-15.2 C
Kambja
Laupäev, 09.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu augustiistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu augustiistungi otsustest

Vapp

Kambja vallavolikogu istung peeti 30. augustil 2012.

Teemad:

 • Maa munitsipaalomandisse taotlemine
 • Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks
 • Hoonestusõiguse seadmine
 • Valla arengukava tegevuskava muutmisettepanekute heakskiitmine ja suunamine avalikule väljapanekule

 

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse teede maaüksused alljärgnevalt:

 • Sirvaku — Koplimäe tee maaüksus Sirvaku küla pindalaga 0,99 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Suuremäe tee maaüksus Talvikese küla pindalaga 1,49 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Maidla — Palandiku tee maaüksus Sirvaku küla pindalaga 0,68 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Maidla — Ala tee maaüksus Sirvaku küla pindalaga 0,20 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Rebase — Halliku tee maaüksus Lalli küla pindalaga 0,54 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Rebaseaia tee maaüksus Rebase küla pindalaga 0,51 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L).

 

Eelnimetatud maade munitsipaliseerimiseks peab vallavalitsus esitama maavanemale taotlused koos kõigi vajalike lisamaterjalidega.

Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks

Volitatud isik Corle OÜ esitas taotlused Kambja vallale kuuluvate kinnistute, kuhu soovitakse rajada elektroonilise side võrke, koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elion Ettevõtted AS kasuks.

Taotluse aluseks on Elion Ettevõtted AS tellitud Corle OÜ koostatud tööprojekt nr HT0120-PV677-2 „Tartumaa Kambja vald Kambja alevik Elion Ettevõtted AS-i Kambja võrgusõlme tööprojekt“.

 

Vallavolikogu otsustas anda nõusoleku Kambja vallale kuuluvatele järgmistele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elion Ettevõtted AS kasuks elektroonilise side võrkude ehitamiseks, omamiseks ning liinirajatiste hooldamiseks ja remontimiseks otsusele lisatud skeemidel näidatud ulatuses:

 • Kambja alevik Kesk tn 4 kinnistu, kinnistusregistriosa nr 4405304, katastritunnus 28203:005:0167, isikliku kasutusõiguse ala 52 m2;
 • Kambja alevik Aia tänav, kinnistusregistriosa nr 4634504 katastritunnus 28203:005:0275, isikliku kasutusõiguse ala 1095 m2 ;
 • Kambja alevik Kase tänav T1, katastritunnus 28203:005:0277, isikliku kasutusõiguse ala 45 m2 ;
 • Kambja alevik Võru tänav, katastritunnus 28203:005:0270, isikliku kasutusõiguse ala 140 m2.

Volikogu otsustas määrata isikliku kasutusõiguse tingimused alljärgnevalt:

 • isikliku kasutusõiguse esemeks on elektroonilise side võrk;
 • isiklik kasutusõigus seatakse õigusaktides ettenähtud tasu eest;
 • isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;
 • isikliku kasutusõiguse seadmisega kaasnevad kulud tasub Elion Ettevõtted AS.

Hoonestusõiguse seadmine

Kambja Vallavolikogu otsustas 27. veebruaril 2004. a osaleda aktsionärina AS-s Emajõe Veevärk. Vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks tuleb vastavalt aktsionäride lepingule võõrandada projektiga seotud piirkondade vee- ja kanalisatsioonirajatised AS-le Emajõe Veevärk.

Kambja vallale kuuluvad Madise külas Reoveepuhasti kinnistu ja Parve kinnistu. Nendel kinnistutel asub Kambja aleviku reoveepuhasti.

Projektiga “Kambja aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine” on vajadus rekonstrueerida Kambja aleviku reoveepuhasti, kuid selleks peavad need olema AS Emajõe Veevärk omandis.

Vallavolikogu otsustas seada tasuta hoonestusõigus AS Emajõe Veevärk kasuks Kambja valla omandis olevatele järgmistele kinnistutele:

 • Madise küla Reoveepuhasti kinnistu, katastriüksus 28203:005:0255, kinnistusregistriosa 4412904, pindala 4,6 ha, 100% jäätmehoidla maa;
 • Madise küla Parve kinnistu, katastriüksus 28203:005:0465, kinnistusregistriosa 1660304, pindala 6,63 ha, 100% maatulundusmaa.

Hoonestusõigus eelnimetatud kinnistutele seatakse järgmistel tingimustel:

 • Hoonestusõigus on tasuta tähtajaga on10 aastat.
 • Hoonestajal on õigus kasutada kinnistuid reoveepuhasti ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja hooldamiseks.
 • Hoonestusõigust võõrandada või asjaõigusega koormata võib ainult kinnistu omaniku nõusolekul.
 • Hoonestusõiguse lõppemisel lähevad kinnistul asuvad ehitised üle kinnistu omanikule ning kinnistu omanik ei maksa hoonestajale nende eest hüvitist.

Kambja valla ja OÜ Cambi vahel 18.veebruail 2002. a sõlmitud maarendileping Parve kinnistu (kü 28203:005:0465) osas jääb kehtima kinnistul asuvate vegetatsioonifiltrite (pajuistandikud) suhtes.

Asjaõiguslepingu sõlmib valla nimel vallavanem Ivar Tedrema.

Kambja valla arengukava aastateks 2007 — 2016 tegevuskava muutmisettepanekute heakskiitmine ja suunamine avalikule väljapanekule

Vallavolikogu otsustas: kiita heaks “Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016” tegevuskava aastateks 2013 – 2016 ja esitada need avalikule väljapanekule.

Avaliku väljapaneku ajaliseks kestuseks määrati 1. september – 24. september 2012 ja avaliku väljapaneku kohtadeks Kambja vallakantselei ning Kambja valla veebileht.

Valla arengukava tegevuskavasse on lisatud uusi tegevusi.

Keskkonna valdkonnas:

 • Kambja aleviku tuletõrje veevõtukoha väljaehitamine;
 • Kambja kalmistu territooriumi korrastamine;
 • haljastustöödeks väiketraktori ostmine;
 • komposteerimisplatsi rajamine.

Ettevõtluse ja turismi valdkonnas:

 • Kambja kiriku ümbruse korrastamine.

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnas:

 • Kambja sotsiaalkeskuse ehitamine (Kesk 5 ehk vanasse koolimajja);
 • koduhooldusteenuste arendamine;
 • tööturule aitamise teenus;
 • multiprobleemidega inimeste projekt;
 • sotsiaaltoetused.

Hariduse valdkonnas:

 • huviharidus,
 • huvikooli loomine.

Toivo Ärtis

Loetumad