0.9 C
Kambja
Teisipäev, 28.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu novembriistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu novembriistungil otsustatust

Kambja vallavolikogu istung toimus 24. novembril 2016.

Muudatus vallavalitsuse koosseisus

Vallavalitsuse liige Elerin Piiroja esitas 27. oktoobril 2016 Kambja valla sekretärile tagasiastumisavalduse, milles teatas enda tagasiastumisest Kambja vallavalitsuse liikme kohalt alates 27. oktoobrist 2016.

Vallavolikogu 7. novembri 2013. a otsuse nr 13 kohaselt on Kambja vallavalitsus 5liikmeline ja selle koosseisu kuuluvad vallavanem ja 4 vallavalitsuse liiget. Seoses Elerin Piiroja tagasiastumisega Kambja vallavalitsuse liikme kohalt oli vaja kinnitada uus vallavalitsuse liige.

Salajase hääletamise tulemusi arvestades kinnitas vallavolikogu vallavalitsuse liikmeks Meriliis Kuuslapi – praeguse vallavalitsuse sotsiaalnõuniku, kes seni oli ametis sotsiaaltöötajana.

Sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine

Vallavolikogu, võttes aluseks volikogu sotsiaal-, haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe Meeli Paulsoni ettepaneku, otsustas, et eelnimetatud komisjoni koosseisust arvatakse välja Pille Tammelan ja uueks liikmeks kinnitatakse Saidi Tammeorg.

Kohalike teede arvelevõtmine

Vallavolikogu otsustas, et kohalike teedena võetakse arvele:

*Kammeri külas asuv Kammeri kooli tee, teeregistri nr 2820240;

*Kodijärve külas asuv Ranna tee, teeregistri nr 2820241;

*Kambja alevikus asuv Puiestee tänava kergliiklustee, teeregistri nr 2820242. 2.

Vallavolikogu otsustas arvata kohalike teede hulgast välja järgmised metsateedeks jäävad teed:

*Kuke – Kammeri tee, teeregistri nr 2820108;

*Lepa – Kammeri tee, teeregistri nr 2820189.

Tartumaa maakonnaplaneeringu kooskõlastamine

Tartu maavalitsus on saatnud 24. oktoobril 2016 Kambja vallale teistkordselt kooskõlastamiseks Tartumaa maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.

Maakonnaplaneeringus on lahendatud probleem, mis oli Kambja vallavolikogu 28. juuli 2016 otsuse nr 95 aluseks maakonnaplaneeringu mittekooskõlastamisel

Vallavolikogu otsustas kooskõlastada Tartumaa maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.

Kambja valla lisaeelarve

Vallavolikogu kehtestas määruse, millega võeti vastu Kambja valla 2016. aasta lisaeelarve mahus -539 315 eurot.

Loa andmine riigihanke korraldamiseks

Vallavolikogu otsustas lubada vallavalitsusel korraldada riigihange avatud noortekeskuse teenusele aastateks 2017 kuni 2020.

Korteriomandi ostmine

Kambja vallas elab perekond, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Neile on vaja tagada eluruum. Kuna vallal piirkonnas eluruume ei ole ja lähedal müüb kohtutäitur eluruumi, on otstarbekas see osta.

Vallavolikogu otsustas lubada vallavalitsusel osaleda kohtutäituri poolt korraldataval enampakkumisel Kambja vallas Kõrkkülas Külmamäe kinnistu korteri nr 3 (kinnistusregistriosa 416104) ostmiseks.

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra muutmine

Vallavolikogu täiendas määrust „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ uue toetusega – rehabilitatsioonitoetusega.

Rehabilitatsioonitoetust makstakse puuetega inimestele rehabilitatsiooniteenuse kulude, mida ei rahastata riigi poolt, osaliseks katmiseks.

Rehabilitatsioonitoetust makstakse samal kalendriaastal tehtud kulude katteks.

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse koos rehabilitatsiooniteenusele suunamise otsuse ja teenuse arvega, millel on kajastatud suunamiskirja number.

Esitatud avalduse alusel otsustab sotsiaalametnik rehabilitatsioonitoetuse maksmise. Esitatud ja kontrollitud dokumentide alusel arvestab sotsiaalametnik rehabilitatsioonitoetuse summa ja see kantakse taotleja pangakontole 30 päeva jooksul avalduse esitamisest.

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Vallavolikogu määruse muutmine

Vallavolikogu muutis määrustToimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine” (nr 45, kehtestatud 25. veebruaril 2016).

Määruse paragrahvi 2 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt: „11) hoonekindlustuse kulu, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kuni 0,3 €/m2.”

Sotsiaaltoetuse määrad 2017. aastal

Vallavolikogu kehtestas määruse, milles on kinnitatud 2017. aastal kehtivad sotsiaaltoetuste määrad:

 • sünnitoetus 500 eurot;
 • alushariduse toetus 65 eurot;
 • kooliminekutoetus 65 eurot;
 • kooli lõpetamise toetus 65 eurot;
 • üliõpilastoetus kuni 35 eurot kuus;
 • eakate inimeste sünnipäevatoetus 30 eurot;
 • Tšernobõli veterani toetus 25 eurot kuus;
 • sõjaveterani toetus 95 eurot;
 • eakate küttetoetus 30 eurot;
 • matusetoetus 200 eurot;
 • täiendav kütusetoetus kuni 65 eurot;
 • hooldajatoetuse määr 30 eurot;
 • rehabilitatsioonitoetus kuni 50 eurot aastas.

Vallavolikogu otsuse muutmine

Vallavolikogu asendas oma 28. 09. 2009 otsuse nr 214 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine punktis 1 sõnad „jäätmehoidla maa (008; J)“ sõnadega „tootmismaa (003; T)“.

Vallavolikogu liikmed arutasid vallavanem Ivar Tedrema osavõtul ka haldusreformiga seotud probleeme.

Toivo Ärtis

Loetumad