Planeeringuteade

299

Kambja vallavalitsuse 2. märtsi 2017 korraldusega nr 1095 algatati Sulu küla Undioru kinnistu (kü 28201:001:0232) detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega 18722 m2.

Planeeringuala asub väärtuslikul maastikul.

Detailplaneering algatati kinnistule ühe hoonestusala moodustamiseks, ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramiseks elamu ja abihoone ehitamiseks koos lahendusega vajalike kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Planeeringu algatamise korralduse ja lähtetingimustega saab tutvuda vallavalitsuse dokumendiregistris.

Kino maale