Noppeid vallavalitsuse töömailt

678

Ülevaade Kambja vallavalitsuse 13. aprilli, 19. aprilli, 26. aprilli, 3. mai ja 10. mai istungitel vastu võetud otsustest.

OÜ Ülenurme Teed nõukogust kutsuti nende avalduse alusel tagasi nõukogu liikmed Toomas Tiisler ja Väino Kivirüüt ning määrati OÜ Ülenurme Teed nõukogu liikmeteks tähtajaga kuni 12. aprill 2021 Kaupo Piirsalu ja Enno Soodla.

Võeti vastu määrused „Kambja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri“ ja „Riigihangete läbiviimise kord“.

Tunnistati edukaks OÜ Garisson Trükikoda pakkumus Kambja valla ajalehe trükkimisteenuse osutamiseks (sisaldab kujundamist/küljendamist) kuni 31. detsembrini 2019. a.

Tunnistati lihthanke „Ülenurme tänavavalgustuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine“ edukaks pakkujaks Myohliv OÜ, OÜ Keskkonnaprojekt, AS EVIKO esitatud ühispakkumus ja otsustati kvalifitseerida edukas pakkuja.

Kinnitati hajaasustuse projekti „Pangodi küla Vingerja kinnistu puurkaevu rajamine, veetõsteseadmete paigaldamine” lõpparuanne summas 10 800 eurot. Totleja Tiit Laursoole makstakse välja saadaolev osa toetusest summas 540 eurot.

Kambja valla 2017. – 2018. aasta huvitegevuse kava raames toetati MTÜ Jalgpalliklubi FC Ülenurme huvihariduse taotlust summas 6200 eurot.

Määrati transporditoetust valda esindanud sportlastele võistlustele sõiduks.

Sõlmiti isikuga munitsipaaleluruumi üürileping.

Taotletakse Kambja valla kasuks Künnapuu kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmist suusa-, jalgratta- ja jalgraja avaliku kasutamise tagamiseks.

Määrati Räni alevikus asuvale liikluspinnale vastavalt asendiplaanile nimeks Maakivi tänav.

Anti luba OÜle Albatrek „Saialille uuselamurajoon“ reklaami (5,9 m x 2,9m) paigaldamiseks Tõrvandi alevikus Pärnaõie tn 9 maaüksusele kuni 2. maini 2021. a.

Nõustuti Reola külas asuva Liini katastriüksuse riigi omandisse jätmisega.

Määrati Uhti külas asuvale riigi omandisse jäetavale 9,55 ha suurusele maaüksusele (piiriettepanek numbriga AT030505085) sihtotstarbeks maatulundusmaa (011; M) ja koha-aadressiks Tatraluha.

Muudeti katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Räni alevikus asuvate katastriüksuste lähiaadresse.

Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 1.oktoobrini 2022. a olmejäätmete valdaja Margo Altmäe (Karaavi, Virulase k).

Otsustati lubada kasutada ühiskonteinerit kuni 1. oktoobrini 2022 Triin Rassulovil (Hädaveere, Raanitsa küla) ja Erki Irdil (Tamme, Raanitsa küla).

Anti nõusolek Tõrvandi alevikus asuva Ringtee 1 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega ASi Telia Eesti kasuks ja määrati isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Anti nõusolek Ülenurme alevikus asuva kinnistu Ülenurme ülesõit ja Tõrvandi alevikus asuva kinnistu Tõrvandi sissesõit koormamiseks isikliku kasutusõigusega ASi Telia Eesti kasuks ja määrati isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Anti nõusolek OÜle Elektrilevi Kambja valla munitsipaalomandisse taotletavate Enelase tänava (tee nr 9490059) ja Kuslapuu tänava (tee nr 9490054) teemaa-aladele maakaabelliinide ja liitumiskilpide paigaldamiseks ning teenindamiseks.

Anti nõusolek Reola külas asuva Mingi tee kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega OÜ Elektrilevi kasuks ja määrati isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku kasutusõiguse tingimused.

Määrati Laane külas asuvate Vesiroosi katastriüksuse ja Tedremäe katastriüksuse piiride muutmisel tekkinud katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrati Soinaste külas asuvate Roosi ja Nupu maaüksuste jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrati Lemmatsi külas asuva Linnavere tee 19 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrati Soinaste külas asuva Künnapuu katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrati Kammeri külas asuva Lombi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrati Aakaru külas asuva Rasvametsa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrati Tatra külas asuva tall-kuuri teenindusmaaks 0.35 ha vastavalt katastriüksuse 28203:004:0153 plaanile.

Väljastati ehitusload alljärgnevalt:

Ülenurme alevikus Villa tn 44 üksikelamu püstitamiseks; Räni alevikus Okka tn 4 üksikelamu püstitamiseks; Räni alevikus Lehe tn 30 üksikelamu püstitamiseks; Ülenurme alevikus Tartu mnt piirkonna sidevarustuse rajamiseks; Tõrvandi alevikus Ringtee tn 1 Huawei välisõlme rajamiseks; Täsvere külas Piiri maaüksusele üksikelamu püstitamiseks; Tõrvandi alevikus Rukki tn 5 üksikelamu püstitamiseks; Räni alevikus Lehe tn 23 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks; Räni alevikus Okka tn 8 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks; Kavandu külas Kaarna maaüksusel asuva olemasoleva tootmishoone laiendamiseks; Ülenurme alevikus Villa tn 38 üksikelamu püstitamiseks; Soinaste külas Mesiheina 16 üksikelamu püstitamiseks.

Tunnistati kehtetuks ehitusluba nr 1712271/32402 ehitise püstitamiseks Õssu külla Pihlapuu 1 maaüksusele ning väljastati ehitusluba hoone püstitamiseks.

Väljastati projekteerimistingimused alljärgnevalt:

Räni alevikus Riia 215 endise Kantri hotelli ümberehitamiseks; Soinaste külas Kibuvitsa tn 5 üksikelamu projekteerimiseks; Õssu külas Linnu tee 39 detailplaneeringu ehitustingimuste täpsustamiseks; Ülenurme alevikus asuva Vapra maaüksusele äri ja tootmishoonete projekteerimiseks; Külitse alevikus Riia 241 maaüksuse elamukrundi moodustamiseks ja üksikelamu projekteerimiseks; Visnapuu külas Aasa maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks; Sipe külas Tammetõru maaüksusel detailplaneeringus määratud hoonestusala nihutamiseks; Tõrvandi alevikus asuva Aasa tn 24 detailplaneeringus määratud hoonestusala suurendamiseks.

Väljastati kasutusload alljärgnevalt:

Ülenurme alevikus Paruni 74 üksikelamule; Tõrvandi alevikus Kellukese 7 üksikelamule; Ülenurme alevikus Villa tn 23 üksikelamule; Räni alevikus Tiigrisilma tn 10c üksikelamule; Lemmatsi külas Künni üksikelamule; Soinaste külas Rattasepa 23 maaüksusele püstitatud üksikelamule; Ülenurme alevikus Villa tn 21 maaüksusele püstitatud üksikelamule.

Vallavalitsus määras 13. aprillil sotsiaaltoetused 16 isikule kogusummas 2008 eurot. Otsustati seada hooldus ühele isikule ja määrata tema hooldajale hooldajatoetus.

19. aprilli istungil määrati sotsiaaltoetused 17 isikule kogusummas 2243,36 eurot, ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse saamiseks jäeti rahuldamata. Otsustati seada hooldus kahele isikule ja määrata nende hooldajale hooldajatoetus. Kahe isiku hooldus lõpetati nende surma tõttu. Määrati toetus isiku hooldekoduteenuse eest tasumiseks.

26. aprilli istungil määrati sotsiaaltoetused 7 isikule kogusummas 892 eurot, keelduti toetuse määramisest ühele isikule. Riigieelarvest eraldatud vahenditest määrati sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks toetused 3 isikule kogusummas 2307,66 eurot. Määrati toetus isiku hooldekoduteenuse eest tasumiseks.

3. mai istungil määrati sotsiaaltoetused 8 isikule kogusummas 820 eurot.

10. mai istungil määrati sotsiaaltoetust 18 isikule kogusummas 2324,50 eurot, keelduti toetuse määramisest ühele isikule.

Vallasekretär Marina Lehismetsa poolt koostatud ülevaate vormistas leheveergudele

TOIVO ÄRTIS

Kino maale
EelmineÕnnemaa kogukonnapraktikandid Maarja Külas projektiga „Märka erinevat“
JärgmineHead vallaelanikud!