Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

869

16. jaanuaril otsustati

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Rukki tn 20 üksikelamu püstitamiseks ja Soinaste külas Enelase tn 1b üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusluba Ülenurme alevikus Villa tn 19 üksikelamule.

Kiita heaks projekti „Riiviku küla, Roode talu puhtavee varustuse ehitamine“ toetuse kasutamise aruanne.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 9 isikule kogusummas 650 eurot, jätta ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse määramiseks rahuldamata.

Volitada ametnikku täitma vallavalitsuse kui eestkostja ülesandeid.

Tasuda omasteta isiku matusega seotud kulud arve alusel ASle Tallinna Krematoorium summas 460 eurot.

Toetada isiku hooldekoduteenuse eest tasumist 100 euroga.

Määrata ühekordne toetus ühele lapsele huvitegevuseks summas 250 eurot.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks Krissu kinnistu Kodijärve külas.

Kinnitada Kambja valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.

Määrata ametikohad, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses Kambja vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel kõigis väärteoasjades, milles kohalikul omavalitsusel on kohtuvälise menetleja õigused.

Kooskõlastada OÜ Boa Signaal hinnapakkumine summas 1296,36 eurot valvesignalisatsiooni uuendamiseks endises Kambja vallamajas aadressil Kesk 2, Kambja alevik.

23. jaanuaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Kullaga külas Pepi maaüksusel detailplaneeringus määratud ehitustingimuste täpsustamiseks ning Ülenurme alevikus Vahtra tn 17 garaaži projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 3 ridaelamu püstitamiseks ning Soinaste külas Välja tn 1a ehitustööriistade rendihoone püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Lõunakeskuse vee- ja kanalisatsioonitorustikele ning Lehe tn 6 kahe korteriga elamule, Raanitsa küla Lättemaa maaüksusel asuvale käsitöömajale, Tõrvandi alevikus Nisu tn 24 üksikelamule ja Vana-Kuuste külas Tammetalu maaüksusel asuvale üksikelamule.

Seoses OÜ Olme nõukogu liikme volituste lõppemisega nimetada uueks kolmeaastaseks perioodiks nõukogu liikmeks Ülo Karpov.

Seoses OÜ Ülenurme Teed nõukogu liikme volituste lõppemisega nimetada uueks kolmeaastaseks perioodiks nõukogu liikmeks Ülo Karpov.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 11 isikule kogusummas 971,60 eurot.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest SAle Eesti Agrenska Fond lapsehoiuteenuse eest kuni 600 eurot vastavalt teenuse osutamise graafikule ning esitatud arvetele tagasiulatuvalt alates 19.01.2020.

Tasuda riigieelarvest eraldatud haridustoetuse vahenditest OÜle Logopeedilise Teraapia Keskus Kõnekoda õpilase logopeedi teenuse ning FIE Anne Nurmikule eripedagoogi teenuse eest.

Toetada isiku hoolekandeteenuse eest tasumist 250 euroga kuus Aarike hooldekeskuses.

Määrata ühekordne toetus kahele lapsele huvitegevuseks kogusummas 900 eurot.

Lõpetada riigihangete registris riigihanke „Kambja valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine“ hankemenetlus, sest ettenähtud tähtaja jooksul lõplikku pakkumust ei esitatud. Viia läbi uus riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena.

Sõlmida äriruumi üürileping OÜga Onita Kambja alevikus Kesk tn 2 II korrusel.

Kinnitada Kambja valla 2020. aasta täpsustatud eelarve struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes kolme- ja neljakohaliste kululiikidena.

Kinnitada 2020. aastaks Kambja valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslikud maksumused õpilase/lapse kohta aastas.

31. jaanuaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Külitse alevikus asuva Lennuvälja tee 27 krundi jagamiseks ja hoonestamata krundile Männi tn 2a krundile ehitusõiguse määramiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Külitse alevikus Terra vkt 13 krundil asuva hoone (aiamaja) laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust.

Väljastada projekteerimistingimused Tõrvandi alevikus Papli tänava rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Väljastada ehitusload Ülenurme alevikus Silmapiiri põik 1 ja Silmapiiri põik 3 korterelamute püstitamiseks, Laane külas Sambla tee 3 üksikelamu püstitamiseks ning Tõrvandi alevikus Aasa tn 34 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Nisu tn 10 üksikelamule ja Teeninduse tee 5 büroo- ja laohoonele.

Võtta vastu Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park maaüksuste detailplaneering ning korraldada Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia ja Saia park maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek.

Toimus arutelu Sirmiku tn 6 kasutusloa väljastamise üle.

Määrata Soinaste külas ja Tõrvandi alevikus asuva Masso katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Tõrvandi alevikus asuva Aia tn 20 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Soinaste külas asuva Rehepapi tee T7 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Meremäe tee lõik 2.

Määrata Ülenurme alevikus asuva 22130 Tartu – Ülenurme tee katastriüksuse uueks lähiaadressiks 22130 Tartu – Ülenurme tee L1.

Muuta Külitse alevikus asuva Allikaoja väikekoha ruumikuju.

Kiita heaks projekti „Täsvere küla, Soo-Taaveti talu joogivee kvaliteedi parandamiseks salvkaevu puhastamine, desinfitseerimine ja rakke vahede tihendamine” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 354,71 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 5 isikule kogusummas 570 eurot.

Seada isikule hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetuse.

Sõlmida kaks üürilepingut asukohaga Pargi 7 Ülenurme alevikus.

Määrata huvihariduse toetusi kogusummas 27145 eurot.

Lõpetada seisuga 1.01.2020 äriruumi üürileping OÜga Liivati Hambaravi Tõrvandi alevikus Ringtee 1 ning sõlmida OÜga uus üürileping Tõrvandi alevikus Papli 6 I korrusel.

Lõpetada seisuga 31.01.2020 äriruumi üürileping Kambja Hoiu-Laenuühistuga ruumide üürimiseks Kambja alevikus Kesk tn 2 II korrusel ning sõlmida Kambja Hoiu-Laenuühistuga uus üürileping sama hoone I korrusel.

Anda Kammeri külas Kammeri Eriinternaatkooli kinnistule nr 1587204 (Puhasti KÜ 28201:006:0016 ja Kooli KÜ 28201:009:0463) Kambja valla kasuks seatud isiklik kasutusõigus üle ASile Emajõe Veevärk.

6. veebruaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Räni alevikus Kassisilma tn 8 krundi detailplaneeringus määratud ehitustingimuste täpsustamiseks ning Ivaste külas Pugu maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas asuvatele Rehepapi tee 33 ja Rehe tee 2a maaüksustele detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse täpsustamiseks – täiendavalt päikeseelektrijaama rajamise lubamine.

Väljastada ehitusload Uhti külas Nõlva tee 10 puurkaevu rajamiseks, Soinaste külas Sae tee 14 üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Veskivilla tn 25 üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Viirpuu tn 5a üksikelamu püstitamiseks, Oomiste külas Söödi maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks ja Tatra külas Männisalu maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Jaagu tn 7 üksikelamule, Mesiheina tn 14 üksikelamule ja Pähkli tn 15 kahe korteriga elamule ning Laane külas Loojangu 17 üksikelamule.

Kehtestada Külitse alevikus asuva Takja maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Tunnistada pakkujate AS Eviko (10321432), OÜ Embach Ehitus (12802319), AS Tartu Ehitus (10243382), AS Paide MEK (10064455), AS Ehitustrust (12310585), OÜ Rennes (12115464) ja OÜ Kagu Elekter (11632588) esitatud pakkumused hanketeates ja hanke alusdokumentides esitatud vastavuse tingimustele vastavaks. Tunnistada edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumi „maksumus ja kvaliteet“ kohaselt AS Tartu Ehitus pakkumus 100 hindepunktiga ning maksumusega 2 743 513,45 eurot (hind käibemaksuta) ning sõlmida leping ASga Tartu Ehitus. Riigihanke tulemuste kinnitamine on seotud riigihankega nr 214545 „Tõrvandi alevik, Ringtee 1 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks”.

Tunnistada kehtetuks Räni alevikus asuv Kõrre tänava liikluspind ning määrata Räni alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Laose tänav.

Määrata sundvalduse seadmise kaudu Kambja valla kasuks avalikku kasutusse Külitse alevikus asuval Haaviku tee J1 katastriüksusel paiknev tee numbriga 9490513 pikkusega 81 m koos tee oluliste osadega.

Muuta Soinaste külas asuva Uue-Tõnni katastriüksuse senist lähiaadressi ning määrata uus lähiaadress Välja tn 4a.

Parandada ilmne ebatäpsus Kambja vallavalitsuse 16.01.2020 korralduse nr 1613 „Hajaasustuse programmi projekti „Riiviku küla, Roode talu puhtavee varustuse ehitamine” lõpparuande heakskiitmine“ punktis 1 ning lugeda õigeks, et toetuse kasutamise aruanne kiidetakse heaks toetussummas 964,80 eurot.

Määrata huvihariduse toetusi kogusummas 9707,80 eurot (korraldused nr 1654-1658).

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineTänasest saab taotleda toetust elutingimuste parandamiseks hajaasustuses
JärgmineSoovin üürida korterit