Veel saab anda tagasisidet üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõule

1266
Vallaelanikud tunnevad end Kambja vallas kindlalt ja koduselt. Foto: Mihkel Seedre

Kuni 10. augustini saab esitada arvamusi Kambja valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõule. Arvamusi saab esitada posti teel, elektronipostiga kui veebilehel.

Üldplaneering koostatakse terve Kambja valla haldusterritooriumil ühtlase ja tervikliku arengu saavutamise suunamiseks 15 aasta perspektiivis. Uus üldplaneering muudab kõige rohkem endise Ülenurme valla territooriumil kehtivat üldplaneeringut. Ühe suurema muudatusena kavandatakse vähem arendusalasi. Teiseks suuremaks muudatuseks on, et tehakse ettepanek olemasolevate külade, alevike lahkmejoonte muutmiseks ning uue küla moodustamiseks. Samuti on üldplaneeringuga muutnud ehitustingimuste määramise alused.

Vallavanem Argo Annuk toob välja, et elanike tagasiside uuele üldplaneeringule aitab anda valla arengule täiendava hoo. „Tegemist on ühe olulisema valla alusdokumendiga, milles pannakse paika meie ruumilise arengu põhijooned, mis mõjutavad meid aastaid ja millest saavad alguse meie järgmised olulised tegevused kodanike elu-olu parendamisel. Mida rohkem tagasisidet vallaelanikelt saame, seda parem, sest see aitab saavutada ühiselt seatud eesmärki,“ jätkas Annuk.

Arvamusi eelnõule saab esitada avaliku väljapaneku jooksul (16.05.2022–10.08.2022):

Üldplaneering koosneb nii kaardimaterjalist kui seletuskirjast. Tervikpildi saamiseks on vajalik tutvuda mõlemaga veebiaadressil www.kambja.ee/koostatav-uus-uldplaneering.

ÜP koostamise kõrval viiakse läbi ka KSH, kus hinnatakse riske, mida võivad põhjustada ebasoodsad keskkonnamõjud kui nendega piisavalt ei arvestata üldplaneeringu elluviimisel.

Pärast avaliku väljapaneku lõppu toimuvad avalikud arutelud, mille toimumise aegadest, asukohtadest ning viisist informeeritakse täiendavalt.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineMootorsõidukitele rakendub liiklemise piirang teel Konsu sild – Polder
JärgmineVallavalitsuse istungilt 12.05.2022