Vallavalitsuse istungilt

46
Foto: Heigo Mägi

16. septembril otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anda projekteerimistingimused Oomiste külas Kasemetsa kinnistule üksikelamu ja kahe abihoone projekteerimiseks.

Anda ehitusload:

  • Kaatsi küla Lavendli puurkaevu püstitamiseks
  • Raanitsa külas Leetalu üksikelamu püstitamiseks
  • Soinaste külas Ääre maaüksuse detailplaneeringu elamumaa kruntidele üksikelamute püstitamiseks ning Haru tn 26 üksikelamu püstitamiseks.

Anda kasutusload:

  • Külitse alevikus Soosilla vkt 25 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Lemmatsi külas Palju tänava ja Räni – Raudtee tee T1 kinnistutele rajatud teedele ja tänavavalgustusele
  • Räni alevikus Tiigrisilma tn 10 kinnistule püstitatud ridaelamule
  • Soinaste külas Käokeele tn 7 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Algatada Ülenurme alevikus asuva Sauna maaüksuse (kü tunnus 94901:007:0441) ja lähiala detailplaneering ning kinnitada lähteseisukohad.

Maaküsimused

Mitte algatada kinnisasjade omanike taotluse alusel kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljaselgitamise menetlust Kambja vallas Lepiku külas asuva katastriüksuse tunnusega 28301:001:0860 osas. Algatada maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise menetlus.

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 600 eurot.

Määrata viiele lapsele koolilõunatoetust.

Jätta rahuldamata isiku avaldus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamiseks.

Lõpetada isiku hooldus tema surma tõttu.

Kinnitada tööde akti alusel puudega isiku hügieenitoimingute parandamiseks toetus summas 4338 eurot.

Hanked

Korraldada riigihange nimetusega Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitavate hankelepingute täitmise tähtaeg on märts 2022 ja eeldatav maksumus 166 000 eurot käibemaksuta.

Kinnitada mahtuniversaal sõiduauto ostmise tulemus ning tunnistada parimaks pakkumuseks AS-i Carring (Opel Combo Life XL, 75 kW) pakkumus maksumusega 24 597 eurot.

Vallavara võõrandamine

Korraldada kirjalik enampakkumine Kambja vallas Räni alevikus Kristalli tn 2 kinnistu (registriosa 4200404, katastritunnus 94901:005:1680 pindalaga 7823 m2) võõrandamiseks.

Haridusküsimused

Määrata huvihariduse toetus ühele isikule summas 140 eurot.

Kooskõlastada Kambja Ignatsi Jaagu kooli töötajate koosseis alates 01.09.2021 ametikohtade arvuga 38,1.

Eraldada täiendava (digi)õppekirjanduse soetamiseks üldhariduskoolidele toetust kogusummas 13 600 eurot.

Toetada Kambja Ignatsi Jaagu kooli taotlust inseneeriaalase huviringi läbiviimiseks OÜ Teadusteater poolt.

Kino maale