Vallavalitsuse istungilt

384

11. veebruaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused alljärgnevalt:

 • Lemmatsi külas Linnavere tee 21 maaüksusele üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks;
 • Räni alevikus Viirpuu tn 10 maaüksusele üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks;
 • Soinaste külas asuvate Kiire tn 2, 4, 6, 8, 10, 12 ja 14 ning Tolga tn 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ja 23 kruntidele kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks – katusekallete muutmine;
 • Läti külas Kilgirantso kinnistule kahe abihoone ja rajatise (varjualune) projekteerimiseks;
 • Lemmatsi külas asuva Muru krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks;
 • Tõrvandi alevikus asuvate Kõivu tn 8, 10, 12, 14 ja 16 ning Karikakra tn 33 kruntidele kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks – katusekallete muutmine.

Väljastada ehitusload järgmiselt:

 • Sirvaku külas Pukaoru elektritootmisrajatise rajamiseks;
 • Ivaste külas Pugu üksikelamu püstitamiseks;
 • Ülenurme alevikus Veskivilla tn 16 üksikelamu püstitamiseks;
 • Tõrvandi alevikus Karikakra tn 31 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload järgmiselt:

 • Lepiku külas Paali elektritootmisrajatisele;
 • Kambja alevikus Võru mnt 2a kinnistul püstitatud töökojale.
 • Soinaste külas Haru tn 15 kinnistu püstitatud üksikelamule.

Algatada järgmised detailplaneeringud:

Võtta vastu järgmised detailplaneeringud:

Nõustuda sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Kambja valla omandis olevale Sulu külas asuvale Sulu tee kinnisasjale.

Määrata Tatra külas asuvate Tamba, Sooveere ja Teeveere liitmisel tekkivale katastriüksusele lähiaadress ja sihtotstarve: Sooveere, sihtotstarve 100% elamumaa.

Määrata Kambja alevikus asuva Põllu tn 5 katastriüksuse 28203:005:0177 sihtotstarve 100% elamumaa.

Nõustuda Kambja vallas asuvate (Lepiku külas asuv 28301:001:0810 katastriüksus, Külitse alevikus asuv 28301:001:0778 katastriüksus ja Reola külas asuv 28301:001:0783 katastriüksus) maaüksuste riigi omandisse jätmisega ning määrata maaüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Lõpetada  22.11.2004 sõlmitud tee avalikuks kasutamiseks määramise leping nr 116 ning muuta riiklikus teeregistris Kambja valla teede andmebaasis Trulli tee (tee nr 2820055) asukoht ja tee andmed.

Anda välja volitused eestkostja ülesannete täitmiseks.

Korraldada puudega lapse lapsehoiuteenus ning hüvitada MTÜle Tartu Maarja Tugikeskus osutatud teenuse maksumus perioodil 01.02.–31.12.2021.

Määrata ühekordne toetus summas 250 eurot õpilase treeningute osalustasu maksmiseks.

Maksta isikule toetust õpinguteks Viini Ülikoolis summas 1000 eurot.

Kino maale