Kokkuvõte Kambja vallavalitsuse istungitest

806

23. augustil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Oomiste külas Vändriku maaüksusele elamu projekteerimiseks, Laane külas Sambla tee 1 päikese-elektrijaama projekteerimiseks ning angaari projekteerimiseks Lemmatsi külas Vanapapli tee 2.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Kuslapuu 2 detailplaneeringuala sidevarustuse rajamiseks, Räni alevikus Vanapagana 21 üksikelamu püstitamiseks, Pangodi külas Unipiha algkooli maaüksusele avaliku kasutusega varjualuse rajamiseks ja Soinaste külas Pähkli 8 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusluba Soinaste külas Kunimäe tee 10 üksikelamule.

Korraldada Kodijärve külas asuva Ranna maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 17. september kuni 30. september 2018.

Määrata Lemmatsi külas asuvale liikluspinnale nimeks Kotka tee.

Tagastada Arvo Käärdi omandisse 49,98 ha suurune maa-ala. Esitada Arvo Käärdile ettepanek isikliku kasutusõiguse (teeservituudi) seadmiseks Kährimäe maaüksusele Kambja valla kasuks vastavalt asjaõigusseaduse §-le 225.

Määrata Räni alevikus asuva Ringtee tänav J2 katastriüksuse jagamise käigus tekkivale katastriüksusele lähiaadressiks Ränirahnu tee J1.

Nõustuda Ränirahnu tee J1 ja Ringtee tn 67 katastriüksuste vahelise piiri muutmisega, lähtudes kinnisasjade omaniku OÜ Lõunakeskus esitatud ümberkruntimise plaanist ja hoonestusõiguse omanikule OÜle Jazz Pesulad väljastatud ehitusloast. Tunnistada kehtetuks Kambja vallavalitsuse 08.06.2018 korraldus nr 455 „Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine”.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 17 isikule kogusummas 2280 eurot, jätta rahuldamata ühe isiku taotlus küttetoetuse saamiseks.

Määrata kahele isikule hooldajad ning hooldajatoetused.

Sõlmida eluruumi üürileping isikuga tähtajaks 16.08.2018 – 15.08.2019 üürihinnaga 0,50 eurot/m2.

Määrata ühekordne sporditoetus summas 200 eurot.

Kinnitada hajaasustuse programmi taotluste lõplikud hindamistulemused. Võtta vastu korraldused taotluste rahastamise, tingimusliku rahastamise ning mitterahuldamise kohta. Ühe taotleja taotlus tunnistati nõuetele mittevastavaks.

30. augustil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Kambja alevikus Võru mnt 2a töökoja projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Kambja alevikus Võru mnt 2a töökoja püstitamiseks, Õssu külas Eerika tee 1 asuva lasteaed-büroohoone-teadushoone-koolihoone ümberehituseks ning Soinaste külas Kuslapuu tn 2 detailplaneeringuala gaasivarustusele.

Väljastada kasutusload Reola külas Moosi maaüksusel asuvale päikeseelektrijaamale, Soinaste külas Käokeele 4 üksikelamule ning Soinaste külas Pähkli tn vee- ja kanalisatsioonitorustikele.

Määrata Visnapuu külas asuva Tammemäe katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Vana-Kuuste külas asuva Arutalu katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 10 isikule kogusummas 1555 eurot.

Määrata tegevustoetus summas 1500 eurot.

Toetada Kambja valla 2017.-2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames Ülenurme gümnaasiumi spordiklubi, Ülenurme gümnaasiumi, MTÜ Õnnemaa ja Kambja spordihoone huvihariduse taotlusi.

7. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Lepiku külas Hõbesoo maaüksusele elamu projekteerimiseks ning Soosilla külas Kleini maaüksusele elamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Räni alevikus Väikepiiri maaüksusele büroo- ja laohoone püstitamiseks, Lemmatsi külas Kotka detailplaneeringuala vee- ja kanalisatsiooniga varustamiseks, Kambja alevikus Mõisapargi maaüksusele esinemisplatsi rajamiseks, Soinaste külas Tartu mnt 75 puurkaevu rajamiseks, Tatra külas Kurissaare maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Räni alevikus Lehe tn 9 ridaelamu ja Lehe 28 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Õssu külas Pihlapuu 1 büroo- ja laohoonele ning Pähna 16 üksikelamule.

Kehtestada Villa maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 14 isikule kogusummas 1515 eurot, keelduda ühele isikule ravimitoetuse määramisest.

Määrata toetus kahele isikule üldhooldusteenuse eest tasumiseks.

Tasuda raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud rahalistest vahenditest MTÜle Tartu Laste Tugikeskus nõustamisteenuse eest vastavalt esitatud arvetele.

Kooskõlastada valla lasteaedade töötajate koosseisud käesoleva aasta 1. septembri seisuga vastavalt korralduse lisadele.

13. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Visnapuu külas Salu ja Katariina maaüksuste liitmiseks ja üksikelamu ning abihoonete ehitusõiguse määramiseks.

Väljastada ehitusload Kambja alevikus Nurme tn 2 üksikelamule, Räni alevikus Lehe tn 19 üksikelamule ning Mäeküla külas Väike-Kalevi küün-kuivati laiendamiseks ja ümberehitamiseks tootmishooneks.

Väljastada kasutusload Õssu külas Kesa tee 18 üksikelamule ja Ülenurme alevikus Mõisniku tn 5 üksikelamule.

Määrata Lemmatsi külas asuva Kotka maaüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Kinnitada projekti „Lepalaane kinnistu puurkaevu projekteerimine ja ehitus” toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3616 eurot ja maksta Uno Muugale välja saadaolev osa toetusest summas 361,60 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 9 isikule kogusummas 925 eurot ning koolilõunatoetus ühele õpilasele. Keelduda kahele isikule toetuse määramisest.

Tasuda raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud rahalistest vahenditest ühe õpilase õpilaskoduteenuse eest.

Määrata toetus ühele isikule üldhooldusteenuse eest tasumiseks.

Võtta vastu määrus „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineHea noor tööotsija vanuses 16 – 26!
JärgmineKambja vallavolikogu augustiistung