-0.2 C
Kambja
Reede, 31.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu istungi arutlusteemadest

Ülevaade vallavolikogu istungi arutlusteemadest

 Kambja vallavolikogu istungid toimusid 29. jaanuaril ja 12. veebruaril 2015.

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 – 2027 kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2015 – 2027.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse järgselt vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat, ning ülevaadatud kava tuleb uuesti kooskõlastada keskkonnaameti ja terviseametiga.

Kambja valla ÜVK arendamise kava koostas vallavalitsuse tellimusel Infragate Eesti AS. Vallavanem Ivar Tedrema märkis, et kui varasemad ÜVK arendamise kavad olid koostatud vallaametnike poolt, siis sel korral otsustati see dokument tellida kompetentselt firmalt, sest keskkonnaministeeriumi poolt seatud nõuded on väga ulatuslikud ja töömahukad.

Ametlikele nõuetele vastava ÜVK arendamise kava olemasolu on eeltingimuseks, et Kambja vallavalitsus saaks esitada rahastamistaotlusi keskkonnainvesteeringute keskusele.

Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjonide moodustamine

Vallavolikogu otsustas nimetada 1. jaoskonnakomisjoni järgmises koosseisus: komisjoni esimees Reet Kiuru; komisjoni liikmed Airike Feirik, Merle Saik, Kuido Leib, Marita Suits, Erta Sarvin, Kristiina Kärkkänen, Eha Paade; 1. asendusliige Meriliis Kuuslap; 2. asendusliige Esta Kivimaa.

Vallavolikogu otsustas nimetada 2. jaoskonnakomisjoni järgmises koosseisus: komisjoni esimees Heli Nemvalts; komisjoni liikmed Eha Alliksaar, Kaido Mark, Anne Palumets, Liivia Rätsep, Avo Alliksaar, Hele-Mall Klaassepp; 1. asendusliige Ivar Siimo; 2. asendusliige Sirje Vaater.

Kambja vallavalitsuse palgajuhendi muutmine

Vallavolikogu otsustas, et Kambja vallavalitsuse palgajuhendis tehakse järgmised muudatused:

*Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:

1) teenistujate I palgagrupp [kuhu kuuluvad nooremspetsialistid, spetsialistid ja teenindavad teenistuskohad] – 390 – 1050 eurot [seni 350 – 850 eurot];

2) teenistujate II palgagrupp [kuhu kuuluvad keskastme- ja tippspetsialistid] – 900 – 1200 eurot [seni 800 – 1000 eurot];

3) struktuuriüksuste juhid – 1200 – 1500 eurot [seni 950 – 1300 eurot].

*Vallavanema töötasu ja lisatasu määrab vallavolikogu otsusega.

*Paragrahvi 8 lõige 2 [Vallavalitsuse palgalise liikme ametipalk on 210 eurot kuus.] tunnistati kehtetuks, sest praeguses vallavalitsuses ei ole palgalisi liikmeid.

Vallavalitsuse palgajuhendi kehtestas Kambja vallavolikogu 28. veebruaril 2013 (määrus nr 50).

Vallavanema töötasu kinnitamine

Vallavolikogu otsustas kinnitada vallavanem Ivar Tedrema põhipalgaks alates 1. jaanuarist 2015. a 1350 eurot.

Vallavanemal võimaldatakse teenistusülesannete täitmiseks kasutada ametiautot ja asutuse mobiiltelefoni.

Vooremaa Geopargi partnerluslepinguga ühinemine

Vallavolikogu otsustas, et Kambja vald ühineb Vooremaa Geopargi partnerluslepinguga ja volitas vallavanemat allkirjastama vastavat partnerluslepingut.

Vallavanem Ivar Tedrema avaldas lootust, et ehk aitab uus organisatsioon Kambja piirkonnal turismiobjektina rohkem pildile saada ja pakub siinsetele selle valdkonna ettevõtjaile tegevust.

Vooremaa Geopargi aastaseks liikmemaksuks tuleb eraldada ligikaudu 50 senti iga valla elaniku kohta.

Vooremaa Geopargi kontseptsiooni ja põhimõtteid tutvustasid vallavolikogu detsembriistungil projektijuht Kaidi Randpõld ja vallavanem Ivar Tedrema.

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Vallavolikogu valis rahvakohtunikukandidaatideks Ilona Annuki, Priit Kiuru ja Heigo Mägi.

Kambja valla 2015. aasta eelarve

Vallavolikogu istungil oli esimesel lugemisel Kambja valla 2015. aasta eelarve, mille mahuks on planeeritud 3 074 640 € (mis on 2014. aasta eelarve täitmisest 10% suurem).

Vallavalitsuse finantsjuht Eha Paade tutvustas ülevaatlikult eelarvesse planeeritud tulusid ja kulusid.

Tänavuse vallaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine peaks toimuma vallavolikogu märtsiistungil. Vahepealsel perioodil saavad vallavolikogu liikmed esitada muudatus- ja täiendusettepanekuid.

Stipendiumi maksmise kord Kambja valla koolides

Vallavolikogu sätestas õigusliku aluse Kambja valla eelarvest õppetoetuse (edaspidi stipendiumi) maksmiseks.

Stipendiumi makstakse Kambja valla munitsipaalkoolide III kooliastmes [VII, VIII, IX kl] õppivatele õpilastele.

Stipendiumi eesmärk on motiveerida õpilasi saavutama paremaid õpitulemusi ja tunnustada edukamaid õpilasi.

Stipendium määratakse õpilasele järgmistel tingimustel:

*õpilane on lõpetanud õppeveerandi või trimestri heade ja/või väga heade hinnetega;

*õpilase käitumine on hea või eeskujulik.

Stipendiumi määraks on 20 eurot õppeveerandis või 27 eurot trimestris õpilase kohta.

Stipendiumi maksab õpilasele välja Kambja vallavalitsus õppeveerandi või trimestri viimasel koolipäeval.

Vallasekretär Reet Kiuru sõnutsi on Kambja vallavalitsus tublisid õppureid rahalise stipendiumiga tunnustanud juba kakskümmend aastat, kuid seni puudus asjakohane kord.

Tänavu oli valla teenetemärgi nominendiks esitatud kaks auväärset isiksust.

Toivo Ärtis

 

 

Loetumad