Kambja vallavolikogu veebruari- ja märtsiistungid

593

Kambja Vallavolikogu I koosseisu VI istung toimus 20. veebruaril.

Istungist võttis osa 19 volikogu liiget, puudusid Illari Lään ja Meelis Michelson. Enne istungi algust tutvustas volikogu esimees Heiki Sarapuu äsja tööle asunud vallasekretäri Marina Lehismetsa.

Päevakorras oli 10 küsimust.

1. Kambja valla 2018. aasta eelarve esimene lugemine. Finantsjuht Sirje Suur tutvustas koostatud eelarve eelnõud. 2018. aasta eeldatav eelarve maht on 16,1 miljonit eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 10% ja kulud suurenevad 5% võrreldes 2017. a liidetud valdade summeeritud eelarve andmetega. Põhitegevuse kuludest moodustavad kõige suurema osa – 69% – kulud haridusele. Investeeringute mahuks on planeeritud 2 615 292 eurot, millest saadavateks toetusteks planeeritud 1 012 200 eurot. Toetusi põhivara soetuseks planeeritakse anda 41 000 eurot (hajaasustuse programm). Suuremad investeeringuobjektid on tänavavalgustuse rekonstrueerimine, Ülenurme Lasteaia soojustamine, Männi-Vangi kergliiklustee lõigu ehitus Võru maanteeni, Kambja päästedepoo ehitus, Kambja alevikus vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine.

2. Kambja valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise korda tutvustas Sirje Suur. Volikogu kinnitas korra ühehäälselt.

3. Abivallavanem Ivar Tedrema töötasu kinnitamise ettepaneku tegi Aivar Aleksejev. Otsustati kinnitada abivallavanema töötasuks 1800 eurot, sellega olid nõus kõik volikogu liikmed.

4. Volikogu kinnitas ühehäälselt koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad samamoodi, nagu need olid enne valdade liitmist – Kambja ja Kuuste lasteaedade teeninduspiirkond on endise Kambja valla territoorium ning Soinaste, Tõrvandi ja Ülenurme lasteaedade teeninduspiirkond endise Ülenurme valla territoorium.

5. Volikogu otsustas 19 poolthäälega lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest, sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevate kohaliku omavalitsusüksuse ja kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimise Kambja Vallavalitsusele.

6. Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine tekitas volikogus elava diskussiooni, kuna varasemad piirmäärad olid väga madalad. Ühehäälselt kehtestati munitsipaaleluruumide üüri piirmääraks 1,50 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta, mida vallavalitsusel on õigus diferentseerida olenevalt eluruumi mugavusastmest.

7. Seoses uute õigusaktide vastuvõtmisega tunnistati kehtetuks Ülenurme Vallavolikogu 27.05.2014 määrus nr 12 „Lasteaia õpetaja palga alammäära kehtestamine“ ja Ülenurme Vallavolikogu 26.03.2013 määrus nr 6 „Ülenurme Vallavolikogu ja Ülenurme Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“.

8. Volikogu nõustus Poldri tänava katastriüksuse jagamisega ja jagamisel tekkiva ca 240 m2 suuruse maaüksuse võõrandamisega Raivo Raudikule. Otsus võeti vastu 19 poolthäälega.

9. Volikogu arutas Soinaste külas Masso kinnistu omandamiseks loa andmist OÜle Juev Grupp. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõike 6 alusel võib põllumajandusega mittetegelev juriidiline isik osta üle 10 ha suurust põllu- ja metsamaad volikogu nõusolekul. Pika arutelu tulemusel otsustati lükata loa andmise otsustamine edasi, et saada ostjalt tema tegevuse kohta rohkem informatsiooni.

10. Vallavalitsuse liikmed Ivar Tedrema, Tiit Lukas ja Marge Einola esitasid volikogule teavituse oma kõrvaltegevuste kohta; volikogu ei pidanud vajalikuks neid kõrvaltegevusi keelata.

Kambja Vallavolikogu 7. istung toimus 6. märtsil.

Kohal oli 18 volikogu liiget, puudusid Avo Alliksaar, Rauno Kiuru ja Urmas Sarja. Urmas Sarja sai asendusliikmena volikogu liikmeks vallavalitsusse tööle asunud Kaupo Piirsalu asemele.

Päevakorras oli 4 küsimust.

1. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine. Kristi Kull kandis ette 5.–18. veebruaril toimunud valla nime teemalise rahvaküsitluse tulemused, volikogu kinnitas tulemused ühehäälselt.

2. Ülevaate MTÜ Tõrvandi Päästeseltsile antud toetuse kasutamisest ja komando tööst tegi Toomas Arumägi.

3. Kambja valla 2018. aasta eelarve, mille suurus on 16 206 112 eurot, kinnitamise poolt oli 17 volikogu liiget, vastu oli 1 vallavolinik.

4. Reola küla Küüni detailplaneeringust esitas eelnõu ja ettekande Anti Kalvet. Kuna sellel planeeringualal on probleeme kommunikatsioonide väljaehitamisega, soovis ettekandja, et vallavolikogu rahandus- ja majanduskomisjon selgitaks välja Reola küla Küüni detailplaneeringu ala krundiomanikele tekitatud kahju ja esitaks volikogule konkreetsed ettepanekud kahju hüvitamiseks. Toimus elav arutelu, mille tulemusena koorus välja seisukoht, et krundiomanikud ise peaks pöörduma vallavalitsuse poole lahenduse leidmiseks. Esitatud eelnõu poolt oli 1, erapooletu 1 ja vastu 16 volikogu liiget.

REET KIURU,
Kambja Vallavolikogu sekretär

Kino maale
EelmineKambja laulukoori Läte tegemised käesoleval lauluhooajal
JärgmineMitmekesi perekonnas