2.9 C
Kambja
Teisipäev, 21.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivValla raamatukogud said uue kasutamise eeskirja

Valla raamatukogud said uue kasutamise eeskirja

Pilt:

Foto: Peeter Ruuge

Kuuste ja Kambja raamatukogu kasutamise uus eeskiri kehtestati vallavolikogu poolt 24. aprillil 2008 rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

Eeskiri reguleerib nii Kuuste kui Kambja raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused.

Raamatukogu kasutusõigus

Kuuste/Kambja raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav rahvaraamatukogu. Raamatukogu põhiteenused on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on vastavalt rahvaraamatukogu seadusele raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud. Raamatuid, ajakirju ja muid teavikuid laenutatakse koju nendele raamatukogu külastajatele, kes on registreerinud end lugejaks.

Raamatukogu põhiteenused on tasuta. Osutatavad eriteenused (printeri väljatrükid, raamatukogudevahelise laenutamise puhul postikulu jm) võivad olla tasulised ja nende hinna kinnitab Kambja vallavalitsus.

Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Kambja vald, võib võtta teavikute laenutuseks tagatist teavikute hinna piires. Laenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab Kambja vallavalitsus.

Lugejaks registreerimine

Raamatukogu lugejaks registreeritakse ID-kaardi, passi või muu isikut tõendava dokumendi alusel. Algklasside õpilased registreeritakse lugejaks lapsevanema (eestkostja) nõusolekul, koolieelikud saavad lugejaks registreeruda ja laenutada koos vanemaga (eestkostjaga).

Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri. Lugeja tõendab oma allkirjaga registreerimiskaardil, et on tutvunud eeskirjaga ja kohustub seda täitma. Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasis järgmiste andmetega:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoht (aadress);

4) sidevahendid (telefon, elektronposti aadress);

5) lugejarühm;

6) raamatukoguprogrammi kasutajatunnus ja parool (soovi korral).

Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

Laenutamine

Koju laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu. Üldjuhul on see täiskasvanutel kuni 5 raamatut ja 5 ajakirja, lastel 1 raamat ja 1 ajakiri. Kohapeal kasutatavatele teavikutele piiranguid ei ole.

Entsüklopeediad, sõnaraamatuid, haruldasi raamatuid, 2 viimase päeva ajalehti, viimast numbrit ajakirju raamatukogust välja ei laenutata.

Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva, enimnõutavatel teavikutel 7 päeva.

Tagastamistähtaega võib pikendada kohapeal, telefoni ja e-postiga, kui teavikutele pole nõudmisi teistelt lugejatelt.

Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu või elektrooniline tarkvaraprogramm lugejale meeldetuletuse.

Lugeja soovi korral pannakse tema teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku tagastamisest teatatakse soovijale telefoni või e-posti teel. Kui lugeja kokkulepitud ajaks teavikule järele ei tule, laenutatakse see järgmisele soovijale.

Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu teistest raamatukogudest.

Lugeja kohustused ja vastutus

Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid ega kahjustada raamatukogu vara. Tekitatud kahju tuleb kompenseerida.

Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute eest.

Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist kuni 1 kroon iga viivitatud päeva eest iga teaviku kohta.

Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata. Raamatukogul on õigus avalikustada nende lugejate nimed, kellel on raamatukogu ees võlgnevused üle 6 kuu.

Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Laste tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.

Arvuti ja interneti kasutamine

Arvutit võivad kõik raamatukogu lugejad kasutada raamatukogu kõrvalruumis paiknevas AIP-s vastavalt Kambja valla avalike internetipunktide kasutuseeskirjale.

Vajadusel abistab raamatukogu töötaja lugejat avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsul ja elektroonilise kataloogi kasutamisel.

Valla raamatukogude kasutamise eeskirjad jõustusid 1. mail 2008.

 

Ülevaate alusdokumendid:

Kambja vallavolikogu määrused nr 66 ja 67, mis kehtestati 24. aprillil 2008.

Loetumad