MTÜ-de toetust saab taotleda 15. oktoobrini

286

Kuni porikuu 15. päevani saavad Kambja vallas või valla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühendused taotleda valla eelarvest toetust kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö, sotsiaaltöö, turvalisuse, külaelu, keskkonna ja looduskaitse alase tegevuse edendamiseks.

Toetuse liigid on:

tegevustoetus – taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni üheks aastaks;

projektitoetus – fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks või projektide omaosaluse finantseerimiseks eraldatav toetus. Juhul, kui taotleja on oma tegevuse käigus saanud toetust fondist, mille eeltingimuseks on vallavara avalik kasutus ette antud tähtaja jooksul, siis vallavalitsusel on õigus sõlmida vallavara tasuta kasutusse andmise leping ja lepingu tähtaega pikendada ilma avalikku konkurssi välja kuulutamata juhul, kui taotleja on saanud lepingu objektile lepingu kehtivuse ajal fondidest toetust. Lepingut pikendatakse kuni fondi ees kohustuse lõppemiseni;

ühekordne toetus – kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse-sündmuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või talgute läbiviimiseks eraldatav toetus.

Vormikohane taotlus toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt või paberkandjal hiljemalt jooksva aasta 15. oktoobriks, projekti- ja ühekordse toetuse saamiseks hiljemalt kaks kuud enne projekti või ürituse toimumise tähtaega.

Täpsem teave ja taotlusvormid on saadaval vallaveebis https://www.kambja.ee/mtu-de-toetamine (Toimingud > MTÜ-de toetamine).

Kino maale