Rääkida, õppida ja alustada

188

Nagu Agu Sihvka ütles, et kõik ilusasti ära rääkida, tuleb alustada algusest.

Et pakkuda lasteaiaõpetajatele paremaid töö- ja täiendõppe võimalusi, toimus 18. märtsil lasteaias koolitus teemal “Sisehindamissüsteemi rakendamine koolieelses lasteasutuses“.

Koolituse läbiviijaks oli riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse haridusasutuste sisehindamise nõustamise osakonna nõunik Sigrit Lilleste.

Miks just selline koolitus?

Lasteaia üldeesmärkidena on välja toodud: tõsta töötajate motivatsiooni; tugevdada töötajate ja juhtkonna vahelist koostööd; tagada töötamine ühiste eesmärkide nimel; tõhustada personali omavahelist koostööd; luua lastele optimaalsed arenemis- ja õppimistingimused; arendada lapsi arvestades nende individuaalsust, rakendada sisehindamise süsteem… See oli ainult väike osa meie eesmärkide loetelust, mistõttu leian, et selleteemaline koolitus oli igati vajalik, et teada saada, mis see sisehindamine õigupoolest on.

Sisehindamine on järjepidev ja süstemaatiline õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise analüüs. Sisehindamise kaudu tagatakse lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise eesmärk on nihkunud kontrollifunktsioonilt enesehindamise, arendamise ja motiveerimise suunas – mõeldakse, kuidas paremini edasi liikuda.

Koolituse käigus said paljud asjad selgemaks nii õpetajatele kui ka juhtkonnale – mida lasteaia igapäeva tegevustes parendada ja võib olla isegi muuta.

Agu Sihvkal oli õigus: tuleb rääkida ja alustada algusest, et liikuda ja areneda parema stardiplatvormi poole.

Katrin Luik,
Kambja Lasteaia Mesimumm
juhataja asetäitja
õppe- ja kasvatustöö alal

Kino maale