Kambja valla 2019. aasta kogu eelarve oli 18 431 827 eurot. Sellest moodustasid põhitegevuse tulud 17 027 104 eurot ja põhitegevuse kulud 15 301 294 eurot. Investeerimistegevuse tulud olid 296 691 eurot ja kulud 2 437 788 eurot, finantseerimistegevuse kulud 692 745 eurot. Põhitegevuse tulude täitmine oli 106% ja kulude täitmine 98%, investeerimistegevuse tulude täitmine 114% ja kulude täitmine 96%, finantseerimistegevuse kulude täitmine 100%.

Kõige suurem tuluartikkel on laekumine füüsilise isiku tulumaksust, 11 719 861 eurot ehk 108%, ja saadud toetused tegevuskuludeks (õpetajate palgad ning tasandusfond) 4 539 705 eurot. Põhivara soetuseks saadi toetust 312 947 eurot (Ülenurme lasteaia soojustus, tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja „Hajaasustuse programmi“ elluviimine). Maamaksu laekus 267 253 eurot ehk 101%. Tulusid kaupade ja teenuste müügist laekus 1 230 130 eurot ehk 101% (siia kuuluvad arvlemised teiste KOV-dega õpilaskoha ja lasteaiakoha eest, samuti lastevanemate osalustasud ja renditulud). Sihtfinantseerimist tegevuskuludeks laekus 125 890 eurot ehk 160% (PRIAlt koolipiima ja -puuviljatoetus, KIKilt õppeprogrammide läbiviimiseks lasteaedades ja koolides).

Kõige suurem kuluartikkel on personalikulu – 8 393 556 eurot ehk täidetud 99%, seejärel majandamiskulud 5 645 207 eurot, täitmine 96%. Põhivara soetuse ehk investeerimise kuludeks läks 2 243 537 eurot, täitmine 96% (Kuuste kooli rekonstrueerimine, Ülenurme lasteaia soojustus, Ringtee 1 lasteaia põhiprojekt, tänavavalgustuse rekonstrueerimine, „Hajaasutuse programmi“ toetus, Silmapiiri tänava jalgtee ehitus ja vallateede pindamine).

Vallaeelarvest kõige suurema osa moodustavad kulud haridusele – 12 438 089 eurot ehk 68%. Järgnevad kulud majandusele – 1 042 287 eurot, valitsemisele – 836 942 eurot, elamu-kommunaalile 813 398 eurot, sotsiaalile 790 457 eurot, kultuurile 769 345 eurot, keskkonnale 452 446 eurot, päästeteenistusele 126 315 eurot ja tervishoiule 35 910 eurot.

Uut laenu ei võetud. Laenude jääk aasta lõpuks oli 2 520 038 eurot.

Aasta lõpu likviidsete varade jääk 1 029 551 eurot, mille saab suunata järgmise aasta eelarve kuludeks.

Kokkuvõttes sai möödunud aastal lõpetatud mõned suuremad projektid ja alustatud ka uutega.

Valla plaanid 2020. aastaks

Kinnitatud eelarve maht on 21 830 131 eurot, mis võrreldes eelmise aastaga on 3 398 304 euro võrra suurem. Sellest moodustavad põhitegevuse tulud 17 845 430 eurot ja kulud 15 729 870 eurot. Investeerimistegevuse tulud on 955 150 eurot ja kulud 5 342 681 eurot. Sellel aastal on plaanitud laenu võtta ka uue lasteaia ehituseks 2a000a000 eurot. Eelmistel aastatel võetud laenude tagasimaksmiseks on planeeritud 757 580 eurot.

Põhitegevuse kõige suurem tulu liik on füüsilise isiku tulumaks – planeeritud laekumist 11 825 000 eurot, maamaksu laekumist on planeeritud 265 000 eurot. Tulusid kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 1 241 000 eurot, sh tulu õpilaskoha ja lasteaia koha eest 1 026 000 eurot ning renditulusid 148 300 eurot. Tegevustoetusteks saadavat raha on planeeritud 4 499 430 eurot, põhikoolide (sh gümnaasium) õpetajate ja juhtide tööjõukuludeks 2 650 296 eurot, koolilõunatoetuseks 227 150 eurot, lasteaedade õpetajate tööjõukuludeks 89 727 eurot, huvihariduse toetuseks 143 537 eurot ning kohalike teede korrashoiuks 367 834 eurot.

Põhitegevuse kuludest suurim osa on kulud haridusele – 11a874a695 eurot, järgnevad kulud kultuurile 855 953 eurot, üldvalitsemisele 763 091 eurot, majandusele 718 237 eurot, sotsiaalile 717a293 eurot, keskkonnale 438 762 eurot, elamu-kommunaalile 198 615 eurot, päästeteenistusele 130 876 eurot ja tervishoiule 32 348 eurot.

Suurim kuluartikkel on tööjõukulud – 9 028 547 eurot, millest riik annab 2 740 023 eurot, seejärel majandamiskulud 5 846 152 eurot, eraldatavad toetused tegevuskuludeks 618 498 eurot ja sotsiaaltoetused 236 523 eurot. Õpetajate palgad tõusid sellel aastal 1 250 eurolt 1a315 eurole, keskmine palgatõus 5%.

Põhivara müügist saadavat tulu on planeeritud 701 940 eurot (Kristalli 2 kinnistu, puurkaevude ja pumplate kinnistud, endisele Ülenurme vallale kuuluvate ASi Emajõe Veevärk aktsiad ja Ülenurme Poldri 1 neljast korterist üks korter). Põhivara soetuseks saadavat toetust on planeeritud 253 000 eurot (Kambjasse päästedepoo ehitus, „Hajaasustuse programm“, kergliiklusteede ehitus ja Kambja tervisekeskuse juurdeehitus). Kui mõneks loetletud projektidest toetust saadakse, siis lähevad need ka töösse.

Põhivara soetuseks on planeeritud 5 276 567 eurot. Suuremad ettevõtmised nendest on uue lasteaia ehitus ja sisustamine Tõrvandis Ringtee 1 (3 520 567 eurot), Kuuste kooli remont (669 000 eurot), vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise projekteerimine Külitse piirkonda (200 000 eurot), Kambja päästedepoo ehitus (160 000 eurot) ja vallateede pindamine (150 000 eurot).

Kui läheb hästi, saavad kõik unistused teoks ja rohkemgi veel.

Lõpetaks Reet Linna sõnadega: „Elame veel!“

SIRJE SUUR,
valla finantsjuht

Kino maale
EelmineEsimene lühifilmide festival Ülenurme gümnaasiumis
JärgmineNaiskodukaitse ootab oma ridadesse