Vallavolikogu 17.04.2024 istungilt

536

Kambja vallavolikogu istung kolmapäeval, 17. aprillil 2024 Reola kultuurimajas algas kell 17. Puudusid Kuldar Lepik, Tanel Melk ja Triin Nõmmistu.

Päevakord kinnitati 18 poolthäälega.

Päevakord:

1. Kambja valla eelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise kord

Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Ülo Plakso esines ettekandega määruse eelnõust reguleerida Kambja valla eelarvest ühistranspordile ettenähtud toetuste kasutamise kontrollimine ja toetusraha tagasimaksmise kord.
Regionaalministri määrusega muutus maakondlik ühistransport alates 22. jaanuarist 2024 tasuliseks.

Kambja vallas ei ole varasemalt kehtestatud valla eelarvest ühistranspordi toetamise korda. Õigusakt on vajalik, et tagada valla elanikele kvaliteetne, toimiv ning taskukohane ühistranspordi kättesaadavus.

Vastavalt ühistranspordiseadusele võib omavalitsusüksuse eelarves ette näha ühistranspordi sihtotstarbelise toetuse avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo korraldamiseks, ühissõidukite soetamiseks, ühistranspordi taristu objektide rajamiseks, uuendamiseks või haldamiseks ja ühistranspordiuuringute korraldamiseks.

Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann kinnitas, et komisjon toetas eelnõu suunamist volikokku.

Volikogu otsustas määruse vastu võtta (poolt 18).

2. Külitse alevikus asuva Külitse tee 16a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Vallavalitsuse maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik esines ettekandega eelnõust algatada Külitse alevikus asuva Külitse tee 16a maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning kinnitada lähteseisukohad tingimusel, et detailplaneeringu rahastamise leping sõlmitakse 14 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kambja vallavalitsusele esitati 02.11.2023 taotlus Kambja vallas Külitse alevikus asuva Külitse tee 16a maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse esitajaks on maaomanik Elis Hirs.

Planeeringu eesmärk on kaaluda maaüksuse maakasutuse sihtotstarbe muutmist – sihtotstarbeta maast elamumaaks – ja ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Planeeringuala suurus on u 3000 m².

Üldplaneeringu kohaselt on planeeringualale määratud elamumaa maakasutuse juhtfunktsioon. Eeltoodust tulenevalt ei ole algatatav detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev ja koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsu rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas, et komisjon toetas eelnõud.

Volikogu otsustas planeeringu algatada (18 poolt).

3. Lemmatsi külas asuva Nõmme tee 4 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik esines ettekandega eelnõust algatada Lemmatsi külas asuva Nõmme tee 4 maaüksuse ning lähiala detailplaneering ja kinnitada lähteseisukohad tingimusel, et detailplaneeringu rahastamise leping sõlmitakse 14 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kambja vallavalitsusele esitati 29.08.2023 taotlus Kambja vallas Lemmatsi külas asuva Nõmme tee 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda Nõmme tee 4 maaüksuse jagamist elamumaa, transpordimaa, sotsiaalmaa kruntideks ning elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Planeeringuala suurus on u 4,5 ha.

Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala hajaasustusalal, kus on maakasutuse juhtfunktsioon määramata ja säilib olemasolev maakasutus. Maatulundusaladel on lubatud eluasemete rajamine hajaasustuses planeerimise põhimõttel.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsu rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas, et komisjon toetas eelnõud.

Volikogu otsustas planeeringu algatada (17 poolt, 1 erapooletu).

4. Sipe külas asuva Kannikese maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik esines ettekandega eelnõust algatada Sipe külas asuva Kannikese (kü tunnus 28204:004:0202) maaüksuse ja lähiala detailplaneering ja kinnitada lähteseisukohad tingimusel, et detailplaneeringu rahastamise leping sõlmitakse 14 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kambja vallavalitsusele esitati 21.12.2023 taotlus Kambja vallas Sipe külas asuva Kannikese maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Kannikese maaüksuse muutmist elamumaa sihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramist üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Planeeringuala suurus on u 9500 m².

Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala väärtuslikul põllumaal, kus on lubatud ehitusõigust määrata projekteerimistingimustega, kui lähima hoonete kompleksini jääb vähemalt 250 m. Lähtudes olemasolevatest kruntidest jääks kavandatud hoonete kompleks teineteisele lähemale kui 250 m, millest tulenebki detailplaneeringu koostamise kohustus.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsu rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas komisjoni nõustumist eelnõuga.

Volikogu otsustas planeeringu algatada (17 poolt, 1 erapooletu).

5. Ülenurme alevikus asuva Piiri maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Alan Uibo taandas end päevakorrapunkti arutelult ja hääletuselt.

Maa- ja ehitusosakonna juhataja Timo Varik esines ettekandega eelnõust algatada Ülenurme alevikus asuva Piiri maaüksuse (kü tunnus 94901:007:1709) detailplaneering tingimusel, et detailplaneeringu rahastamise leping sõlmitakse 14 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kambja vallavalitsusele esitati 09.05.2022 taotlus Kambja vallas Ülenurme alevikus asuva Piiri maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Piiri maaüksuse muutmist elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kruntideks ning ehitusõiguse määramist korterelamute, ärihoonete ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Planeeringuala suurus on u 3,1 ha.

Üldplaneeringu kohaselt on planeeringualale määratud elamumaa ja ärimaa maakasutuse juhtfunktsioon. Seega ei saa kavandatavat muudatust pidada planeerimisseaduse § 142 lõike 1 kohaseks üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikuks muutmiseks. Ka ei ole teada muid asjaolusid, mida võiks pidada oluliseks või ulatuslikuks kehtiva üldplaneeringu muutmiseks. Eeltoodust tulenevalt ei ole algatatav detailplaneering kehtivat üldplaneeringut muutev ja koostamise eesmärgid on kooskõlas kehtiva valla üldplaneeringuga.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsu rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas, et komisjon toetas eelnõud (poolt 3, vastu 2 ja erapooletuid ei olnud) ja tehti ettepanek lisada lähteseisukohtade juurde, et eskiislahenduse avalik arutelu on kohustuslik.

Võeti 5 minutit vaheaega.

Volikogu otsustas jätta detailplaneering algatamata (4 poolt, 9 vastu, 4 erapooletut).

Istungilt lahkus Brit Mesipuu

6. Ülevaade volikogu hariduskomisjoni 2023. aasta tegevustest

Hariduskomisjoni esimees Margot Võsokov esines ettekandega komisjoni tegevustest.

7. Ülevaade volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni 2023. aasta tegevustest

Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Rauno Kiuru esines ettekandega komisjoni tegevustest.

8. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ning aseesimehe valimine

Volikogu esimees Aivar Aleksejev esines ettekandega, milles selgitas, et kuna senine aseesimees Toivo Salus ei ole enam Kambja vallavolikogu liige, valitakse KOKS § 47 lõikele 11 tuginedes komisjoni uus esimees ja aseesimees üheaegselt salajasel hääletusel.

Moodustati valimiskomisjon.

Kandidaatideks seati üles Rauno Kiuru ja Eve Kurist.

Volikogu võttis hääletustoiminguteks 10 minutit vaheaega.

Komisjoni esimeheks valiti 12 häälega Rauno Kiuru ja aseesimeheks  4 häälega Eve Kurist. Üks hääletussedel oli kehtetu.

9. MTÜ Tõrvandi Päästeselts tegevuste ülevaade

Ettekandja Toomas Arumägi

Järgmine volikogu istung toimub 15.05.2024.

Istung lõppes kell 19.45


Artikli versioonid

17.04.2024 19.46 – Vallavolikogu 17.04.2024 istungilt
17.04.2024 14.20 – Otse kell 17: vallavolikogu istung
15.04.2024 15.49 – Vallavolikogu kolmapäevase istungi teemad

Kino maale
EelmineVee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Ränirahnu teel toovad kaasa liikluspiirangud
JärgmineRiigi omandis olevat maad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks