24.9 C
Kambja
Esmaspäev, 04.07.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivFakte Kambja valla 2006. majandusaasta aruandest

Fakte Kambja valla 2006. majandusaasta aruandest

Valla majandusaasta aruanne on dokument, mis hõlmab majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande (sealhulgas tegevjuhtkonna deklaratsioon, konsolideeritud bilanss, konsolideeritud rahavoo aruanne, konsolideeritud netovara muutumise aruanne, mitmesugused konkreetsed alalõiku käsitlevad lisad jms), eelarve täitmise aruande, audiitori järeldusotsuse, reservfondi kasutamise aruande.

Tulude ja kulude eelarve

2006. majandusaasta tegevusaruandes märgitakse, et volikogu poolt kinnitatud 2006.a. kassapõhine tulude-kulude eelarve maht koos eelarve muudatustega oli 30,76 miljonit krooni.

Eelarve tulusid laekus 28,66 miljonit krooni – 100,4 %eelarvest ja kulutusi tehti 30,34 miljonit krooni – 98,6% eelarvest, ülejääk 423 tuhat krooni.

Tulude osas laekus füüsilise isiku tulumaksu 9 miljonit 932888 kr (126,8%, kui võrrelda 2005. aasta laekumisega) ja maamaksu 877636 kr (ehk 96,9% eelmise aastaga võrreldes). Kaupade ja teenuste müügist laekus 2 miljonit 349489 kr (122,2% eelmise aastaga võrreldes). Toetusi eraldati vallale 15 miljonit 91265 kr (ehk 71,7% eelmise aastaga summast). Muid tulusid kogus vald 315067 kr (35,8% eelmises aasta summast).

Kuludest oli valitsemisega seotud 3 miljonit 675097 krooni, millest investeeringuks kulus 1 miljon 111508 kr (vallamaja remont ja sõiduauto soetamine). Üldise valitsussektori kulud ilma investeeringuteta olid 8,4% eelarveaasta kuludest.

Haridusele kulutati 13 miljonit 977686 kr, sellest investeeringuteks 961880 kr (remont lasteaias, renoveerimise projekt ja sõiduauto Kuuste koolile). Kulud haridusele moodustasid 46,1% kogu eelarveaasta kuludest.

Vaba aja, spordi ja kultuuri kulud – 4 miljonit 704921 kr) moodustaid 15,5% eelarveaasta kuludest.

Sotsiaalhoolekandele ja tervishoiule kasutati 14,9% eelarve kuludest, sellest investeeringuteks 7,8%.

Majandus- ja keskkonnakaitse kulud moodustasid 9,8% eelarveaasta kuludest.

Investeeringutest 2006. majandusaastal

Tegevusaruandes antakse ülevaade, et 2006. aastal lõpetati tööd vallamaja remondil (kassakulu 966508 kr), remonditi spordihoone (2 miljonit 487573 kr), lasteaia hoonel soojustati lamekatus ja vahetati katusekate (775000 kr). Alustati projekteerimistöödega Kuuste koolimaja lasteaiarühma väljaehitamiseks (77800 kr) ja Kambja tervise- ja päevakeskuse projekti koostamisega (107360 kr). Jätkati töid Aarike hooldekodu hoonete remondil (2 miljonit 282798 kr).

Riigieelarvest saadud rahaga remonditi teid ja aleviku platse ning tänavaid (1 miljon 607158 kr).

Rahalist abi investeeringuteks laekus veel sotsiaalministeeriumist, kultuuriministeeriumist ja hasartmängudest saadud rahast riigieelarve kaudu.

2006.a. soetati 615 000 kr eest AS Emajõe Veevärk aktsiaid.

Sõiduauto soetati vallavalitsusele (145 000 kr) ja Kuuste põhikoolile (109000 kr). Sporditegevuse korraldamiseks osteti lumesaan (57500 kr).

Lühiülevaate koostas Toivo Ärtis

Loetumad