiitnud seisukoha, et Vana-Kuuste piirkonna jaoks tuleks rajada oma lasteaed. Kui korrektne olla, siis tahab vallavalitsus heastada Vambola kolhoosi likvideerijate sotsiaalselt lühinägeliku tegutsemise, mille tagajärjel toona lasteaed suleti ja selle koduks olnud korter ohverdati põllumajandureformi hüvanguks.

Vana-Kuustes hakatakse lastehoiuteenust pakkuma põhikooli hoones, sest õpilaste arv on kahanenud. Koolimaja omaette tiiba remonditakse ruumid liitrühma tarvis. Alates järgmise aasta sügisest võib seal mängima ja õppima asuda kuni 15 last. „Bussiringid Vana-Kuuste ja Kambja vahel jäävad alles,“ lubas vallavanem. „Eks iga lapsevanem otsustagu, kas ta topib lapsed hommikul bussile ja saadab Kambjasse või toob rahulikult kodu lähedale hoiule.“

Vallavalitsus teeb ettevalmistusi ka Kambja uue sotsiaalkeskuse ehitamiseks juba eelseisvatel aastatel. Hoone rajatakse ristipidiselt endise koolimaja juurde (staadionipoolsesse otsa). Kaasaegsetes tingimustes hakkavad patsiente vastu võtma perearst ja hambaarst, uue asupaiga leiab postkontor jms.

Kambja endise koolimaja hoonest võib tulevikus saada teemapargi keskus, kuid lähiaastail pühendutakse seal pärast sanitaarremonti suure tõenäosusega taas õppetööle. Ivar Tedrema andmetel ootab Kammeri kooli kui riigikooli põhjalik õppehoonete remont ja laiendamine, mistõttu õppetöö kolitakse ajutiselt Kambjasse (õpilaste ööbimispaigaks jääb Kammeri).

Toivo Ärtis

Loetumad