9.9 C
Kambja
Pühapäev, 04.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu detsembriistungi otsustest

Ülevaade vallavolikogu detsembriistungi otsustest

Vallavapp.

 

Volituste andmine riigilõivuseadusest tulenevate toimingute tegemiseks

Vallavolikogu võttis vastu määruse, milles Kambja vallavalitsust volitatakse tegema riigilõivuseaduse § 37 lõikes 1, § 38 lõikes 5, § 42 lõikes 1 ja § 49 lõikes 2 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse organi toiminguid.

Vallavalitsuse teenistujate töötasustamine

Vallavolikogu võttis vastu määruse vallavalitsuse teenistujate töötasustamise kohta.

Vallavanema ja vallavalitsuse liikmete ametipalgad on järgmised:

Ametinimetus ametikohtade arv töötasu eurodes

  • vallavanem 1 – 1025
  • vallavalitsuse liige 3 – 195

Vallavalitsuse liikmetele, kes on samaaegselt ka ametnikud, vallavalitsuse töös osalemise eest hüvitist ei maksta.

Vallavalitsuse teenistujate palgamäärad struktuuriüksuste lõikes on järgmised:

Struktuuriüksus,

ametinimetus

Ametikoha põhigrupp

Ameti

kohtade

arv

Palga

määr eurodes

Vallakantselei

     

vallasekretär

juht

1,0

955

vallasekretäri abi

vanemametnik

1,0

750

registripidaja

nooremametnik

1,0

710

arhivaar

vanemametnik

0,5

310

Raamatupidamis

osakond

     

pearaamatupidaja

vanemametnik

1,0

930

raamatupidaja

nooremametnik

1,0

710

raamatupidaja-

kassapidaja

nooremametnik

1,0

710

Sotsiaal- ja

haridusosakond

     

sotsiaalnõunik

vanemametnik

1,0

900

autojuht-

sotsiaaltöötaja

abiteenistuja

1,0

515

kultuuritöötaja

abiteenistuja

1,0

525

Majandus- ja maakorraldusosakond

     

majandusnõunik

vanemametnik

1,0

930

keskkonnanõunik

vanemametnik

1,0

835

maanõunik

vanemametnik

1,0

835

ehitusnõunik

vanemametnik

1,0

835

päästekorraldaja

nooremametnik

1,0

640

koristaja

abiteenistuja

1,0

335

Vallavalitsuse teenistujatele võib vallavanem maksta lisatasu eelarves kinnitatud palgafondi piires täiendavate teenistusülesannete täitmise ja puuduva ametniku asendamise eest.

Lisatasu makstakse avaliku teenistuse seaduse § 64 sätestatud juhtudel. Lisatasu määramiseks teeb vallavanemale ettepaneku struktuuriüksuse juht.

Vallavalitsuse struktuurist kaotati vanemametniku ametikoht ning loodi 0,5 koormusega arhivaari ametikoht. Vabanenud palgavahendite arvel korrigeeriti teiste ametnike töötasu.

Kambja valla lisaeelarve

Vallavolikogu võttis vastu määruse Kambja valla lisaeelarve kinnitamise kohta. Lisaeelarve mahuks oli 106 700 €.

Pärast lisaeelarve kinnitamist oli Kambja valla 2012. aasta eelarve maht kokku 2 398 967 €.

Kambja valla teenetemärgi statuut

Vallavolikogu võttis vastu määruse Kambja valla teenetemärgi statuudi kinnitamise kohta.

Arutelul esitas vallasekretär Reet Kiuru ettepaneku täiendada määruse § 5 uue lõikega: „Teave teenetemärgi andmise ettepaneku kohta tunnistatakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks viieks aastaks alates ettepaneku saamisest.“

Volikogu oli ettepanekuga nõus, hääletamist ei nõutud.

Volikogu liige Heiki Kortspärn avaldas repliigi korras kahetsust, et sel korral ei esitatud tähtajaks – 2012. aasta 15. detsembriks – ühtegi kandidaati.

Kambja valla teenetemärk (edaspidi teenetemärk) on Kambja valla kõrgeim autasu, mis on asutatud 1998. aastal Kambja valla esmamainimise (1330. aasta) auks.

Teenetemärk on ringikujuline hõbedast (proov 830) tammelehtedest pärg läbimõõduga 33 mm, mille keskel on Kambja valla vapp. Pärja alakaare keskel on tammetõru.

Pärja ülakaarel on sõnad „KAMBJA VALD“ ja alakaarel ladinakeelsed sõnad „OMNES, QUANTUM POTES, IUVA” (aita kõiki niipalju kui suudad).

Valla vapi emaileeritud rohelisel taustal on hõbedane kukk ja kirikutorn ning kuldsed lüürad ja torni muna. Tagaküljel on teenetemärgi järjekorranumber.

Teenetemärgi andmine toimub üks kord aastas – 24. veebruariks, Iseseisvuspäevaks. Teenetemärgi annab Kambja vallavolikogu tunnustusena Kambja vallale osutatud silmapaistvate teenete eest. Teenetemärgi andmisega kaasneb rahaline toetus teenetemärgi andmise otsustamise hetkel kehtiva kaheteistkümne miinimumpalga suuruses summas. Ühele isikule antakse teenetemärk ainult üks kord. Teenetemärki ei anta postuumselt. Teenetemärk koos tunnistusega antakse tasuta. Teenetemärk ei kuulu asendamisele. Teenetemärgi andmist ja sellega seonduvat korraldab Kambja vallavalitsus.

Teenetemärgi andmise ettepanekuid on õigus esitada Kambja vallavolikogu liikmetel, Kambja vallavalitsusel ja vallavanemal. Ettepanekud teenetemärgi andmise kohta esitatakse vallavolikogu esimehele teenetemärgi andmisele eelneva aasta 15. detsembriks. Teenetemärgi andmise ettepanek peab sisaldama selle isiku nime, sünniaega ja teene kirjeldust, kelle suhtes ettepanek tehakse. Teave teenetemärgi andmise ettepaneku kohta tunnistatakse asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks viieks aastaks alates ettepaneku saamisest.

Teenetemärgi andmise ettepanekud vaatab läbi ja teenetemärgi andmise otsustab Kambja vallavolikogu hiljemalt kaks nädalat enne Iseseisvuspäeva. Reeglina antakse igal aastal välja üks teenetemärk. Sobiva kandidaadi puudumisel võib vallavolikogu jätta teenetemärgi välja andmata.

Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud. Teenetemärgiga auta
sustatu surma korral jääb teenetemärk tema lähedastele mälestuseks.

Kambja valla teenetemärgi esimese ja seni kehtinud statuudi kinnitas vallavolikogu Heiki Kortspärna algatusel 27. novembril 1998.

Toivo Ärtis

Loetumad