Kambja vallavolikogu augustiistung

526

Kambja vallavolikogu XII istung toimus 28. augustil, kohal oli 17 volikogu liiget, istungilt puudusid Irma Drenkhan, Toomas Keldoja, Oliver Ots ja Marek Palusoo.

Päevakorras oli 4 küsimust.

  1. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja tutvustas maa- ja ehitusosakonna juhataja Tiit Lukas. Eeskirjaga kehtestatakse nõuded reoveekäitlusele hajaasustuses ja reovee veole purgimiskohta. Volikogu otsustas 17 poolthäälega eeskirja kehtestada.
  2. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudeid tutvustas vallasekretär Marina Lehismets. Vastavad nõuded olid kehtestatud endises Ülenurme vallas, Kambja vallas neid kehtestatud ei olnud. Volikogu otsustas ühehäälselt kehtestada avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
  3. Kambja vallavolikogu 16.01.2018. a määruse nr 14 „Ülesannete delegeerimine” muutmise kohta tegi ettekande volikogu sekretär Reet Kiuru. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse jõustumisega 1. juulil muudeti palju seadusi ja Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrus nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ muutus kehtetuks. Viimati nimetatud määruses sisalduvad kohaliku omavalitsuse ülesanded oli vallavolikogu delegeerinud vallavalitsusele ja seoses määruse kehtetuks muutumisega on kehtetu ka vastav volitus. Määruse muutmise poolt olid kõik kohal olnud volikoguliikmed.
  4. Informatsiooni korras kuulati arendusjuht Kristi Kulli ülevaadet juuni lõpus toimunud kohtumisest riigihalduse ministri Janek Mäggiga ja ajakirjanduse vahendusel vallavalitsuseni jõudnud teabest, nagu ootaks minister vallalt mingit uut ettepanekut või kompromissi. Tegelikult pärsib teadmatus valla nime osas vallavalitsuse igapäevatööd, ollakse ootel; ka paljud ettevõtjad on äraootaval seisukohal. Nimega on kaudselt seotud ka valla sümboolika, mille valimise suhtes pole samuti edasiminekuid. Elava arutelu tulemusel jõuti tõdemuseni, et mingit uut otsust nimeküsimuses ei saa tulla ja tuleb paluda ministril otsus ära teha.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale
EelmineKokkuvõte Kambja vallavalitsuse istungitest
JärgmineÜlenurme võimlejate uus hooaeg on alanud