Pilguheit vallavolikogu istungite arutlusteemadele

175

omavalitsuse vapp, kukk ja harfid rohelisel kilbilKambja vallavolikogu istungid toimusid 18. märtsil ja 29. aprillil 2010.

Teemad:

  • Kehtestatud planeeringute ülevaatamine
  • Kambja valla 2010. aasta eelarve teine lugemine
  • Palupera valla üldplaneeringu kooskõlastamine
  • Kuuste kooli juurdeehituse omafinantseeringu tagamine
  • Kambja surnuaia juurde rajatava mälestusmärgi projekti tutvustus
  • Vastus arupärimisele Kopamäe karjääri majandamise kohta

Kehtestatud planeeringute ülevaatamine

Kambja vallavolikogu 2. märtsi 2006. a otsusega nr 28 on kehtestatud Pangodi maastikukaitseala üldplaneering ja Kambja vallavolikogu 4. septembri 2007. a määrusega nr 40 on kehtestatud Kambja valla üldplaneering.

Nimetatud planeeringutega on määratud valla ruumilise arengu kujunemise põhimõtted, mille järgi toimub maakasutuse ja ehitustegevuse suunamine.

Kambja vallavolikogu vaatas üle kehtivad üldplaneeringud ning leidis, et need on ajakohased ning valla arengu ja maakasutuse edasisel kavandamisel ei ole vaja teha üldplaneeringutesse muudatusi. Kuna valla ruumiline areng on toimunud üldplaneeringutes kavandatuga kooskõlas, peab vallavolikogu vajalikuks jätkata olemasolevate üldplaneeringute ja nendes määratletud arengueesmärkide täitmist.

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks planeerimisseaduse § 29 lg 1, 3 ja 4, otsustas Kambja vallavolikogu jätta kehtima Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringu ja Kambja valla üldplaneeringu.

Kambja valla 2010. aasta eelarve teine lugemine

Vallavolikogu jaanuariistungil alanud 2010. aasta vallaeelarve arutelu jätkus teise lugemisega. Ettekande tegi vallavalitsuse pearaamatupidaja Eha Paade, kes nentis muuhulgas, et täiendus- ja muudatusettepanekuid ei ole laekunud.

Volikogu kinnitas Kambja valla 2010. aasta eelarve kogumahus 36 546 000 kr.

Kassatagavara suuruseks kinnitati 2010. aastal 39 000 kr.

Volikogu lubas vallavalitsusel teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus vallavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

Volikogu lubas vallavalitsusel võtta eelarveaasta kestel kassalaenu eelarve kassalise teenindamise vajadusteks kuni 600 000 krooni.

Palupera valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Vallavolikogu otsustas kooskõlastada Palupera valla üldplaneering järgmise märkusega: määrata avalikult kasutatavaks teeks Palumäe-Ivaste tee nr 2820139 Palupera vallas Makita külas asuv lõik, mis läbib katastriüksusi 58202:003:1090, 58202:003:0015, 58202:003:0016 ja 58202:003:0580, kuna see tee on vajalik Ivaste külas Palupera valla piirialal elavatele peredele väljapääsuks.

Kuuste kooli juurdeehituse omafinantseeringu tagamine

Kambja vallavalitsus esitas eeltaotluse Euroopa Liidu struktuurifondide “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” meetmest “Kohalike avalike teenuste arendamine” (KOIT-kava) toetuse saamiseks Kuuste kooli lasteaiaosa juurdeehituseks. Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2009 korraldusega nr 599 kinnitati KOIT-kava eelistusnimekiri, kus oli sees ka Kambja vallavalituse taotlus.

Vallavolikogu otsustas, et Kambja vald garanteerib KOIT-kava projekti “Kuuste kooli lasteaiaosa juurdeehitus (kaks rühma)” omafinantseeringu summas 891 342 krooni 18. märtsil 2010 kinnitatud Kambja valla 2010. a eelarves.

Kuuste kooli lasteaiaosa avaliku kasutuse ja säilimise tagamine

Vallavolikogu otsustas, et Kambja vald tagab Vana-Kuuste külas Kuuste kooli ehitatava lasteaiaosa ruumide ja vara säilimise ja avaliku kasutuse KOIT-kava taotluses toodud eesmärkidel ja tingimustel vähemalt viie aasta jooksul peale hoone valmimist ning kohustub mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele eelisseisundi.

Kambja surnuaia juurde rajatava mälestusmärgi projekti tutvustus

Riiveste, Klaoside ja Veberite (Veeberite) suguvõsade ettepanekul ärimees Tiit Veeberi ettevõtmisena Kambja surnuaia lähistele rajatava Eesti perekonna ausamba projekti tutvustas volikogu istungil vallavanem Ivar Tedrema.

Vallavolikogu otsustas kiita heaks Kambja surnuaia juurde rajatava Eesti perekonna ausamba ümbruse kujunduse põhiprojekt.

Kivist ausamba rajamise kulud võtab täielikult enda kanda ärimees Tiit Veeber. Tähise avamine on kavandatud 23. juunil 2011 peetava Kambja kihelkonnapäeva ettevõtmiseks.

Vastus arupärimisele Kopamäe karjääri majandamise kohta

Kopamäe karjääri majandamist puudutavale vallavolikogu liikmete arupärimisele vastasid vallavanem Ivar Tedrema, OÜ Cambi juhataja Heiki Kortspärn ja vallavalitsuse majandusnõunik Enno Soodla.

Toivo Ärtis

Kino maale