7.9 C
Kambja
Laupäev, 25.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu veebruariistungeil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu veebruariistungeil otsustatust

Kambja vallavolikogu istungid olid 2. veebruaril ja 22 veebruaril 2017.

Kambja valla 2017. aasta eelarve

Kambja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmisele eelnes vallavolikogus kaks lugemist, mille käigus tutvustas dokumenti vallavalitsuse finantsjuht Eha Paade.

2017. aasta eelarve mahuks on 3 661 073 eurot, mis on 2016. aasta eelarve täitmisest 4,8% suurem. Kambja valla eelarve põhitegevuse tulude maht on 3 219 943 eurot ning põhitegevuse kulude maht 3 156 787 eurot. Eelarve tulem on 2017. aastal prognoositavalt negatiivne -100 114 eurot. Negatiivne tulem kaetakse finantseerimistegevuse eelarveosa summa ja likviidsete varade jäägiga.

Vallavolikogu otsuse muutmine

Vallavolikogu otsustas muuta Kambja vallavolikogu 16. juuni 2016 otsuse nr 91 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine” punkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:

„4. Taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel Kambja vallas VanaKuuste külas Põllu maaüksus pindalaga 2,00 ha sihtotstarbega üldkasutatav maa (017; Üm) 100 %.”

Otsus jõustus vastuvõtmisest.

Vallavolikogu määruste muutmine

Vallavolikogu kehtestas määruse, millega tehti muudatused „Kambja vallavalitsuse palgajuhendis“:

„Kambja vallavolikogu 28. veebruari 2013. a määruse nr 50 „Kambja vallavalitsuse palgajuhend“ paragrahvi 5 lõike 4 punktid 1 kuni 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) teenistujate I palgagrupp – 500 – 1100 eurot;

2) teenistujate II palgagrupp – 1000 – 1300 eurot;”

Määrust rakendatakse alates 1. jaanua-rist 2017.

Vallavolikogu kehtestas määruse, millega tehti muudatused „Sotsiaalteenuste osutamise tingimustes ja korras“.

Vallavolikogu 25. veebruari 2016 määrust nr 43 „Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord” täiendati paragrahvidega 71 kuni 73 järgmiselt:

§ 71. Eluruumi tagamine;

§ 72. Võlanõustamisteenus;

§ 73. Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele.

Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine

Vallavolikogu 15. detsembri 2016 otsusega nr 109 „Kambja vallavolikogu 30.10.2008 otsuse nr 185 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine” muutmine” otsustati taotleda munitsipaalomandisse Kambja vallas Ivaste külas Kährimäe – Kansi tee T1 maaüksus maareformi seaduse § 28 lg 2 alusel kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana.

Tartu maavanem teostas Vabariigi Valitsuse seaduse § 85 lõike 1 kohaselt haldusjärelevalvet nimetatud otsuse üle ja tegi 7. veebruaril 2017 Kambja vallavolikogule ettepaneku tunnistada Kambja vallavolikogu 15. detsembri 2016 otsus nr 109 kehtetuks, kuna otsuse vastuvõtmisel on rikutud haldusmenetluse seaduse § 40 lõikes 1 sätestatut, mille kohaselt peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suuliseas või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited.

Vallavolikogu otsustas tunnistada kehtetuks Kambja vallavolikogu 15. detsembri 2016 otsus nr 109 „Kambja vallavolikogu 30.10.2008 otsuse nr 185 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine” muutmine”.

Otsus jõustus vastuvõtmisest.

Vallavolikogu on erinevatel aastatel teinud otsuseid maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel maa munitsipaalomandisse taotlemiseks, mille alusel pole taotlusi tehtud ja mida ei ole otstarbekas munitsipaliseerida.

Vallavolikogu otsustas:

1. Tunnistada kehtetuks Kambja vallavolikogu 30. juuli 1998 otsus nr 10 „Maa taotlemine munitsipaalomandisse”.

2. Tunnistada kehtetuks Kambja vallavolikogu 29. märtsi 2007 otsus nr 103 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

Vallavanema töötasu kinnitamine

Vallavolikogu otsustas kinnitada vallavanem Ivar Tedrema põhipalgaks alates 1. jaanuarist 2017. a 1560 eurot (seni 1500 eurot).

Vallavanemal võimaldatakse teenistusülesannete täitmiseks kasutada ametiautot ja asutuse mobiiltelefoni.

Otsus jõustus teatavakstegemisest.

Audiitori määramine

Vallavolikogu otsustas määrata Kambja valla konsolideerimisgrupi (Kambja vallavalitsuse, OÜ Cambi ja SA Aarike hooldekeskuse) 2016. ja 2017. majandusaasta raamatupidamise aastaaruannete auditeerijaks audiitorettevõtja FIE Vello Mettis (registrikood 14136298).

Otsus jõustus 7. veebruaril 2017.

Kambja valla teenetemärgi andmine

Vallavolikogu, juhindudes Kambja valla teenetemärgi statuudist ja toimunud isikuvalimiste tulemustest, otsustas anda Kambja valla teenetemärgi nr 16 Ivar Tedremale.

Sel korral oli valla teenetemärgi andmisega seoses esitatud kaks taotlust ja kaks väärikat nominenti. Ivar Tedrema kandidatuuri tõi välja vallavolikogu esimees Irma Drenkhan. Enn Liba kandidatuuri seadis üles vallavanem Ivar Tedrema.

Vallavolikogu istungil toimunud salajasel hääletamisel sai Ivar Tedrema 9 ja Enn Liba 3 häält.

Informatsioon haldusreformist

Vallasekretär Reet Kiuru andis teada, et 15. veebruaril kella 18 ja 19 vahel jõudis Kambjasse Vabariigi Valitsuse ettepanek Kambja valla ja Ülenurme valla ühinemise teel moodustada uus haldusüksus, mille nimeks määratakse Kambja vald. Vabariigi Valitsuse algatusel korraldatakse Kambja ja Ülenurme valla ühendamise teemal nende valdade elanikele rahvaküsitlus, mis toimub 23. aprillil (jaoskonnas küsitlus, avalduse alusel kodus küsitlus, e-küsitlus) ja 24. aprillil (jaoskonnas ja kodus küsitlus).

Nii Kambja kui Ülenurme vallavolikogu peavad hiljemalt 15. maiks edastama Vabariigi Valitsusele oma arvamuse ühinemisettepaneku osas. Vallavolikogu liikmed toetasid vallavanenem Ivar Tedrema seisukohta, et Kambja vallal puudub vajadus teiste valdadega ühinemiseks. Ivar Tedremale teadaolevalt ei ole Kambjaga ühinemisest huvitatud ka Ülenurme vald.

Valgjärve valla Maaritsa, Krüüdneri ja Vissi külades elavad inimesed on enam kui kümme aastat väljendanud soovi Kambja vallaga liituda – ja sellega on olnud nõus ka Kambja vald –, kuid Valgjärve vallavolikogu seda ei võimalda.

Toivo Ärtis

Loetumad