Kambja „mesimummid“ peavad lugu heast tervisest

200
Pilt:

Edusammud: Maimu Pärn näitab tunnistust, mis kinnitab, et Kambjas tegutseb tervist edendav lasteaed.

Lasteaias Mesimumm hakati 17. märtsil 2008 tervist edendama. Seda näitab konverentsil „Tervelt ja targalt suureks“ üle antud tunnistus. See ütleb, et Kambja lasteaed on ühinenud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.

Loomulikult on lasteaias tervise edendamisega tegeldud alati. On ju ajast-aega olnud lasteaednike esmane kohus hoolitseda järeltuleva põlvkonna tervise eest. Aga mida annab siis juurde võrgustikutöö ja mis on üldse tervist edendav lasteaed?

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) liikumine sai Eestis alguse 2000. aastal. 2008. aastaks on 602-st koolieelsest lasteasutusest TEL-võrgustikuga ühinenud 112. Neist kolm on Tartumaalt: Rõngu lasteaed Pihlakobar, Nõo lasteaed Krõll ja Kambja Lasteaed Mesimumm.

Tervistedendavate lasteaedade hulka kuulutakse vabatahtlikkuse alusel. Oma tegevuses lähtutakse tervist edendava lasteaia mudelist ning viiakse ellu missiooni.

Tervist edendava lasteaia programm kirjeldab missiooni järgnevalt: „Liita kõigi koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustatavatele tegevustele ning nende tegevuste kaudu tagada laste parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.“

Samuti kirjeldab programm tervist edendava lasteaia mudelit, kus keskendutakse kolmele valdkonnale: koostööle, keskkonnale ja tervisliku eluviisi kujundamisele.

Lasteaedade tegevus hõlmab osalt haiguste ennetamist, kindlasti ka tervisekasvatust, kuid oluline osa on lasteaia kui asutuse keskkond tervikuna. See kutsub üles arvestama kõiki valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Selleks on oluline üles leida lahendamist vajavad probleemid ja need valdkonnad, mis vajaksid edendamist. Seega ei ole TEL laste ravimisega tegelev haridusasutus, vaid asutus, kus tervise edendamise all mõeldakse terviklikku lähenemist positiivsele tervisekäitumisele ning tervisliku mõttelaadi kujundamisele. Tähtis on, et lapsed omandaksid oskused terveks ja õnnelikuks eluks.

Võttes aluseks tervistedendava lasteaia mudeli ja lasteaias läbiviidud küsitlused, olemegi koostanud tegevusplaani. Selles on haaratud kõik laste huvidega kokkupuutuvad erinevad sihtgrupid: lastevanemad, lasteaed, kool, omavalitsus jne, sest laste tervise tagamine on võimalik ainult ühiste jõupingutuste ja investeeringute tulemusena.

Kõrvuti laste tervise edendamisega määratleb programm ka lasteaia personali tervise edendamist. Soodne töökeskkond, võimalus enesetäiendamiseks ja tervistavaks puhkuseks on kindlasti eelduseks, et lasteaias töötavad inimesed on rahulolevamad ja nende tööpanus on suurem. Seeläbi on ka lapsed rõõmsamad, tublimad ja tervemad, mis ongi tervistedendava lasteaia põhieesmärk.

Igast väikesest algab suur – aga algus, see sõltub suurest. (Mariann Laius)

Kambja lasteaia Mesimumm tervisenõukogu liikmed
Riina Raudkepp ja Maimu Pärn

Kino maale