Vallavolikogu veebruariistung

213

Kambja vallavolikogu XXXVIII istung toimus 25. veebruaril Tõrvandis Ringtee 1 saalis. Istungist võttis osa 19 volikogu liiget, puudusid Vahur Järv ja Virgo Kurist. Volikogu kinnitas päevakorra 8-punktilisena.

Kambja valla 2021. a eelarve II lugemisel tutvustas finantsjuht Eve Jaanus muudatusi eelarve eelnõus. Eelarve kogumahuks on kavandatud 25,8 miljonit eurot. Sõna sai Anti Kalvet, kes tutvustas eelarve eelnõule parandusettepanekutena üles tõstatatud probleeme. Volikogu otsustas 17 poolt- ja 2 vastuhäälega eelarve vastu võtta.

Järgmised kolm päevakorrapunkti olid seotud Külitse piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni probleemidega ja need kandis ette arendusjuht Kristi Kull. Volikogu otsustas ühehäälselt

  1. täiendada Kambja valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031 lisas 12 olevat kaarti;
  2. garanteerida projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ omafinantseering;
  3. sõlmida Tartu linnaga haldusleping Kambja valla ja Tartu linna haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määratlemiseks.

Volikogu maakomisjoni, sotsiaalkomisjoni, rahandus- ja majanduskomisjoni ning haridus- ja klutuurikomisjoni esimehed andsid ülevaate komisjonide 2020. aasta tööst ning vastasid volikogu liikmete küsimustele.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale
EelmineTervist edendavad Õnnemaa noortekeskused Kambja vallas
JärgmineMuusikakoolis