Korteriühistud saavad taotleda toetust jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahutite paigaldamiseks

945

Korteriühistute toetuse taotlemise 2021. a taotlusvoor on avatud 16.06.- 23.08.

Toetust võivad taotleda Kambja valla korteriühistud. Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (segaolmejäätmed, paber ja kartong, biojäätmed) mahutite jaoks või süvakogumismahutite paigaldamisel vähemalt kahe korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi (segaolmejäätmed, paber ja kartong) jaoks on kuni 50 protsenti kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 4000 eurot või 3000 eurot iga ühistaotluses osaleva korteriühistu kohta.

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb vallavalitsusele esitada elektrooniliselt aadressil vald@kambja.ee hiljemalt 23. august 2021.

 Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks peab taotleja esitama:
1) avalduse, milles esitatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms), toetatav tegevus ning projekti kogumaksumus;
2) korteriühistu üldkoosoleku otsus toetuse taotlemiseks;
3) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus toetatava tegevuse kohta;
4) maa omaniku nõusolek, kui tegevus on kavandatud võõrale maale;
5) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga omaosaluse katmise kohta;
6) süvakogumismahuti paigaldamise eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan ja ajakohane geodeetiline alusplaan) või alla 20 m2 ehitusaluse pinnaga või jäätmemaja arhitektuurne eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan mõõtkavas 1:500, põhiplaan, illustratiivsed vaated koos selgitusega), mis on kooskõlastatud ehitusosakonnaga või üle 20 mehitusaluse pinnaga jäätmemaja ehitamise korral ehitusosakonna arvamus esitatud ehitusteatise kohta; tegevuste täpne plaan, kirjeldus ning vajadusel illustratiivsed vaated koos selgitusega;
7) ehitusteatis või ehitusluba, võib esitada peale toetuse andmise otsuse tegemist.

Lisateave:

keskkonnaspetsialist Taivo Prants
e-post taivo.prants@kambja.ee

Taotluse vorm:

Kino maale
EelmineTõrvandi päästjad ja Andre perenaine pälvisid daamide tunnustuse
JärgminePerepidu Uhtis