-1.2 C
Kambja
Neljapäev, 29.02.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu novembrikuu istungist

Ülevaade vallavolikogu novembrikuu istungist

  

 • Valla üldplaneeringut tutvustav avalik arutelu korraldatakse 3. jaanuaril 2007
 • Sihtasutuse Kodijärve Hooldekeskus asutamine
 • Vallavara otsustuskorras müümine
 • Vallavara enampakkumisega müümine
 • Audiitori määramine
 • Kambja valla arengukava täiendamine
 • Maamaksumäära kehtestamine
 • Sotsiaaltoetuste suuruste kehtestamine
 • Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Sihtasutuse Kodijärve Hooldekeskus asutamine

Volikogu otsustas ainuasutajana asutada sihtasutuse Kodijärve Hooldekeskus, mis jätkaks praeguse hooldekodu tööd.

Sihtasutuse eesmärgiks on sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste osutamise seadustes ettenähtud teenuste ja nendega seotud abiteenuste osutamine ning sihtasutuse varade otstarbekas ja säästlik kasutamine.

Sihtasutuse põhiülesandeks on psüühilise erivajadusega, eakatele ja puuetega inimestele turvalise, sõbraliku ja aktiivset toimetulekut toetava elukeskkonna loomine koos iga kliendi isikupära arvestava vajaliku juhendamisega, mis võimaldaks kliendi võimalikult kõrge vaimse ja sotsiaalse funktsioneerimise taseme hoidmise.

Sihtasutuse asutamisel kannab Kambja vald sihtasutuse arveldusarvele 5000 kr.

Volikogu kinnitas sihtasutuse põhikirja. Sihtasutuse juhatuse liikmeteks valiti Eleonora Ahse, Helve Tenno ja Aire Tsopp. Sihtasutuse nõukogu liikmeteks valiti Heli Jaamets, Enno Soodla, Reet Kiuru, Ivar Tedrema ja Ellen Soodla.

Vallavara otsustuskorras müümine

Vallavolikogu, võttes aluseks Kai Ehrlichi avalduse ja vallavalitsuse ettepaneku ning juhindudes Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra § 22 lõike1 punktist 1 ja § 23, otsustas müüa Kambja alevikus Puiestee tn 3-11 asuva korteriomandi (registriosa nr 3694204) otsustuskorras Kai Ehrlichile (elukoht Puiestee 3-11 Kambja alevik) hinnaga 100 000 krooni.

Müügi vormistamisega seotud kulud otsustati jätta Kai Ehrlichi kanda.

Vallavara enampakkumisega müümine

Vallavolikogu, võttes aluseks vallavalitsuse ettepaneku ning juhindudes Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra § 22 lõike1 punktist 1 ja lõikest 3, § 14 lõikest 5, otsustas müüa piiratud enampakkumise korras Kambja alevikus Männi tn 9-18 asuva korteriomandi (registriosa nr 2107304).

Enampakkumisel saavad osaleda noored lapsega pered (vanemate keskmine vanus alla 30 aasta). Pere üks liige peab olema vähemalt 10 aastat olnud Kambja valla elanik. Enampakkumise alghinnaks on 400 000 krooni, osavõtutasu suuruseks 200 krooni.

Enampakkumisele pandud korteris tegutses aastaid Kambja raamatukogu.

Audiitori määramine

Volikogu otsustas määrata Kambja valla majandusaasta audiitoriks FIE Eha Pott Audiitorbüroo.

Vallavalitsusel lubati sõlmida leping Eha Pott Audiitorbürooga valla valla 2006. – 2008. majandusaasta auditeerimiseks.

Kambja valla arengukava täiendamine

Volikogu kehtestas määruse nr 26, millega muudetakse Kambja valla arengukava aastateks 2004 – 2008 osa 5 „Tegevuskava 2004 – 2008“ alljärgnevalt:

 • tegevuse "Teede ja tänavate renoveerimine ja ehitamine" 2007. a maksumus "821 000" muuta maksumuseks "1500 000";

 • tegevuse "Biotiikide renoveerimine" Kammeri biotiik täitmise tähtajaks märkida "2005 – 2008";

 • tegevuse "Hoonete remont" Kambja lasteaia remondi tegevusteks märkida: "tulekahjusignalisatsiooni ja turvavalguse süsteemi väljaehitus, elektrisüsteemi ja fassaadi renoveerimine; 2007-2008; 1000 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid ";

 • tegevuse "Hoonete remont" Kuuste kool tegevusteks märkida: "lasteaiarühma ruumide väljaehitus, treppide remont, hüdroisloatsioonitööd, elektrisüsteemi renoveerimine, keldri renoveerimine, turvavalgusesüsteemi ehitus; 2007- 2008; 1200 000; vallavalitsus; Vallaeelarve, fondid";

 • tegevusele "Hoonete remont" Aarike Hooldekeskuse peahoone renoveerimine lisada "2007 – 2008, 2000 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid";

 • tegevuses "Üldplaneering" asendada aasta "2006" aastaga "2007";

 • tegevuse "Kambja järve saneerimine" maksumus "3500 000" muuta maksumuseks "6500 000";

 • tegevuse "Küti järve äärde supluskoha ja tuletõrje veevõtukoha rajamine" tähtaeg "2006" muuta tähtajaks "2006 – 2007";

 • lisada tegevus "Kuuste kooli parki laste mänguväljaku rajamine; 2007; 350 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid";

 • lisada tegevus "Kambja sotsiaalkeskuse projekteerimine ja ehitamine; 2007 – 2008; 6500 000; vallavalitsus; vallaeelarve, fondid"

 • lisada tegevus "Kambja skatepargi rajamine; 2007 – 2008; 350 000; MTÜ ZZ Noortekas; vallaeelarve, struktuurifondid";

 • lisada tegevus "Kambja terviseradade võrgustiku rajamine; 2007 – 2008; projektipõhine; Kambja Spordiklubi; vallaeelarve, Kambja Spordiklubi, SA Eesti Terviserajad, struktuurifondid".

Maamaksumäära kehtestamine

Volikogu määrusega nr 27 kehtestati, et 2007. aastal on haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Kõigil ülejäänud sihtotstarvetel (õue-aiamaa, metsamaa, muu maa) kasutatava maa maamaksumääraks on 1,3 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Sotsiaaltoetuste suurused

Volikogu määrusega nr 6 kehtestati sotsiaaltoetuste suurused 2007. aastal:

 • lapse sünnitoetus 2000 kr;

 • lapse aastaseks saamise toetus 1000 kr

 • alushariduse toetus 1000 kr kvartalis;

 • kooliminekutoetus 1000 kr;

 • kooli lõpetamise toetus 1000 kr;

 • üliõpilastoetus kuni 500 kr kuus;

 • eakate inimeste sünnipäevatoetus 500 kr;

 • Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel osalenu toetus 350 kr kuus (võrdluseks: aastal 2006 oli 300 kr);

 • sõjaveterani toetus 1000 krooni;

 • kütusetoetus 1000 kr;

 • matusetoetus 1500 kr.

Kambja valla üldplaneeringu vastuvõtmine

Volikogu, tutvunud AS K&H ja vallavalitsuse koostöös valminud Kambja valla üldplaneeringuga (töö nr 06ÜP04) ning juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, planeerimisseaduse ja Kambja valla ehitusmääruse sätteist, otsustas võtta vastu Kambja valla üldplaneeringu.

Valla üldplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse ajavahemikul 18. detsember 2006 kuni 15. jaanuar 2007 Kambja vallamajas, Kuuste külaraamatukogus, Unipiha algkoolis ja Kammeri koolis.

Üldplaneeringut tutvustav avalik arutelu korraldatakse 3. jaanuaril 2007.a kell 18.00 Kambja Põhikooli saalis.

Üldplaneeringuga saab tutvuda ka valla veebilehekülje
l.

Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Volikogu otsustas kinnitada Visnapuu külas asuva Mäekantsi kinnistu (registriosa nr 2100204) II maatüki katastritunnusega 28203:004:0030 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Mäekantsi kü pindalaga 9,47 ha – maatulundusmaa;

 • Kotka kü pindalaga 14 955 m2 – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Pulli külas asuva Pütsepa kinnistu (registriosa nr 2910704) I maatüki katastritunnusega 28203:006:0011 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Pütsepa kü pindalaga 22,30 ha – maatulundusmaa;

 • Ossi kü pindalaga 6,50 ha – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Rebase külas asuva Toomase kinnistu (registriosa nr 2851204) katastritunnusega 28204: 005:0074 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Toomase kü pindalaga 9,56 ha – maatulundusmaa;

 • Jõhvika kü pindalaga 3,68 ha – maatulundusmaa;

 • Sooääre park kü pindalaga 9983 m2 – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Talvikese külas asuva Tooma kinnistu (registriosa nr 163404) I maatüki katastritunnusega 28204:005:0170 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Tooma kü pindalaga 25,18 ha – maatulundusmaa;

 • Väike-Tooma kü pindalaga 16899 m2 – väikeelamumaa.

Volikogu otsustas kinnitada Rebase külas asuva Mõrsjamäe kinnistu (registriosa nr 809704) katastritunnusega 28204: 005:0295 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Mõrsjamäe I maatükk pindalaga 6,54 ha – maatulundusmaa;

 • Mõrsjamäe II maatükk pindalaga 2,18 ha – maatulundusmaa;

 • Uus-Mõrsjamäe kü pindalaga 2,98 ha – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Kodijärve külas asuva Pärna kinnistu (registriosa nr 2588504) I maatüki katastritunnusega 28201:008:0066 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Pärna kü pindalaga 12,37 ha – maatulundusmaa;

 • Kuuseheki kü pindalaga 11 669 m2 – väikeelamumaa.

Volikogu otsustas kinnitada Pühi külas asuva Kiisa-Otti kinnistu (registriosa nr 3432304) II maatüki katastritunnusega 28203:004:0040 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Kiisa-Otti kü pindalaga 29 424 m2 – maatulundusmaa;

 • Paju kü pindalaga 5932 m2 – tootmishoonete maa;

 • Tiigi kü pindalaga 5367 m2 – tootmishoonete maa.

Volikogu otsustas kinnitada Kavandu külas asuva Luhasoo kinnistu (registriosa nr 801504) I maatüki katastritunnusega 28201:008:0240 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Luhasoo kü pindalaga 7,28 ha – maatulundusmaa;

 • Luhamäe kü pindalaga 2,15 ha – maatulundusmaa;

 • Luhametsa kü pindalaga 3,85 ha – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Sipe külas asuva Karoliina kinnistu (registriosa nr 502304) I maatüki katastritunnusega 28204:002:0009 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Karoliina kü pindalaga 8,64 ha – maatulundusmaa;

 • Liina kü pindalaga 10 000 m2 – maatulundusmaa.

Volikogu otsustas kinnitada Kavandu ja Pulli külas asuvate kinnistute piiride korrigeerimisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Järveotsa kü Kavandu külas (registriosa nr 866004) pindalaga 7,87 ha – maatulundusmaa;

 • Tootsi 1 kü Kavandu külas (registriosa nr 2583904) pindalaga 4,22 ha – maatulundusmaa;

 • Pärtli kü Pulli külas (registriosa nr 3375604) pindalaga 33,99 ha – maatulundusmaa.

Toivo Ärtis

Loetumad