26.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu märtsiistungist

Ülevaade vallavolikogu märtsiistungist

Pilt:

Vallavolikogu istung toimus 27. märtsil 2008.

  • Väikekohale nime määramine
  • Kinnistu omandamine
  • Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
  • Kambja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008 – 2020

Väikekohale nime määramine

Vallavolikogu määras Kambja vallas kohanimed järgmistele endiste suvila- ja aiandusühistu maaaladele:

  • Aakaru külas – Tatraoru;

  • Virulase külas – Virulane ja Toome;

  • Pangodi külas – Pedasmäe ja Käpa;

  • Palumäe külas – Kivijärve;

  • Oomiste külas – Hortus.

Kinnistu omandamine

Vallavolikogu otsustas omandada Kambja vallale Eda-Maire Laidma’lt avaliku teena kasutamiseks vajalik transpordimaa sihtotstarbega Soone kinnistu (kinnistusregistri nr 3444504) katastriüksus 28204:001:0086 hinnaga 30000 kr.

Kinnistu omandatakse tingimusega, et kinnistu otsene valdus läheb Kambja vallale üle kinnistu võõrandamise lepingu sõlmimisega.

Kinnistu omandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Kambja vallavalitsus.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vallavolikogu kehtestas määrusega nr 63 korra, mis reguleerib riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamisel ja arendamisel.

Eelpool nimetatud sotsiaalteenuste eest tasumist on õigus taotleda raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem, eestkostja, edaspidi taotleja), kelle enda ja lapse elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kambja vald, selle kalendriaasta lõpuni, millal laps saab 18-aastaseks.

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada alates jooksva aasta 1. oktoobrist raske või sügava puudega lastele või nende peredele osutatud sotsiaalteenuste eest tasumiseks või uute teenuste arendamiseks, sealhulgas:

1)transporditeenus lapse viimisel ravi-, rehabilitatsiooni- või haridusasutusse;

2)raske või sügava puudega laste koolivaheaja laagrite korraldamine;

3)raske või sügava puudega laste ja nende perede nõustamisteenused;

4)raske või sügava puudega lapsele eluaseme kohandamise teenused;

5)raske või sügava puudega lapse rehabilitatsiooniteenused ja nendega seotud kulutused;

6)raske või sügava puudega laste vanemate või neile lapsehoiuteenuse osutajate koolitamine;

7)lapse ja tema perekonna olukorda ja toimetulekut parandavate teiste teenuste toetamine;

8)raske või sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamine;

9)raske või sügava puudega laste isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamine.

Sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise eesmärgiks on puuetega laste ja nende pereliikmete toimetuleku suurendamine.

Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise aasta vallaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste kulude katteks ja uute teenuste arendamiseks.

Sotsiaalteenuse taotleja esitab vallavalitsuse sotsiaalosakonnale avalduse, lapse isikut tõendava dokumendi ning arstliku ekspertiisi otsuse puude raskusastme kohta ning käesolevas määruses nimetatud sotsiaalteenuste kasutamist tõendavad kuludokumendid.

Sotsiaalosakonnal on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid sotsiaalteenuse kasutamisel tehtud kulutuste osas.

Sotsiaalosakond teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramiseks, toetuse määramise otsustab vallavalitsus.

Määratud toetus kantakse taotleja või teenuse osutaja pangaarvele või makstakse välja vallavalitsuse kassast.

Kambja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008 – 2020

Vallavolikogu kehtestas määrusega nr 65 Kambja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020.

Toivo Ärtis

Loetumad