10.9 C
Kambja
Laupäev, 10.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPilguheit tänavust vallaeelarvet täitvatele tuludele

Pilguheit tänavust vallaeelarvet täitvatele tuludele

Rahatäht - euro.Kambja valla 2013. a eelarve mahuks on kavandatud 2 502 890 eurot, mis on võrreldes eelmise aasta tegeliku eelarve täitmisega ligi 4% suurem.

Põhitegevuse tulud

Kambja valla põhitegevuse tuludeks on planeeritud 2 398 288 eurot.

Maksutulud moodustavad vallaeelarve tuludest 1 171 500 € ehk veidi rohkem kui 49%.

Kambja valla maksutulud:

Nimetus

2012. a täitmine

2013. a eelarve

Maksud

1 117 413

1 171 500

Füüsilise isiku tulumaks

1 044 028

1 107 000

Maamaks

72 378

64 000

Reklaamimaks

1 007

500

Maamaksu määrad jäävad tänavu eelmise aasta tasemele. Soodustusi arvestatakse looduskaitsealustelt maadelt, kodualustelt maadelt, pärimata maadelt ja valla teedelt kokku 7972 €.

Riik suurendab omavalitsustele eraldatavat tulumaksu osa 11,4 protsendilt 11,57 protsendini, et kompenseerida linnadele-valdadele kodualuse maa maksuvabastuse rakendumise tõttu tekkivat tulude vähenemist.

Tulumaksu laekumine eurodes aastate lõikes:

2008. a

2009. a

2010. a

2011. a

2012. a

1 019 588 €

891 187

866 972

937 294

1 044 028

Tänavuseks on planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumise kasv ligemale 6% (eelmisel aastal oli kasv 11,4%).

Kaupade ja teenuste (näiteks riigilõivud, koolitusteenus, lastevanemate osalus lasteaiaskuludes, toitlustuskulud koolis ja lasteaias, üüri- ja renditulud jms) müügitulud moodustavad vallaeelarve tulude kogumahust veidi rohkem kui 10% ehk 241 690 €. Koolitusteenuse osas on planeeritud ühe õppekoha tegevuskulu piirmäära suurenemine 69 eurolt 73 eurole.

Toetustena laekub eelarvetuludesse veidi enam kui 40%. Mullusega võrreldes planeeritakse toetusi üle 110 000 € võrra rohkem.

Toetused:

Nimetus

2012

täitmine

2013

eelarve

Toetused:

866 712

981 698

*sihtotstarbelised toetused

105 319

173 121

*mittesihtotstarbelised toetused:

761 393

808 577

tasandusfond (lg 1)

352 091

364 555

toetusfond (lg 2)

409 302

444 022

Sihtotstarbelisi toetusi peaks tänavu vallaeelarvesse laekuma üle 67 000 euro rohkem kui mullu.

Sihtotstarbelistest toetustest moodustab suurima osa laekumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist vallateede korrashoiuks (133 716 eurot, mullu vaid 65 158 €).

Põllumajandusministeeriumist laekub toetusena 6 000 eurot koolipiima ja koolipuuvilja eest, rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks 6 620 eurot.

PRIA-st on planeeritud toetusi 4 545 eurot ergomeetrite ja lauatenniselaua muretsemiseks.

Mittesihtotstarbelised toetused on riigi poolt tasandusfondi kaudu eraldatavad vahendid. Neid vahendeid jaotatakse kohalikele omavalitsustele vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses toodud tasandusfondi jaotusvalemile.

Tasandusfondist eraldatakse vahendeid nendele omavalitsustele, kelle arvestuslikud kulud jäävad alla 90% arvestuslikele tuludele.

Toetusfondi § 4 lg.2 alusel eraldatav toetus on ette nähtud konkreetse tegevuse katteks.

Tasandusfondi ja toetusfondi jaotus aastail 2012-2013:

 

2012

2013

Tasandusfond

352091

364555

Õpetajate ja koolijuhtide palgad

315562

359775

Koolide koolituskulud

7911

3598

Koolide õppevahendid

12768

13224

Koolide investeeringud

6397

5336

Ühisürituste korraldamine

2042

0

Lasteaiaõpetajate täiendkoolitus

3113

1061

Koolieelsete lasteasutuste toetus

0

0

Koolilõunatoetus

30577

31669

Toimetulekutoetus

27191

21006

Puudega lapse hooldajatoetus

1856

0

Toetus sotsiaalteenuste korraldamiseks

1808

2119

Sündide ja surmade registreerimise toetus

77

100

Vajaduspõhine peretoetus

0

4229

Maamaksuvabastuse korraldamise toetus

0

1905

Tasandusfond kokku

781213

808577

Muude tuludena on planeeritud valla eelarvesse laekuma 3 400 €, sellest 1 500 € vee erikasutusest ja 1 900 € saastetasudest.

Ülevaate koostamisel on kasutatud andmeid, mis sisalduvad seletuskirjas, mille vallavalitsuse finantsjuht Eha Paade esitas volikogule Kambja valla eelarve eelnõu tutvustamiseks.

Tänavuses vallaeelarves kavandatud kulutuste tutvustuse avaldab vallaleht oma järgmises numbris.

Toivo Ärtis

 

Loetumad