-0.2 C
Kambja
Reede, 31.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogus toimuvast

Ülevaade vallavolikogus toimuvast

Kambja valla valimiskomisjon kogunes 8. mail 2015 koosolekule, mille päevakorras oli volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine.

Valimiskomisjoni esimees Reet Kiuru luges ette avalduse, milles valimisliitu Koduvald kuuluv volikogu liige Katrin Luik palub lõpetada tema volitused vallavolikogu liikmena.

Esimene asendusliige valimisliidu Koduvald asendusliikmete nimekirjas on Jüri Toomiste, kuid ta töötab Kambja vallavalitsuses ega saa seetõttu volikogu töös osaleda. Järgmine asendusliige valimisliidu Koduvald nimekirjas on Kuuno Kiisler, kuid tema on esitanud valimiskomisjonile avalduse loobumise kohta ja kaotab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel oma koha asendusliikmete nimekirjas.

Kambja valla valimiskomisjon otsustas seoses tagasiastumisega lugeda Kambja vallavolikogu liikme Katrin Luik’i volitused vallavolikogu liikmena lõppenuks ja määrata vallavolikogu liikmeks Priit Kiuru, kes on esimene asendusliige valimisliidu Koduvald asendusliikmete nimekirjas.

Vee-ettevõtja määramine

Kambja vallavolikogu istung toimus 28. mail 2015.

Vallavolikogu otsustas määrata OÜ Cambi vee-ettevõtjaks Kammeri küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkonnas.

Vee-ettevõtja haldusülesandeks on Kammeri tegevuspiirkonnas ühisveevärgi kaudu klientide kinnistute veega varustamine ja klientide kinnistutelt ühiskanalisatsiooni juhitud reovee puhastamine.

Haldusülesande rahastamine toimub veeteenuse hinna kaudu.

Haldusülesande täitmise üle teostab järelevalvet Kambja vallavalitsus.

Vee-ettevõtja on kohustatud vallavalitsusele esitama majandusaasta aruande.

Käesoleva otsuse kehtetuks tunnistamise korral tagatakse haldusülesande täitmine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele.

Otsus jõustus teatavakstegemisest.

Kaasomandi lõpetamine

Kambja valla omandis on 495/1000 mõttelist osa Kaatsi külas asuva Soe elamu kinnistust (kinnistu nr 4440604, katastritunnus 28203:006:0242, suurus 0,28 ha). Kinnistu on omandatud peremehetu vara hõivamise teel omandireformi käigus ümberehitatud elamu mittetagastatavaks varaks tunnistatud osas. Kinnistut kasutab üürilepingu alusel Malle Ahu, kellele kuulus maja enne omandireformi ja kelle ning tema esivanemate poolt on elamu ümberehitused tehtud.

Kinnistule avalikult teelt juurdepääsutee on pinnastee ja asub Marko Juhansoole kuuluvatel kinnistutel. Teeservituuti ei ole seatud.

Soe elamu kinnistu kaasomanik 505/ 1000 mõttelises osas on Marko Juhansoo, kellele tagastati õigusvastaselt võõrandatud varana elamu endisel kujul säilinud osas ja omandiosale vastavas ulatuses elamumaa. Marko Johansoole tagastati õigusvastaselt võõrandatud varana endise Soe talu kõrvalhooned ja maa, kõrvalhooned on käesolevaks ajaks lagunenud.

Kambja vallavalitsus on teinud kaasomanikule ettepaneku kinnistul asuva elamu kapitaalremondiks, millele kaasomanik vastas ettepanekuga hinnata kinnistu turuväärtus ja müüa kinnistu üürnikule.

Kambja vald tellis Soe elamu kinnistu turuväärtuse väljaselgitamiseks eksperthinnangu. Kinnistu turuväärtus on 12 000 eurot. Domus Kinnisvara poolt 31. märtsil 2015 koostatud eksperthinnangu nr 0095-15-TA hindamisaruande andmetel on kinnistul asuv elamu halvas seisukorras, samuti juurdepääsutee. Kinnistu turuväärtust suurendavaks asjaoluks on hinnatud üürniku poolt tehtud elamu akende vahetus 2014. a. Väärtust vähendavad elamu üldine halb seisukord, kapitaalremondi vajadus.

Vallavolikogu otsustas: teha kaasomanik Marko Juhansoo’le Kaatsi külas asuva Soe elamu kinnistu (kinnistusregistriosa nr 4440604) kaasomandi lõpetamise ettepanek kaasomanikult tema mõttelise osa äraostmiseks kinnistu turuväärtuse hinnaga 6060 eurot (12 000×0,505) ja teeservituudi seadmiseks kinnistu juurdepääsutee kasutamiseks.

Vallavolikogu juhindus otsuse tegemisel asjaõigusseaduse ja Kambja vallavolikogu määruse „Kambja vallavara valitsemise kord” sätetest.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Vallavolikogu otsustas seada Kambja vallale kuuluvale Kambja vallas Virulase külas asuva Aarike kinnistu kinnistusregistriosa 2803404 katastriüksusele 28203: 004:0061 tasuta tähtajatu isiklik kasutusõigus SA Aarike Hooldekeskus kasuks vee- ja kanalisatsioonitrasside ning neid teenindavate rajatiste (puurkaev ja reoveepuhasti) majandamiseks, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hoolduseks ja likvideerimiseks.

Kambja vald võõrandab SA Aarike hooldekeskusele tasuta kinnistul paiknevad tehnorajatised, mille majandamiseks, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hoolduseks ja likvideerimiseks seatakse isiklik kasutusõigus.

Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 5. märtsil 2015. a langetatud otsuse nr 46 „Hoonestusõiguse seadmine”.

Sotsiaal- haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Kui vallavolikogu praegune koosseis 2013. aasta sügisel tööd alustas, valiti sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Katrin Luik.

Katrin Luik esitas tagasiastumisavalduse ja alates 9. maist 2015 ei ole enam volikogu liige. Seega ei saa ta olla ka volikogu komisjoni esimees.

Vallavolikogu istungil esitati sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kandidaadiks Meeli Paulson, kes seni tegutses selle komisjoni aseesimehena. Komisjoni uue aseesimehe kandidaadiks esitati Lembit Jakobson.

Mõlemad kandidaadid pälvisid salajasel hääletusel vallavolinike toetuse.

Vallavolikogu kinnitas häältelugemiskomisjoni otsuse ning valis sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Meeli Paulsoni ja aseesimeheks Lembit Jakobsoni.

Toivo Ärtis

 

Loetumad