0.9 C
Kambja
Teisipäev, 28.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu oktoobriistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu oktoobriistungil otsustatust

Foto: Heigo Mägi  

Kambja vallavolikogu istung toimus 15. oktoobril 2015.

Pikaajalise laenu võtmine

Kambja lasteaia ruumiprobleemi leevandamiseks rekonstrueeritakse lasteaia keldrikorrust. Selle töö finantseerimiseks on Kambja valla 2015. a I lisaeelarves ette nähtud investeeringulaenu võtmine.

Vallavolikogu otsustas võtta pikaajalist laenu summas 200 000 eurot kümneks aastaks.

Kambja valla arengukava 2014 – 2021 uue redaktsiooni kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas Kambja valla arengukava 2014–2021 uues redaktsioonis.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Valla arengukava on pidevalt uuendamist vajav dokument. Igal aastal peab volikogu hindama aasta jooksul saavutatut ja määratlema järgmised eesmärgid. Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisel. Arengukavas on esitatud valla eelarvestrateegia, mis on nelja eelseisva eelarveaasta finantsplaan.

Kambja vald plaanib strateegiaperioodil võtta kokku laenu 551 000 euro suuruses summas. Projektide heakskiitmisel võetakse omafinantseeringu katmiseks laenu „Piirkonna konkurentsi tugevdamise programmi“ projektide (Puiestee tänava kergliiklustee Kambjas, Rebase-Küti tee, Labi-Ani-Ebru tee, Põllu tänava tee Kambjas, Suure-Kambja kergliiklustee) teostamiseks, päästeteenistuse depoo ehituseks, Unipiha algkooli projekti koostamiseks jm.

Aastatel 2015–2018 püsib Kambja valla netovõlakoormus 14% lähedal. 2019. aastal suureneb netovõlakoormus 18,4%-ni. (Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Käesoleval ajal kehtib maksimaalne netovõlakoormuse määra piirmäär 60%.)

Eelarvestrateegia kinnitab, et Kambja vald on olnud ja on ka edaspidi võimeline oma tegevusi finantseerima ja võetud finantskohustusi tasuma. Euroopa Liidu uuel finantsperioodil suudetakse eraldada vajalikku finantseeringut investeerimisobjektidele.

Arengukavas on muu hulgas sõnastatud ka Kambja valla tulevikuvisioon:

„Aastaks 2021 on Kambja vald looduslikult kaunis turvaline elupaik, kus kantakse hoolt igas vanuses vallaelaniku eest. Vallale on iseloomulik elukestvast õppimisest lähtuv ühiskond, mitmekülgne ja konkurentsivõimeline kohapeal antav põhikooli- ja huvialane haridus, laste arvu kasvades ka gümnaasiumiharidus, aktiivne kultuurielu ning laialdased sportimisvõimalused. Kambja vald on tugeva identiteediga elukoht, mille on valinud endale koduks ka paljud teistest omavalitsustest tulnud pered.

Hea asend, kaasaegne infrastruktuur ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolu on võimaldanud ettevõtluse arengut. Lisaks tegeletakse keskkonnasäästliku loodusturismi ja põllumajandusega. Tiheasustusalad on planeeritud säästva planeerimise nõuete kohaselt, keskustest väljapoole on säilinud Eestile omane hajaküla. Asulates on rajatud keskused ühistegevuseks, sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.“

Toivo Ärtis

 

Loetumad