Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

364
Foto: Aleksander Kaasik (cc)

Pindalatoetuste taotlemine algab e-PRIA vahendusel 2. mail

 Tehke volitused juba varakult!

Kui taotluse esitab e-PRIAs taotleja esindaja, on oluline, et talle on antud volitus. Kuna e-taotlusvoor on algamas juba vähem kui kuu aja pärast, siis on praegu õige aeg anda vajalikud volitused isikule (sugulane, sõber jne), keda enda pindalatoetuste taotlust esitama volitate. Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks ettenähtud piirangute tingimustes võib volituste andmine võtta arvatust kauem aega (post liigub aeglasemalt, teenindusbürood on kinni jne), mistõttu soovitame hakata sellega tegelema koheselt. Volituse saab vormistada e-PRIAs või soovituslikul vormil, mis on kättesaadav veebilehel www.pria.ee > Registrid > Kliendiregister >  Esindusõigused ja volitused.

Erakorralisest seisukorrast tingituna, saab erandina (juhul kui ei ole võimalik volitusi anda PRIA iseteeninduskeskkonnas, digitaalselt allkirjastatult või paberil) volitusi pindalatoetuste taotluste esitamiseks anda ka telefoni teel. Selleks palume helistada registrite osakonna infotelefonile 731 2311.

Kiirustage põllumassiivide piiridega seotud avalduste esitamisega!

Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis sel aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIAle võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIAt teavitada e-PRIA teenuse „Põllumassiivide muudatused“ (leitav e-PRIA –> Valdused –> Põllumassiivide muudatused) kaudu.

Kui avaldus on varakult esitatud, siis on jõutud selle kohta põllumassiivi piiri muudatus ära teha ja taotlejal on selle abil taotlemisel kergem oma põlde joonistada. Samuti annab e-PRIA sel juhul taotlemisel rohkem hoiatusi vigade vältimiseks. Taotleja vastutab küll täielikult pindalatoetuste taotlusele märgitud pindala õigsuse eest, kuid varajane teavitamine põllumassiivide piiride muutustest vähendab märgatavalt võimalust hiljem pinnaerinevuse eest toetussumma vähendust saada.

Toetused ja muudatused 2021

Ka tänavu saab 2.-21. maini ning seejärel hilinenult 22. maist 15. juunini taotleda pindalatoetusi ja maaelu arengukava loomatoetusi. Põhjalik info tingimuste kohta on koostamisel ja ilmub aprillikuu jooksul veebilehel www.pria.ee (Toetused > Põllud ja metsandus ja Toetused > Loomad ja kalandus). Tänavu tuleb aga arvestada järgmiste oluliste muudatustega:

 • 2021. aastal ei saa taotleda põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetust.
 • 2020 aasta pindalatoetuste taotluste kindlakstehtud andmete alusel vähenes Eesti riigi tasandil püsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga üle 5% (täpsemalt 5,93%). Sellest tulenevalt peavad taotlejad, kelle kasutuses on viimasel kahel aastal ülesharitud püsirohumaid ning kellele kohalduvad rohestamise nõuded, 2021. aastal püsirohumaa(d) nõutud ulatuses tagasi rajama. Kui püsirohumaa läheb üle teisele põllumajandustootjale, läheb vastuvõtjale üle ka püsirohumaa säilitamise kohustus.
 • Seoses püsirohumaa suhtarvu vähenemisega, kehtib 2021. aastal kõikidele põllumajandustootjatele, kes peavad täitma rohestamise nõudeid, täielik püsirohumaade üles harimise keeld ning lubatud ei ole ka püsirohumaade asendamine.
 • Taotlejad, kelle kasutuses on maad, millele kehtib 2016. ja 2018. aasta lõpul määratud ning eelnevatel aastatel täitmata jäänud püsirohumaa tagasirajamise kohustus, peavad rajama püsirohumaa määratud ulatuses tagasi. Sellise kohustuse saanu peab tagasirajatavaid püsirohumaid näitama hiljemalt 15. juuniks 2021. aastal oma pindalatoetuste taotlusel märkega TAR. Aastail 2017-2021 tagasirajatud püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta.
 • Seoses 2020. aastal tehtud metsasuse erisuse rakendamise analüüsi tulemustega, lisatakse käesolevast aastast ühtse geograafilise piirkonna hulka täiendavalt neli kohaliku omavalitsuse üksust (KOV) – Rapla, Raasiku ja Saku vald ning Paide linn. Seega põllumajandustootjad, kelle majapidamised asuvad vähemalt 50% ulatuses metsasuse erisusega hõlmatud piirkonna hulka nimetatud KOVdes, on vabastatud rohestamise ökoalade tava tingimuste täitmisest.
 • 2021. aastal saab jätkata kehtivaid 5-aastaseid kohustusi. Taotlejad, kellel puudub kehtiv kohustus või kelle kohustus lõppes 31.12.2020. aastal kohustuseperioodi lõppemise tõttu, saavad võtta keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM), mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse (MAH), keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse (KSA), piirkondliku mullakaitse toetuse (MULD), piirkondliku veekaitse toetuse (VESI), poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (PLK), kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse (SORT) ja ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (OTL) 1-aastase kohustuse.
 • KSM 5-aastast kohustust saab asendada täielikult MAH kohustusega. Jätkuvalt saab 5-aastase MULD ja MAH kohustuse asendada PLK kohustusega. Kohustuse asendamisel algab asendatud kohustuse osas 1-aastane kohustus.
 • KSA, MAH ja PLK toetuse 5-aastast kohustust saab suurendada kuni 15% ning KSM, MULD ja VESI maa rohumaana hoidmise toetuse 5-aastast kohustust kuni 20% taotleja esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa pindalast ilma, et taotleja kohustuseperioodi pikkus muutuks. Kui kohustust suurendatakse üle määrustes sätestatud protsendi määra, algab taotlejal uus kohustus, mille kestus on 1 kalendriaasta.
 • MAH toetust antakse köögivilja ja maasika kasvatamise eest kokku maksimaalselt kuni 10 hektari eest taotleja kohta ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamise eest kokku maksimaalselt kuni 4 hektari eest taotleja kohta.
 • KSM ja MAH toetuse 1-aastase kohustuse puhul peab taotleja korraldama mulla orgaanilise süsiniku sisalduse analüüsimise taotluse esitamise aasta 1. detsembriks võetud mullaproovidest. Kui KSM toetusõiguslikult maalt või MAH põllumaalt on varem võetud mullaproov ja selle kohta on väljastatud laboriprotokoll mulla orgaanilise süsiniku sisalduse kohta, peab taotleja korraldama mullaproovi võtmise ja laboratooriumisse saatmise eelmise mullaproovi võtmise aastale järgneva viienda aasta 1. detsembriks.
 • KSM ja MAH toetuse 1-aastase kohustuse puhul ei pea taotleja osalema täienduskoolitustel.
 • VESI toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja peab veekaitsekoolituse läbima taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.
 • PLK toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja peab poolloodusliku koosluse hooldamise koolituse läbima taotluse esitamise aasta 1. oktoobriks.
 • KSM toetuse 1-aastase kohustuse puhul võib taotleja ellu viia ka põllulindude soodustamise lisategevust.
 • 2021. aastal võetud KSM 1-aastase kohustuse puhul ei kohaldata sertifitseeritud seemne kasutamise nõuet sellise põllumajandusmaa suhtes, millel kasvatatakse 2020. aastal taliteravilja, mis on külvatud sertifitseerimata seemnega.
 • KSM ja VESI maa talvise taimkatte all hoidmise 1-aastase kohustuse puhul tuleb talvise taimkatte nõuet täita taotluse esitamise aasta 1. novembrist kuni vähemalt 31. detsembrini.
 • KSA toetuse 1-aastase kohustuse võtnud taotleja peab toetusõiguslikule maale paigaldama bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid, mida tuleb seal hoida taotluse esitamise aasta 15. juunist kuni 31. detsembrini. Toetusõigusliku maa iga põllu ühel küljel peab olema kaitsehekk hiljemalt taotluse esitamise aasta 15. juuniks.

Selleks, et olla kursis muudatustega, mis tulenevad Covid-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud piirangutest, palume jälgida jooksvalt infot PRIA kodulehel www.pria.ee või helistada meie pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Iga toetuse täpsed tingimused on kirjas vastava meetme määruses, PRIA veebilehele koostame kõigi toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused ning põhjalikud juhendid „Abiks taotlejale“. Samuti palume kindlasti tutvuda nõuetele vastavuse reeglitega, mis on kohustuslikud kõigile peale väikepõllumajandustootja kavaga liitunute.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse poole. Täpsemat infot leiab nende kodulehelt aadressil https://www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamise-juhendamine-2020-a/.

Toimetas Heigo Mägi

Kino maale
EelmineTuleohtlik lõke
JärgmineVähekindlustatud lasterikkad pered saavad kodutoetust taotleda