Kambja valla uue üldplaneeringu järgmistest etappidest

671

Mitmed vallakodanikud on pöördunud maa- ja ehitusosakonna, abivallavanemate ja vallavanema poole küsimusega, kas on veel võimalik kaasa rääkida koostatava üldplaneeringu lahenduste osas.

Kambja vald on koostamas uut üldplaneeringut (edaspidi ÜP). Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu korduv avalik väljapanek toimus perioodil 07.11.–06.12.2022 ning avalikud arutelud leidsid aset 13.–15.12.2022 Kambjas, Uhtil ja Külitsel.

Pärast arutelusid kujundas Kambja Vallavalitsus eelnõude osas hetkelised seisukohad ning saatis need omakorda tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks majandus- ning arengu- ja planeerimiskomisjonile, kes samuti töötasid dokumendid läbi ning avaldasid arvamust.

Tänaseks on planeeringu koostaja asunud väljapaneku ja avalike arutelude tulemuste alusel tegema ÜP-s ja KSH aruande eelnõus vajalikke muudatusi. Korrigeeritud ÜP ja KSH aruande eelnõu vaatavad veelkord üle vallavalitsus ning arengu- ja planeerimiskomisjon. Hiljemalt käesoleva aasta juuli alguses, pärast viimaste täpsustuste sisse viimist, esitatakse dokumendid kooskõlastamiseks asutustele ning arvamuse avaldamiseks kaasatavatele isikutele. Kambja Vallavalitsus teavitab sellest kindlasti ka oma kodulehel.

Üldplaneeringu loodab Kambja Vallavalitsus vastu võtta oktoobris või novembris, mille järel korraldatakse avalik väljapanek ja arutelud.

Head Kambja valla elanikud, üldplaneeringu protsess on alles poole peale jõudmas ning parima tulemuse saamiseks kaasatakse Teid veel mitmeid kordi. Teated kaasamiste kohta edastatakse kindlasti Kambja valla ajalehes ning valla kodulehel.

Praeguses etapis ei ole ÜP menetlus või selle osa vaidlustatav. ÜP-d on võimalik vaidlustada teatud juhtudel peale vastu võtmist või hilisemas etapis ehk peale kehtestamist.

Jõudu ja kannatlikkust soovides

Timo Varik
valla maa- ja ehitusosakonna juhataja

Kino maale
EelmineXXI sajandi esimene umbusaldus Kambja valla volikogus
JärgmineSelgus Tõrvandi Kooli ehitaja