4.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu juuniistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu juuniistungil otsustatust

Kambja vallavolikogu istung toimus 16. juunil2016.

Valla 2015. majandusaasta aruande kinnitamine

Vallavolikogu, arvestades revisjonikomisjoni ettepanekut, otsustas kinnitada Kambja valla 2015. majandusaasta aruande, mille koosseisu kuuluvad:

 • tegevusaruanne (sealhulgas arengukava 2015. a ülesannete täitmise aruanne);
 • konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, s.h eelarve täitmise aruanne,
 • sõltumatu vandeaudiitori aruanne raamatupidamise aastaaruandele.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Sipe külas asuva Rebase – Küti tee lõik suurusega 1923 m2 kuulub Kamara kinnistu koooseisu. Kinnistu omanikuga on sõlmitud leping tee avalikuks kasutamiseks. Kambja vald kavandab projekti raames Rebase – Küti tee rekonstrueerimist ja selleks on vajalik, et tee oleks munitsipaalomandis. Kinnistu omanik on andnud nõusoleku teeservituudi seadmiseks.

Vallavolikogu otsustas: seada tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus (sõidutee servituut) Sipe külas asuva Kamara kinnistu Rebase – Küti tee katastriüksusele pindalaga 1923 m2 Kambja valla kasuks.

Servituudi seadmisega kaasnevad kulud kannab Kambja vald.

Loa andmine lepingute sõlmimiseks

Kambja vald on ühtekuuluvusfondi meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ raames „Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava” alusel esitamas projektitaotlust „Kambja valla ettevõtlusele vajalike teede tolmuvaba katte ja kergliiklustee rajamine”. Selle projekti raames soovib vald ehitada Kambja – Suure-Kambja kergliiklustee.

Kergliiklustee ehitatakse osaliselt riigi- ja eramaale. Kuna kergliiklustee ehitamine ei ole enne projekti rahastusotsuse saamist kindel, soovib vald sõlmida maaomanikega eellepingud teeservituudi seadmiseks kergliiklustee alla jäävale maale.

Vallavolikogu otsustas: lubada vallavalitsusel sõlmida eellepingud Kambja – Suure-Kambja kergliiklustee alla jääva maa omanikega teeservituudi seadmiseks.

Projekti kinnitused

Kambja vald on ühtekuuluvusfondi meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ raames „Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava” alusel esitamas projektitaotlust „Kambja valla ettevõtlusele vajalike teede tolmuvaba katte ja kergliiklustee rajamine”.

Selle projekti raames soovib vald rajada tolmuvaba katte Rebase – Küti teele, Labi – Ebru tee osale pikkusega 780 m ja Põllu tänavale ning ehitada Kambja – Suure-Kambja kergliiklustee.

Vallavolikogu otsustas:

 • Tagada projekti „Kambja valla ettevõtlusele vajalike kohalike teede tolmuvaba katte ja kergliiklustee rajamine“ eesmärkide saavutamine ning projekti raames valmivate objektide funktsionaalsus.
 • Tagada projektiga „Kambja valla ettevõtlusele vajalike kohalike teede tolmuvaba katte ja kergliiklustee rajamine“ loodava vara kestvuse nõue Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 nimetatud juhul ja aja jooksul.
 • Tagada projekti „Kambja valla ettevõtlusele vajalike kohalike teede tolmuvaba katte ja kergliiklustee rajamine“ omafinantseering kuni 95 000 eurot Kambja valla 2017. a eelarves.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas:

 • Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse alusel Virulase külas Tiigi maaüksus pindalaga 0,12 ha, sihtotstarbega veekogude maa 40 % ja üldkasutatav maa 60 %.
 • Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse alusel Aakaru külas Tiigi maaüksus pindalaga 0,16 ha, sihtotstarbega veekogude maa 40 % ja üldkasutatav maa 60 %.
 • Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse alusel Vana-Kuuste külas Aia maaüksus pindalaga 0,82 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa 100 %.
 • Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse alusel Vana-Kuuste külas Põllu maaüksus pindalaga 2,00 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa 100 %.
 • Vallavalitsusel esitada taotlused koos kõigi vajalike lisamaterjalidega erastamise otsustajale nimetatud maade munitsipaliseerimiseks.

Vallavolikogu otsustas:

Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse alusel teede maaüksused vastavalt asendiplaanidele alljärgnevalt:

 • Tatra tee T1 Tatra küla pindalaga 0,05 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);
 • Tatra tee T2 Tatra küla pindalaga 0,03 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L).

Vallavalitsusel esitada taotlused koos kõigi vajalike lisamaterjalidega maavanemale eelnimetatud maade munitsipaliseerimiseks.

Vallavolikogu otsuste muutmine

Vallavolikogu otsustas:

 • *Muuta Kambja vallavolikogu 1. novembri 2007 otsuse nr 141 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine” punkt 1 ja sõnastada see järgmiselt:
  • „1. Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 ja lõike 2 alusel Kambja vallas Kambja alevikus Võru tn 1 asuv maaüksus kogupinnaga 9,18 ha sihtotstarbega 20% transpordimaa ja 80% maatulundusmaa vastavalt asendiplaanile.”
 • *Muuta Kambja vallavolikogu 12. septembri 2013 otsuse nr 121 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine” punkt 1.4. ja sõnastada see järgmiselt:
  • „1.4. Linnamäe – Koolimäe tee Virulase küla pindalaga 0,43 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);”
 • *Muuta Kambja vallavolikogu 25. augusti 2011 otsuse nr 76 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine” punkt 1.1. ja sõnastada see järgmiselt:
  • „1.1. Ala – Kaare tee Madise küla pindalaga 0,25 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L);”

Seisukoht kompromissettepanekule haldusasjas 3-14-440

Vallavolikogu otsustas mitte nõustuda Arvo Käärdi kompromissi ettepanekutega Tartu ringkonnakohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-14-440 (Arvo Käärdi kaebus Tartu maavanema 22. mai 2014 korralduste nr 1-1/385 ja 1-1/386 tühistamiseks).

Informatsioon haldusreformist

Valgjärve vallavolikogu on esitanud Kambja vallale ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.

Kambja vallavolikogu otsustas, et ettepaneku arutamist jätkatakse järgmisel istungil.

Toivo Ärtis

Loetumad