Vallavalitsuse istungilt 12.05.2022

602
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaalküsimused. Määrati toetusi sportimiseks ja huvihariduses osalemiseks ning käsitleti teisi olulisi küsimusi.

Antud projekteerimistingimused:

  • Ülenurme – Külitse tee (Lennu tee) äärde maaüksustele kergliiklustee rajamiseks
  • Tatra külas Sooveere kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
  • Külitse alevikus asuvale Soosilla vkt 22 maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks
  • Räni alevikus asuva Kristalli 11 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
  • Rebase külas Odini kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
  • Pulli külas Kolliaugu kinnistule teenindus-majutushoone projekteerimiseks-

Ehitusload anti Räni alevikus Kassisilma tänava lõik 2 sademeveetorustiku ja Sulu küla Järvesoo tee 3 puurkaevu rajamiseks.

Kasutusluba anti Räni alevikus Kristalli 20 ja Tõrvandi alevikus asuvale Aasa 4 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Võeti vastu Sipe külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneering, mille avalik väljapanek toimub 02.06.–15.06.2022.

Nõustuti sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Lalli külas asuvale Trulli tee ja olevale Aakaru külas asuvale Tatraoru tee T2 maaüksusele.

Sotsiaal- ja haridusküsimuste osas otsustati toetada taotlejate osalemist spordi- ja huvitegevustes.

Koosolekul kinnitati Ülenurme gümnaasiumi hooldus- ja valvekoristusteenuse ning Ülenurme alevikus asuva Jõeveere maaüksuse detailplaneeringu koostamise hanke tulemused.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVeel saab anda tagasisidet üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõule
JärgmineHakka Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 vabatahtlikuks