Kambjas ja Kuustes uueneb veevärk

188

ekskavaator ja auto

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Emajõe alamprojekti teostamine on jõudnud Kambja valda.

Arillis alustati AS Merko Ehituse poolt ehitustegevusega Kambja aleviku biotiikide juurest. Plaanis on kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, uute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ning liitumispunktide rajamine. Projekt lahendab ka Aia ja Kase tänava elanike vee- ja kanalisatsioonimure. Sel kuul algavad ehitustööd ka Vana-Kuuste külas.

Veebruarikuu aruande järgi prognoositakse tööde esialgseks lõpptähtajaks Kambja aleviku puhul juuli kuud ja Vana-Kuuste küla puhul septembri kuud, kuid nimetatud tähtajad võivad tööde käigus pikeneda. Lepinguline tööde lõpptähtaeg on 11.10.2009.a.

Kambja vallas teostatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde maksumus on 3 590 311,52 krooni. Veemajandusprojekti teostamiseks on andnud raha Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond, kaasrahastajatena osalevad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kambja vald.

Emajõe-Võhandu jõe alamvesikonna veemajandusprojekt hõlmab kolme vee-ettevõtet – AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk. Ühtekuuluvusfondilt saadav abi on AS Emajõe Veevärgi puhul pisut üle 28 miljoni euro e 439,1 miljonit krooni. Projekti toetussumma koos riigipoolse 5% ja omavalitsuste 10% toetusega on 33 019 000 eurot e 516,6 miljonit krooni. Kõigis 22 omavalitsuses planeeritud tööde valmimise tähtaeg on 2010.a lõpp.

Samal teemal:

Kino maale