4.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu juuliistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu juuliistungil otsustatust

Kambja vallavolikogu istung toimus 28. juulil2016.

Kambja vallavolikogu istung toimus 28. juulil 2016.

Loobumine kinnistu ostueesõigusest

Kambja vallavalitsusele saabus 14. juunil 2016 teade Kullaga külas asuva kinnistu (kinnistusregistriosa 826104) jagamisel moodustatud Vainomäe kinnistu (kü 28201:001:0177) müügi kohta.

Nimetatud maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistul pindalaga 2,37 ha asub muinsuskaitsealune kivikalme „Kabelimägi”, „Köstrimägi”.

Vastavalt muinsuskaitseseadusele on kinnisasja, millel asub kinnismälestis, võõrandamisel riigil ja seejärel kohalikul omavalitsusel ostueesõigus, välja arvatud võõrandamisel abikaasale, alanejatele sugulastele ja vanematele.

Vallavolikogu otsustas loobuda Kullaga külas asuva Vainomäe kinnistu (katastritunnus 28201:001:0177) ostueesõigusest.

Otsus jõustus vastuvõtmisest.

Arvamuse andmine Suurmäe kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta

Keskkonnaameti Tartu-Jõgeva regiooni 20. juuni 2016 kirjaga edastati Kambja vallavalitsusele Geoforce OÜ maavara kaevandamise loa taotlus Suuremäe kruusamaardla Suuremäe kruusakarjääri kohta ja Keskkonnaameti otsuse eelnõu.

Korralduse eelnõuga ei algatata loa taotlusele keskkonnamõju hindamist, luba antakse kehtivusega 10 aastat ning kehtestatakse keskmine kaevandatav aastamäär 25 tuh m3.

Vallavolikogu otsustas nõustuda Geoforce OÜ-le maavara kaevandamise loa väljastamisega Suuremäe kruusamaardla Suuremäe kruusakarjääris vastavalt Keskkonnaameti korralduse eelnõule.

Otsus jõustus 1. augustil 2016.

Tartumaa maakonnaplaneeringu kooskõlastamine

Tartu maavalitsus on saatnud 26. juuni 2016 kirjaga Kambja vallale kooskõlastamiseks koostatava Tartumaa maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.

Kambja vallavalitsus on koostamisel olevale Tartumaa maakonnaplaneeringule esitanud omapoolsed ettepanekud 14. detsembri 2015. a kirjaga ja 28. märtsi 2016. a kirjaga.

Tartu maavalitsus on 22. aprilli 2016. a kirjas arvestanud vallapoolseid ettepanekuid osaliselt. Arvestamata on jäetud ettepanek Kambja aleviku ala väljajätmiseks väärtusliku põllumaa hulgast. Aluseks on võetud ministeeriumi poolt esitatud põllumajandusmaade kiht, mis tugineb mullastiku andmeile arvestamata teisi välistavaid asjaolusid (hoonestatud krunte jne). Keskkonnaministeeriumi poolt koostatud “Kliimapoliitika põhialused aastani 2050” eelnõu kohaselt väärtusliku mullastikuga põllumaa kasutusest väljalangemist või selle pindala vähenemist piiratakse riiklike õigusaktidega.

Kambja vald on vältinud uusasumite rajamist kasutuses olevatele põllu- ja metsamaadele, kuid ei saa lubada tekkida olukorral, kus seadusandluse kohaselt tiheasustusalana olevast Kambja aleviku territooriumist kolm neljandikku on kaetud väärtusliku põllumaaga, millel ehitus- ja arendustegevus võib olla piiratud tingituna koostamisel olevatest riiklikest õigusaktidest.

Vallavolikogu otsustas:

  • jätta kooskõlastamata koostatav Tartumaa maakonnaplaneering,
  • kooskõlastada maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.

Otsus jõustus vastuvõtmisest.

Seisukoht Valgjärve vallavolikogu ettepanekule ühinemisläbirääkimisteks

Valgjärve vallavolikogu tegi 24. mai 2016 otsusega „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks” ettepaneku Kambja vallavolikogule läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada kohalike omavalitsuste ühinemise tulemusel uus haldusüksus.

Kambja vallavolikogule saabus 8. märtsil 2016 Valgjärve valla Vissi, Maaritsa ja Krüüdneri külade elanike ühisavaldus, millega elanikud soovivad nende külade liitmist Kambja vallaga. Samade külade elanikud on juba varem (2002. a ja 2009. a) soovinud Vissi, Maaritsa ja Krüüdneri külade liitmist Kambja vallaga, kuid see pole õnnestunud. Elanike taotluse aluseks on asjaolu, et selle piirkonna elanikud kasutavad Kambjas pakutavaid teenuseid (kauplus, spordihoone, perearstikeskus, apteek , kihelkonnakirik jne), enamik piirkonna inimestest käib tööl Kambjas või Tartus, lapsed käivad Kambja haridusasutustes. Lisaks on need külad kuulunud ajalooliselt Kambja kihelkonda.

Valgjärve vallavalitsus korraldas elanike arvamuse väljaselgitamise haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta asustusüksuste kaupa. Kui vallas tervikuna osales küsitlusel 23% vallaelanikest, siis Vissi, Maaritsa ja Krüüdneri külades osales kokku enamus elanikest ning nendest 92% soovis ühinemist Kambja vallaga. Valla ülejäänud osas oli küsitlusest osavõtt tagasihoidlikum ja enamus vastanutest ei soovinud liitumist Kambja vallaga, eelistades teisi pakutud lahendusi.

Kambja vallavolikogu arutas tehtud ettepanekut vallavolikogu 16. juuni 2016 ja 28. juuli 2016 istungitel. Arutelu tulemusel jõudis vallavolikogu järgmistele seisukohtadele:

1) Ajalooliselt Kambja kihelkonna koosseisus olnud Valgjärve valla Vissi, Maaritsa ja Krüüdneri küladel ja nende elanikel on tugev side Kambja vallaga, ülejäänud osal Valgjärve vallast taoline side puudub.

2) Valgjärve vallavolikogu 24. mai 2016 otsuse nr 1-1.2-20 preambulis on toodud otsuse tegemise aluseks Vissi, Maaritsa ja Krüüdneri külade elanike pöördumine ettepanekuga liita need külad Kambja vallaga. Kuna ülejäänud osa vallaelanikest seda ei eelista, mis tuleb välja ka korraldatud arvamusküsitlusest, ei vasta Valgjärve ja Kambja valla tervikuna ühinemine elanike soovile.

3) Valdade võimalikul ühinemisel on organisatsiooniliselt raske ja kulukas tagada ühtset teenusepiirkonna toimimist, transpordi korraldust ja seda, et ei hälveneks avalike teenuste kvaliteet.

Vallavolikogu otsustas:

  1. Mitte alustada ühinemisläbirääkimisi Kambja ja Valgjärve valla võimalikuks ühinemiseks.
  2. Teha Valgjärve vallale ettepanek läbirääkimiste alustamiseks Vissi, Maaritsa ja Krüüdneri külade liitmiseks Kambja vallaga.
  3. Otsus teha teatavaks Valgjärve vallavolikogule, Tartu ja Põlva maavanemale ning rahandusministeeriumile.
  4. Otsus jõustus teatavakstegemisest.

 

Toivo Ärtis

Loetumad