Vallavalitsuse istungilt

76
Foto: Heigo Mägi

23. septembril otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anda projekteerimistingimused Räni alevikus asuvale Leilovi tee 32 maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks.

Anda ehitusload:

 • Lalli külas Varesemäe puurkaevu püstitamiseks
 • Räni alevikus Viirpuu tn 10 maasoojuspuuraukude rajamiseks ning Ringtee tn 65a kinnistule kaubandushoone püstitamiseks
 • Sirvaku külas Treisilla päikeseelektrijaama püstitamiseks
 • Soinaste külas Kiire tn 1 üksikelamu püstitamiseks ning Rattasepa tee 33 kahe korteriga elamu püstitamiseks
 • Sulu külas Madise üksikelamu püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Karikakra põik 2 üksikelamu püstitamiseks
 • Visnapuu küla Saarelaane puurkaevu püstitamiseks.

Anda kasutusload:

 • Lemmatsi külas Kannistiku tee 24 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Sae tee 14 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Tõrvandi alevikus Karikakra põik 3 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Ülenurme alevikus Kaasiku tn 12 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Maaküsimused

Määrata Lemmatsi külas asuvate Sinilille katastriüksuste liitmise käigus tekkivale katastriüksusele lähiaadressiks Kannistiku tee 59 ja sihtotstarbeks 100% elamumaa ning Lilleoru, Arako tee 20 ja Kannistiku tee 28 katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Külitse alevikus asuvate Külitse tee 1 ja Kase tee 4 katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek Tõrvandi alevikus Müürsepa detailplaneeringu realiseerimisel tekkinud Müürsepa tn 1 kinnistu, registriosa nr 7463650, III jakku kantud Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks.

Nõustuda sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Laane külas asuvale Kaselehe tee 4 katastriüksusele.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Sulu külas asuvale Sulu tee maaüksusele.

Sotsiaalküsimused

Määrata sotsiaaltoetus ühele isikule summas 50 eurot.

Tasuda riigi sihtotstarbelistest eraldistest ja vajadusel valla oma eelarvelistest vahenditest OÜle Estkeer puudega lapse sotsiaaltransporditeenuse eest (koos saatjaga) koolis käimisel 2021/2022. õppeaastal.

Tõrvandi multifunktsionaalse keskuse hoonestuse arhitektuurivõistlus

Tunnistada tähtaegselt kvalifitseerimisdokumendid esitanud osalejad ning tunnistada hanke alusdokumentides esitatud nõuetele vastavaks ideekavandid märgusõnaga LINNUTEED, VAHVEL, COR, KÜLG KÜLJE KÜLJES, KESE, KOLMAINSUS, RUUT RUUDUS ja KESKPUNKT.

Huvihariduse toetuse ja ühekordse toetuse määramine

Toetada 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames OÜ Teadusteater huviringi tegevuse jätkamist 2021/22. õ-a I poolaastal perioodil (jaanuar- kuni detsember 2021) summas 2418,50 eurot.

Eraldada 2021. a vallaeelarvest ühekordset toetust summas 500 eurot MTÜle Discgolf Events Kambja valla MV ketasgolfis läbiviimiseks.

Eraldada MTÜ-le Tartu Motokrossiklubi ühekordne toetus summas 7 500 eurot külgkorvide MM ja quadide EM etapi läbiviimiseks perioodil 25.-26.09.2021.

Korteriühistute toetuse taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine

Eraldada toetust nõuetele vastava taotluse esitanud korteriühistutele kogusummas 20 000 eurot. Lähtudes hindamiskomisjoni poolt läbi viidud hindamisest ning rahaliste vahendite lõppemise tõttu jäeti rahuldamata 8 taotlust.

Äriruumide üürile andmiseks enampakkumise korraldamine

Korraldada kirjalik enampakkumine Kambja vallas Tõrvandi alevikus Papli 6 asuvate äriruumide üürile andmiseks tähtajaga kuni 5 aastat.

Taksoveo sõidukikaardi andmine

Anda Jüri Senjavinile taksoveo sõidukikaart sõiduki Opel kasutamiseks taksoveol.

Kino maale