9.9 C
Kambja
Pühapäev, 04.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu istungite arutlusteemadest

Ülevaade vallavolikogu istungite arutlusteemadest

joomplu:1307Kambja vallavolikogu istungid toimusid 28. veebruaril ja 14. märtsil 2013.

Teemad:

 

Kuuste kooli toimimise tagamine mõisahoones

Kambja vallavalitsus soovib esitada taotlust kultuuriministeeriumi mõisakoolide riikliku programmi toetuse saamiseks Kuuste koolihoone renoveerimise ja remondi projekti koostamiseks ning muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks.

Vallavolikogu otsustas, et

  • Kambja vald tagab Kuuste kooli ja Kuuste raamatukogu toimimise mõisahoones vähemalt viie aasta jooksul peale mõisakoolide programmist toetuse saamist;
  • Kambja vald tagab mõisakoolide programmi esitatud taotluse omafinantseeringu summas 3100 eurot valla 2013. aasta eelarves.

Vallavanem Ivar Tedrema märkis, et kunagises mõisahoones tegutseva Kuuste kooli direktor ja õpetajad on avaldanud huvi ja valmisolekut liituda nn mõisakoolide liikumisega. Tänavu plaanitakse taotleda kultuuriministeeriumi riiklikust programmist toetust, et selle eest tellida mõisa/koolihoone renoveerimise ja remondi projekt, mis kajastaks muinsuskaitse eritingimusi.

MTÜ Eesti Mõisakoolide ühenduse liikmeks astumine

Kuuste kool asub endises Vana-Kuuste mõisahoones. Kool soovib arendada suhteid ja koostööd teiste mõisakoolidega, kes on koondunud MTÜ-sse Eesti Mõisakoolide Ühendus.

Vallavolikogu otsustas, et Kambja vald astub mittetulundusühingu Eesti Mõisakoolide Ühendus (registrikood 80189141, asukoht Kõpu alev Kõpu vald Viljandimaa) liikmeks.

Kambja valla 2013. aasta eelarve

Vallavolikogu arutas nii veebruari- kui märtsiistungil Kambja valla 2013. aasta eelarvet. Finantsjuht Eha Paade tutvustas dokumendi sisu ning vastas volikogu liikmete küsimustele.

Volikogu võttis tänavust vallaeelarvet kinnitava määruse vastu 14. märtsil. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013. aastal. Määruses sätestatakse, et vallavalitsusel lubatakse võtta eelarveaasta kestel lühiajalist arvelduslaenu kassalise teenindamise vajadusteks kuni 38 350 eurot.

Kambja valla tänavuse põhitegevuse tulud on planeeritud summas 2 398 288 eurot ning kulud summas 2 381 532 eurot. Kui võtta arvesse ka investeerimistegevus ja finantseerimistegavus, on eelarve maht kokku 2 502 890 eurot.

Tänavust vallaeelarvet tutvustatakse ka artiklis: Pilguheit tänavust vallaeelarvet täitvatele tuludele

Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord

Vallavolikogu poolt kehtestatud määruses sätestatakse, et vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise korraga määratakse kindlaks Kambja vallavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse ning vallavolikogu liikmetele, vallavolikogu komisjonide esimeestele ja komisjonide liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ning volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suurus ja maksmise põhimõtted.

Vallavolikogu esimehele makstakse hüvitust tema ülesannete täitmise eest 242 eurot kuus. Vallavolikogu aseesimehele makstakse vallavolikogu esimehe hüvitust selle ajavahemiku eest, millal ta täidab volikogu esimehe ülesandeid.

Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele (või tema äraolekul aseesimehele) makstakse ülesannete täitmise eest tasu 76 eurot kuus nende kuude eest, millal toimusid komisjoni koosolekud. Kui komisjoni koosolekut ei ole toimunud, tasustatakse komisjoni esimehi samadel alustel vallavolikogu liikmetega.

Vallavolikogu liikmele makstakse vallavolikogu istungil osalemise eest tasu 31 eurot.

Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele makstakse tasu komisjoni istungist osavõtu eest 5 eurot koosolekust osavõtmise ühe tunni eest. Osalemise aega arvestatakse 0,5 tunni täpsusega, v.a esimene tund, mis tasustatakse täistunni eest.

Vallavolikogu liikmetele hüvitatakse volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused kuludokumentide alusel. Esildise kulude kompenseerimiseks teeb vallavolikogu esimees.

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013. aastal.

Vallasekretär Reet Kiuru märkis, et vallavolikogu tegevusega seotud personalikulu on suurendatud 8%.

Kambja vallavolikogu määruse muutmine

Vallavolikogu 28. veebruari 2013. a määruses nr 49 sätestatakse, et Kambja vallavolikogu 20. detsembri 2012. a määruses nr 46 „Vallavalitsuse teenistujate töötasustamine“ tehakse järgmised muudatused:

  • Vallavanema ja vallavalitsuse liikmete ametipalgad on järgmised:

Ametinimetus

Ametikohtade arv

Töötasu eurodes

Vallavanem

1

1100

Vallavalitsuse liige

3

210

  • Vallavalitsuse teenistujate palgamäärad struktuuriüksuste lõikes on järgmised:

Struktuuriüksus,

ametinimetus

Ametikoha põhigrupp

Ameti-

kohtade

arv

Palga-

määr eurodes

Vallakantselei

     

vallasekretär

juht

1,0

1030

vallasekretäri abi

vanemametnik

1,0

810

registripidaja

nooremametnik

1,0

770

arhivaar

vanemametnik

0,5

335

Raamatupidamis-

osakond

     

pearaamatupidaja

vanemametnik

1,0

1010

raamatupidaja

nooremametnik

1,0

770

raamatupidaja-

kassapidaja

nooremametnik

1,0

770

Sotsiaal-
ja

haridusosakond

     

sotsiaalnõunik

vanemametnik

1,0

970

autojuht-

sotsiaaltöötaja

abiteenistuja

1,0

560

kultuuritöötaja

abiteenistuja

1,0

570

Majandus- ja maakorraldusosakond

     

majandusnõunik

vanemametnik

1,0

1010

keskkonnanõunik

vanemametnik

1,0

900

maanõunik

vanemametnik

1,0

900

ehitusnõunik

vanemametnik

1,0

900

päästekorraldaja

nooremametnik

1,0

690

koristaja

abiteenistuja

1,0

380

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013. aastal.

Vallasekretär Reet Kiuru märkis, et vallavalitsuse tegevusega seotud personalikulu on suurendatud 8%.

Kambja vallavalitsuse palgajuhend

Vallavolikogu määrusega kehtestatud Kambja vallavalitsuse palgajuhend reguleerib Kambja vallavalitsuse teenistujate ning vallavanema ja vallavalitsuse liikmete palga määramise ja maksmise korda.

Palgajuhendis määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

Määruse jõustumisajana fikseeriti 1. aprill 2013.

Ostueesõiguse kasutamine

Visnapuu külas asuv Metsaveere kinnistu asub kinnismälestise „Asulakoht“ kaitsevööndis (mälestiste registri nr 12829). Muinsuskaitseseaduse kohaselt on kinnisasja, millel asub kinnismälestis, võõrandamisel ostueesõigus riigil ja seejärel kohalikul omavalitsusel.

Vallavolikogu otsustas loobuda Visnapuu külas asuva Metsaveere kinnistu, registriosa nr 4159304, ostueesõigusest.

Metsaveere kinnistu näol on tegemist põllumaaga.

Toivo Ärtis

 


Samal teemal: Pilguheit tänavust vallaeelarvet täitvatele tuludele

 

Loetumad